เตรียมความพร้อมประธานและผู้ตรวจประเมินตามเกณฑ์ EdPEx 2562

กองพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “เตรียมความพร้อมประธานและผู้ตรวจตามเกณฑ์ EdPEx” ประจำปี 2562 ในวันอังคารที่ 2 เมษายน 2562 ระหว่างเวลา 0830-1615 ณ ห้องทวีวัฒนา ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมศาลายาพาวิลเลียน มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมจากคณะวิทยาศาสตร์ อ.ดร.นพ.ณัฐพล ภาณุพินธุ ภาควิชาสรีรวิทยา อ.ดร.ณัฐพล อ่อนปาน ภาควิชาชีววิทยา รศ.ดร.ดาราวรรณ ปิ่นทอง ภาควิชาเภสัชวิทยา อ.ดร.นิสา ปฏิการมณฑล ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ อ.ดร.พรทิพา กอประเสริฐถาวร ภาควิชาเภสัชวิทยา รศ.ดร.สมบัติ ธนะวันต์ ศูนย์วิจัยเทคโนโลยียาง น.ส.ลีลศร พ่วงศรี ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง เตรียมความพร้อมผู้ตรวจประเมินตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2561

เตรียมความพร้อมผู้ตรวจประเมินตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2561

กองพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องเตรียมความพร้อมประธานและผู้ตรวจประเมินตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2561 ในระหว่างวันที่ 2-3 เมษายน 2561 ระหว่างเวลา 08:30-16:30 ณ ห้องทวีวัฒนา ชั้น 6 ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมศาลายาพาวิลเลียน มหาวิทยาลัย มหิดล ศาลายา โดยมีบุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการนี้ด้วย ดังนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ. กรองทอง ยุวถาวร รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ หยกทองวัฒนา อาจารย์ ดร.ณัฐพล อ่อนปาน รองศาสตราจารย์ ดร.ดาราวรรณ ปิ่นทอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนากร โอสถจันทร์ อาจารย์ ดร.พรทิพา กอประเสริฐถาวร รองศาสตราจารย์ ดร.วิฑูร แสงศิริสุวรรณ รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธนะวันต์ รองศาสตราจารย์ดร.สมศักดิ์ แดงติ๊บ นางสาวลีลศร พ่วงศรี กำหนดการ ประธานกลุ่มย่อยและหมวดที่ประเมิน เอกสารประกอบการอบรม การวิเคราะห์เพื่อกำหนดค่าคะแนนตามเกณฑ์ EdPEx โดย คุณศิริลักษณ์ เกี่ยวข้อง […]

เตรียมความพร้อมประธานตรวจประเมิน MU EdPEx 2559

การอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมประธานตรวจประเมิน ตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2559 ของมหาวิทยาลัยมหิดล จัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุมประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม กำหนดการ 08:30 ลงทะเบียน 09:00 การเปลี่ยนแปลงจากเกณฑ์คุณภาพการศึกษาปี 2556-2557 โดย ผศ.เชิญโชค ศรขวัญ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี 09:45 หน้าที่ของประธานต่อกระบวนการตรวจประเมิน โดย รศ.พญ.ปรียานุช แย้มวงศ์ รองคณบดี คนที่ 2 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 10:15 ทบทวนการจัดทำ Key Theme โดย ผศ.เชิญโชค ศรขวัญ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี เอกสารประกอบการอบรม กำหนดการ แบบประเมินกิจกรรม เอกสารประกอบการบรรยาย Changes from the 2013-2014 Criteria เอกสารประกอบการบรรยาย Roles of Team Leaders for MU Team Leader Calibration Course เอกสารประกอบการบรรยาย […]

Solverwp- WordPress Theme and Plugin