มอบของขวัญเทศกาลปีใหม่ 2564

รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและสังคมสัมพันธ์ งานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ ร่วมกับ งานตรวจสอบภายใน มอบของขวัญสวัสดีปีใหม่ ภาควิชา กลุ่มสาขาวิชาและงานต่างๆ ในเทศกาล ปีใหม่ พ.ศ.2564 วันที่ 21 ธันวาคม 2563     

ต้อนรับคณะผู้บริหารคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ม.สงขลานครินทร์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง 27 พฤศจิกายน 2563 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.พลังพล คงเสรี คณบดี ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและสังคมสัมพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิวิมล แสวงผล รองคณบดีฝ่ายกายภาพและสิ่งแวดล้อม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรกนก บุญวงษ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษา และคุณวรัษยา สุนทรศารทูล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบดิจิทัล พร้อมหัวหน้างานต่าง ๆ ในคณะวิทยาศาสตร์ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ซึ่งนำทีมโดย ดร.นิพัฒน์ โพธิ์วิจิตร คณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ครรชิต เชื้อขำ รองคณบดีฝ่ายบริหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราพร เยี่ยมคำนวณ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และ อาจารย์สรัญญา โยะหมาด ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ณ ห้องประชุม K101 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท

การบูรณาการความเสี่ยง กลยุทธ์ และผลการปฏิบัติงาน ตามแนวทาง COSO 2017

วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุม K102 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง : https://science.mahidol.ac.th/th/activity/nov63-12.php

งานเกษียณอายุ ปี 2563

ในวันที่ 30 กันยายน 2563 งานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ โดยมี รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและสังคมสัมพันธ์ มอบของที่ระลึกให้แก่ผู้เกษียณ ปี 2563 ณ ตึกกลม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล                 ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง https://science.mahidol.ac.th/th/activity/sep63-30.php

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA ประจำปี 2563

ในวันที่ 28-29  กันยายน 2563  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพิษวิทยา (นานาชาติ) ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ประจำปี 2563 จากคณะกรรมการตรวจประเมินหลักสูตรจากมหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี รศ. พญ.ปรียานุช แย้มวงษ์ และ ผศ.ดร.แสงเดือน มูลสม เป็นกรรมการตรวจประเมิน

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA ประจำปี 2563

ในวันที่ 15 กันยายน 2563  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ประจำปี 2563 ในรูปแบบ 2.0 Online MU AUN-QA Assessment ผ่านโปรแกรม Cisco Webex meetings จากคณะกรรมการตรวจประเมินหลักสูตรจากมหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีกรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กภ.วรินทร์ กฤตยาเกียรณ เป็นผู้ตรวจประเมิน

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพองค์กรสู่ความยั่งยืนวาระพิเศษ

จากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งที่ 8/2563 วันที่ 20 สิงหาคม 2563 เรื่องการพิจารณาโครงการในข้อตกลงการปฏิบัติงาน (PA) ประจำปี 2564 ระดับส่วนงาน เห็นชอบให้เพิ่มโครงการที่สามารถขับเคลื่อนเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 1 ของคณะวิทยาศาสตร์ งานนโยบายและพัฒนาคุณภาพจึงจัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพองค์กรสู่ความยั่งยืนวาระพิเศษ ในวันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ เพื่อพิจารณาเสนอโครงการที่สอดคล้องเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ภาพการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพองค์กรสู่ความยั่งยืน วาระพิเศษ          

การเยี่ยมสำรวจภาควิชา ปีงบประมาณ 2563

การเยี่ยมสำรวจกลุ่มสาขาวิชาชีวนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ฐานชีวภาพอัจฉริยะ วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00-11.00 น.  ณ ห้อง B400 คณะกรรมการเยี่ยมสำรวจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมคิด อมรสมานกุล (ประธาน) ภาควิชาคณิตศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชีรา วิบูลย์จันทร์ ภาควิชาพฤกษศาสตร์ ภาพกิจกรรมการเยี่ยมสำรวจกลุ่มสาขาวิชาชีวนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ฐานชีวภาพอัจฉริยะ เอกสารประกอบการเยี่ยมสำรวจภาควิชาฯ (intranet) การเยี่ยมสำรวจภาควิชาเคมี วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2563 เวลา 14.00-15.00 น.  ณ ห้อง C 118 คณะกรรมการเยี่ยมสำรวจ อาจารย์ ดร.ณัฐพล อ่อนปาน (ประธาน) ภาควิชาชีววิทยา รองศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา วีรชาติยานุกูล หัวหน้าภาควิชากายวิภาคศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.จรัญญา ณรงคะชวนะ ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ภาพกิจกรรมการเยี่ยมสำรวจภาควิชาเคมี ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง การสำรวจภาควิชาปีงบประมาณ 2563

Solverwp- WordPress Theme and Plugin