การเยี่ยมสำรวจมหาวิทยาลัยมหิดล ตามเกณฑ์ EdPEx โดย สกอ. 2560

การเยี่ยมชมส่วนงาน  วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 (บ่าย) วิทยาลัยราชสุดา วันที่ 1 สิงหาคม 2560 โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะกายภาพบำบัด คณะพยาบาลศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา วิทยาเขตกาญจนบุรี การสัมภาษณ์คณบดี วันที่ 31 กรกฎาคม คณะเวชศาสตร์เขตร้อน คณะเทคนิคการแพทย์ สถาบันชีวิทยาศาสตร์โมเลกุล สถาบันวิจัยประชากรและสังคม สถาบันโภชนาการ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย คณะศิลปศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติ หมายเหตุ: ไม่มีการเยี่ยมชมคณะวิทยาศาสตร์หรือสัมภาษณ์คณบดี คณะกรรมการเยี่ยมสำรวจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พ.ต.ท. ดร. ภก.นภดล ทองนพเนื้อ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (เกษียณอายุราชการ) ประธานกรรมการ ศาสตราจารย์ พญ.จามรี ธีรตกุลพิศาล ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กรรมการ รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา ธรรมรักษา ผู้อำนวยการศูนย์นานาชาติ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

การอบรมผู้ตรวจประเมิน EdPEx ของสกอ. 2560

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “ผู้ตรวจประเมินคุณภาพองค์การทางการศึกษาด้วยเกณฑ์ EdPEx” ระหว่างวันที่ 19-20 มกราคม 2560 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพ EdPEx Assessor: EA กำหนดการ ที่ กิจกรรม วันที่ 1 หน่วยงานจัดส่ง SAR ให้สกอ. (OP 10 หน้า และ SAR 50 หน้า) 17 มีนาคม 2560 2 สกอ.จัดเทีมประเมินและจัดส่ง SAR ให้แก่ผู้ประเมิน ภายใน 24 มีนาคม 2560 3 ผู้ประเมินจัดส่ง IR ให้แก่สกอ.เพื่อจัดทำ Consolidate IR 28 เมษายน 2560 4 ประชุม Consensus 15 ทีม ภายใน

ชี้แจงการบันทึกข้อมูลเข้าระบบ CHE-QA ปีการศึกษา 2558

คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประชุมชี้แจงการบันทึกข้อมูลเข้าระบบ CHE-QA Online ประจำปีการศึกษา 2558 ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง การดำเนินการ CHE-QA Online คณะวิทยาศาสตร์ เอกสารประกอบการนำเสนอการบันทึกข้อมูลเข้าระบบ CHE-QA Online 2558 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 กระบวนการดำเนินการ CHE-QA คณะวิทยาศาสตร์ แบบฟอร์มกรอกข้อเสนอแนะ เว็บไซต์ระบบ CHE-QA Online

FAQ การบันทึกข้อมูลเข้าระบบ CHE QA Online

การรวบรวมคำถามคำตอบเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลเข้าระบบ CHE QA Online (รอบปีการศึกษา 2558-2559) ประเด็น คำถาม คำตอบ (ปีการศึกษา) เลือกเกณฑ์ ประเมินตามเกณฑ์ สกอ. 2548 หรือ 2558 เลือกตามรอบเวลา หากปรับปรุงหลักสูตรตั้งแต่ พฤศจิกายน 2558 เป็นต้นมาให้เลือก เกณฑ์ 2558 (คุณสมบัติใหม่ของระบบ CHE 2559) หมายเหตุ: มีความสำคัญในการเป็นอ.ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมากกว่า 1 หลักสูตร ISCED การตั้งสาขาตาม ISCED ทำอย่างไร แจ้ง admin ของคณะฯ (งานนโยบายฯ) เพื่อกำหนดสาขาตาม ISCED ตามความเหมาะสม ใน CHE 2559 หลักสูตรเลือกเอง ในครั้งแรกที่เข้าระบบ ISCED หาย ข้อมูลการตั้งสาขา ISCED หายไป และเข้าไปยังหลักสูตรไม่ได้ ให้ออกจากระบบ และเข้าระบบใหม่ ข้อมูลควรจะกลับมา

Solverwp- WordPress Theme and Plugin