โครงการอบรมหลักสูตรบริหารคุณภาพการศึกษา ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ประจำปี 2561

โครงการอบรมหลักสูตรบริหารคุณภาพการศึกษา ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ประจำปี 2561 ที่ โครงการ วันที่ ลงทะเบียน หมายเหตุ 1. การอบรมหลักสูตรเรื่อง Outcome-Based Education (OBE) สำหรับผู้รับผิดชอบหลักสูตร 21-22 เม.ย. 2561 2,000 โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพฯ 2. การอบรมหลักสูตรเรื่อง Outcome-Based Education (OBE) สำหรับผู้สอน รุ่นที่ 1 16-17 มิ.ย.+ 20 ต.ค. 2561 รุ่นที่ 2 29-30 มิ.ย. + 27 ต.ค. 2561 3,000 โรงแรมอโนมา กรุงเทพฯ 3. การอบรมหลักสูตรเรื่อง AUN-QA Implementation and Gap Analysis รุ่นที่ 1 27-28 เม.ย. 2561 รุ่นที่ 2 […]

การทบทวนหลังการเยี่ยมสำรวจหลักสูตรด้วยเกณฑ์ AUN-QA

งานนโยบายและพัฒนาคุณภาพจัดการประชุมทบทวนหลังการปฏิบัติการ (After Action Review) จากการที่หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต สาขาชีวเคมี ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิด รับการตรวจประเมินตามเกณฑ์ AUN-QA โดยกรรมการจากมหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 9-11 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม K102 วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2559 โดย อ.ดร.ณัฐพล อ่อนปาน รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริหารความเสี่ยงและ ผศ.ดร.กิตติศักดิ์ หยกทองวัฒนา ประธานหลักสูตรและรองหัวหน้าภาควิชาชีวเคมี ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล MUSC AUN-QA แบบบันทึกข้อเสนอแนะการประชุมทบทวนหลังปฏิบัติการ เอกสารประกอบการบรรยาย การประชุมทบทวนหลังปฏิบัติการ

ทบทวนการดำเนินงาน MU AUN-QA 2016

AAR: MU AUN-QA Final Report วันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2559 เวลา 0830-1200 ณ ห้องประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา กำหนดการ 0830 ลงทะบียน 0900 กล่าวเปิดการเสวนาพร้อมชี้แจงนโยบายและแผนการดำเนินการในอนาคตโดยรองอธิการฝ่ายพัฒนาคุณภาพ 0905 สรุปภาพรวมการดำเนินการโครงการนำร่อง ตามเกณฑ์ AUN-QA โดยผู้อำนวยการกองพัมนาคุณภาพ 0930 แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการดำเนินการด้านการตรวจประเมินคุณภาพ การศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA โดยมีประเด็นแลกเปลี่ยน กระบวนการตรวจประเมินตามเกณฑ์ AUN-QA ทักษะของผู้ตรวจประเมินที่ควรพัฒนา อุปสรรคในการเป็นผู้ตรวจประเมินระดับมหาวิทยาลัยและส่วนงาน จำนวนหลักสูตรที่จะรับตรวจประเมินได้ต่อปี กระบวนการฝึกอบรมผู้ตรวจประเมิน 1045 แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและสรุปผล 1150 ปิดการเสวนา ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง อัลบั้มภาพการทบทวนการดำเนินการ MU AUN-QA 2016 กองพัฒนาคุณภาพ ม.มหิดล FB กองพัฒนาคุณภาพ

เตรียมความพร้อมผู้ตรวจประเมิน MU EdPEx

การอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมผู้ตรวจประเมินตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2559 วันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2559 เวลา 0830-1600 ณ ห้องประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล กำหนดการ 0830 ลงทะเบียน 0900 พิธีเปิด และภาพรวมบทบาท หน้าที่ จริยธรรมของผู้ตรวจประเมิน MU EdPEx และ common pitfall 0930 การเปลี่ยนแปลงใหม่ใสเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ปี 2556-2557 1030 ภาพรวมกระบวนการตรวจประเมิน 1100 Value added feedback comment and Key Theme 1300 วิธีการ และเทคนิคการวิเคราะห์เพื่อกำหนดค่าคะแนนตามเกณฑ์ EdPEx 1345 แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ/นำเสนอ 1530 ถาม ตอบ แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น และปิดการอบรม วิทยากร รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.สมภพ ประธานธุนารักษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เชิญโชค ศรขวัญ […]

Solverwp- WordPress Theme and Plugin