แนวปฏิบัติที่ดีด้านการนำองค์กรและบุคลากร

สรุปโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ EdPEx Share & Learn from Good Practices วันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2559 ณ ห้อง Auditorium คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดย กองพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล   ผู้ร่วมเสวนา ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.จุฑามณี สุทธิสีสังข์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ นางกาญจนา เข่งคุ้ม ผู้อำนวยการศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ นางศิริลักษณ์ เกี่ยวข้อง (ผู้ดำเนินการเสวนา) ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ   สรุปการเสวนา โดย วันวิสา เจริญยศ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ยุทธศาสตร์และการสื่อสาร วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ต้องมีการกำหนดความหมายที่ชัดเจนเข้าใจตรงกัน การถ่ายทอด/ สื่อสารยุทธศาสตร์ ไปยังภาควิชา/ หน่วยงาน ต้องมีการแปลงยุทธศาสตร์เป็นภาพ/ เอกสาร ที่เข้าใจง่าย และเหมาะสมกับบุคลากรแต่ละประเภท (สายวิชาการ/ สายสนับสนุน) โดยควรสื่อสารตั้งแต่เริ่มต้นของการทำยุทธศาสตร์ ตัวอย่างการสื่อสาร […]

การฝึกอบรมผู้ตรวจประเมิน MU EdPEx รุ่นที่ 4

การฝึกอบรมผู้ตรวจประเมิน ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (MU EdPEx Assessor) รุ่นที่ 4 ช่วงที่ 1 “การอบรมกระบวนการตรวจประเมินตามแนวทาง TQA” วันพฤหัสบดีที่ 14 – วันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2559 ณ ห้องประชาสังคมอุดมพัฒน์ ชั้นที่ 1 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม

แนวทางการดำเนินการ MU EdPEx ประจำปี 2559

การประชุมชี้แจงการดำเนินงานตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2559 วันพุธที่ 6 มกราคม 2558 เวลา 13:30-16:00 ณ หอประชุมณัฐ ภมรประวัติ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

การใช้เกณฑ์ EdPEx เพื่อพัฒนาองค์กร

การใช้เกณฑ์ EdPEx ในการพัฒนาและประเมินองค์กร โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ ณ ห้องประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัย มหิดล ศาลายา วันที่ 16 ธันวาคม 2558

การประเมินคุณภาพกรรมการเยี่ยมสำรวจส่วนงาน

มหาวิทยาลัยใช้เกณฑ์ต่อไปนี้ในการประเมินความเหมาะสมในการเป็นกรรมการเยี่ยมสำรวจส่วนงานภายใน การเตรียมความพร้อมในการตรวจประเมิน ความรู้ความเข้าใจในมาตรฐานคุณภาพ ความกระตึอรือร้น เอาใจใส่ ความสามารถในการรวบรวมประเด็นและปัญหา ความสามารถในการบริหารเวลา การมีส่วนร่วมในทีม ทักษะในการตรวจประเมิน ทักษะการสื่อสารและถ่ายทอด ความเหมาะสมในการเป็นประธาน/กรรมการครวจประเมิน อ้างอิง: แบบฟอร์มประเมินกรรมการเยี่ยมสำรวจส่วนงาน มหาวิทยาลัยมหิดล

โครงการพัฒนานักบริหารระดับต้น มหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่ 16

โครงการพัฒนานักบริหารระดับต้น มหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่ 16 (MU-SUP #16) ระหว่างวันอังคารที่ 29 มีนาคม ถึง 28 เมษายน 2559 ณ ห้องทวีวัฒนา ชั้น 6 ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมศาลายาพาวิลเลียน วิทยาลัยนานาชาติ, สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา, โรงแรมการ์เด้น ซีวิว รีสอร์ท พัทยา จ.ชลบุรี และศึกษาดูงาน ณ สถาบันวิทยสิริเมธี โรงเรียนกำเนิดวิทย์ และสถาบันปลูกป่า ปตท. โครงการป่าวังจันทร์ จ.ระยอง กำหนดการ วันอังคารที่ 29 มีนาคม 2559 พิธีเปิดโดยรองอธิกรบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล แนะนำโครงการและหลักสูตรโดยผู้อำนวยการกองทรัพยากรบุคคล การนำเสนอผลการศึกษาดูงานจาก MU-SUP #15 บันทึกจากดอยตุง สู่ ม.มหิดล ที่ยั่งยืน วันพุธที่ 30 มีนาคม 2559 การบรรยายเรื่อง การจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานรายบุคคล การบรรยายเรื่อง การประเมินผลงานและการให้ผลสะท้อนการปฏิบัติงาน (feedback) วันศุกร์ที่ 1 […]

Solverwp- WordPress Theme and Plugin