โครงการ ASK ปีงบประมาณ 2565

กองทรัพยากรบุคคล จัดอบรมทักษะด้านการวางแผนและบริหารการเงิน ภายใต้โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรในสำนักงานอธิการบดี  โดยมีหัวข้อที่น่าสนใจ ดังนี้ อบรมหัวข้อ “ความรู้ด้านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและการลงทุนเพื่อลดหย่อนภาษี” เปิดรับสมัคร   27 ตุลาคม 2564 – 12 พฤศจิกายน 2564 วันที่จัดงาน  17 พฤศจิกายน 2564 กำหนดการ  คลิกที่นี่ ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://muhr.mahidol.ac.th/Registration/project/detail_p.php?p=4EcYR1M1ADZ อบรมหัวข้อ “ความรู้ด้านการเงิน การลงทุน การออมสำหรับวัยทำงาน” เปิดรับสมัคร   27 ตุลาคม 2564 – 30 พฤศจิกายน 2564 วันที่จัดงาน  3 ธันวาคม 2564 กำหนดการ  คลิกที่นี่ ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://muhr.mahidol.ac.th/Registration/project/detail_p.php?p=4EcYR1M5UVU

Solverwp- WordPress Theme and Plugin