The 8th Assessor Training Workshop for AUN-QA Programme Assessment

รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ (อ.ดร.ณัฐพล อ่อนปาน) และประธานหลักสูตรชีวเคมี (รศ.ดร.กิตติศักดิ์ หยกทองวัฒนา) ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าอบรมในหลักสูตร Assessor Training Workshop for AUN-QA Programme Assessment ครั้งที่ 8 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-27 กันยายน 2561 ณ โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส กรุงเทพมหานคร วิทยากร Tan Kay Chuan (NUS, Singapore) Johnson Ong Chee Bin (Singapore) เอกสารและอุปกรณ์ประกอบการอบรม ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง Facebook: AUN-QA AUN-QA Official Homepage งานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล

โครงการอบรมหลักสูตรบริหารคุณภาพการศึกษา ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ประจำปี 2561

โครงการอบรมหลักสูตรบริหารคุณภาพการศึกษา ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ประจำปี 2561 ที่ โครงการ วันที่ ลงทะเบียน หมายเหตุ 1. การอบรมหลักสูตรเรื่อง Outcome-Based Education (OBE) สำหรับผู้รับผิดชอบหลักสูตร 21-22 เม.ย. 2561 2,000 โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพฯ 2. การอบรมหลักสูตรเรื่อง Outcome-Based Education (OBE) สำหรับผู้สอน รุ่นที่ 1 16-17 มิ.ย.+ 20 ต.ค. 2561 รุ่นที่ 2 29-30 มิ.ย. + 27 ต.ค. 2561 3,000 โรงแรมอโนมา กรุงเทพฯ 3. การอบรมหลักสูตรเรื่อง AUN-QA Implementation and Gap Analysis รุ่นที่ 1 27-28 เม.ย. 2561 รุ่นที่ 2 […]

การพัฒนาบุคลากรด้านคุณภาพ คณะวิทยาศาสตร์

งานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ มีหน้าที่รับผิดชอบการพัฒนาบุคลากรด้านคุณภาพของคณะวิทยาศาสตร์ โดยในปัจจุบันแบ่งเป็น 2 แนวทางใหญ่ ๆ ได้แก่ การพัฒนาบุคลากรเพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ และสามามารถนำความรู้เกณฑ์ EdPEx ไปใช้ในการบริหารจัดการหน่วยงานและองค์การได้ การพัฒนาบุคลาการเพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถนำความรู้เกณฑ์ AUN-QA ไปในการบริหารจัดการหลักสูตรได้ โดยมีเป้าประสงค์ให้ผู้บริหารระดับกลางและระดับต้น เช่น รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี หัวหน้าภาค และหัวหน้างาน ได้มีความรู้ ความเข้าใจในเกณฑ์ EdPEx และสามารถนำไปใช้ให้เกิดประสิทธิผลอย่างมีประสิทธิภาพได้ ในขณะที่ประธานหลักสูตร หรือผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับหลักสูตร ควรมีความรู้ ความเข้าใจ ในแนวทางของ Outcome-based education และการดำเนินการตามแนวทางของเกณฑ์ AUN-QA ทั้งนี้อาจมีบุคลากรส่วนหนึ่งพัฒนาเป็นผู้ตรวจประเมินตามเกณฑ์ทั้งสองให้กับมหาวิทยาลัยได้ เพื่อให้สามารถช่วยประเมินตนเองในองค์กร และนำตัวอย่างหรือแนวทางที่ดีจากการเปิดโลกทัศน์ ที่ได้เห็นจากการดำเนินการของหน่วยงานสถาบันอื่น ๆ แล้วนำปรับเพื่อให้เหมาะกับการดำเนินงานขององค์กรตนเองได้ต่อไป ผู้ผ่านการอบรมทั้งสองเกณฑ์ ผู้ประเมิน และบุคลากรภายในของคณะวิทยาศาสตร์อีกจำนวนหนึ่ง จะมีส่วนร่วมในการช่วยพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์ ผ่านกิจกรรมเยี่ยมสำรวจภาควิชา ตามเกณฑ์ EdPEx และ AUN-QA ทุกปี ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในหน่วยงานตามข้อกำหนดของ สกอ. อีกด้วย ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง กองพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล EdPEx AUN-QA

ทักษะการให้คำปรึกษาแนะนำตามเกณฑ์ EdPEx

กองพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดอบรมเรื่องทักษะการให้คำปรึกษาแนะนำตามเกณฑ์ EdPEx แก่ผู้ตรวจประเมินตามเกณฑ์ EdPEx ของมหาวิทยาลัยมหิดล (EdPEx Consultant) เพื่อให้สามารถให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์และชัดเจนแก่ส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยมหิดลได้ เมื่อวันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา วิทยากร: อ.ศุภชัย เมืองรักษ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีตรวจประเมินตามเกณฑ์ EdPEx ของมหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมดังนี้ อ.ดร.ณัฐพล อ่อนปาน รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริหารความเสี่ยง ผศ.ดร.สมศักดิ์ แดงติ๊บ ภาควิชาฟิสิกส์ อ.ดร.พรทิพา กอประเสริฐถาวร ภาควิชาเภสัชวิทยา เอกสารประกอบการประชุม: เอกสารประกอบการบรรยาย โดย อ.ศุภชัย เมืองรักษ์ กำหนดการ ใบประเมินกิจกรรม

Solverwp- WordPress Theme and Plugin