The 8th Assessor Training Workshop for AUN-QA Programme Assessment

รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ (อ.ดร.ณัฐพล อ่อนปาน) และประธานหลักสูตรชีวเคมี (รศ.ดร.กิตติศักดิ์ หยกทองวัฒนา) ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าอบรมในหลักสูตร Assessor Training Workshop for AUN-QA Programme Assessment ครั้งที่ 8 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-27 กันยายน 2561 ณ โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส กรุงเทพมหานคร วิทยากร Tan Kay Chuan (NUS, Singapore) Johnson Ong Chee Bin (Singapore) เอกสารและอุปกรณ์ประกอบการอบรม ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง Facebook: AUN-QA AUN-QA Official Homepage งานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล

การเขียนรายงานประเมินตนเองตามเกณฑ์ AUN-QA

งานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเขียนรายงานประเมินตนเอง ตามเกณฑ์ AUN-QA” เมื่อวันพุธที่ 2 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุม K102 กำหนดการ วันพุธที่ 2 สิงหาคม 2560 13:00 ลงทะเบียนและเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ 13:15 เรียนรู้สถานการณ์ AUN-QA ระดับอาเซียน 13:20 สรุปเกณฑ์ AUN-QA และแนวทางการเขียนตอบเกณฑ์ AUN-QA การตอบเกณฑ์ด้วยแนวทาง PDCA การตอบเกณฑ์ด้วยแนวทาง EdPEx (ADLI และ LeTCI) 14:00 กิจกรรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนตอบเกณฑ์ AUN-QA 15:00 การนำเสนอผลการทำกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ 16:00 ปิดการอบรม เอกสารประกอบการอบรม (Intranet Only) เอกสารประกอบ 1 เกณฑ์และแนวทางการเขียน เอกสารประกอบ 2 ใบงาน เอกสารประกอบ

การเขียนรายงานประเมินตนเองตามเกณฑ์ MU EdPEx

EdPEx SAR Workshop #3 วันอังคารที่ 17 มกราคม 2560 MU EdPEx Active+ วิทยากร กำหนดการ วันอังคารที่ 17 มกราคม 2560 ลงทะเบียน เปิดการอบรมโดย รองอธิการฝ่ายพัฒนาคุณภาพ การเขียนรายงานในหมวดกระบวนการ การเขียนรายงานในหมวดผลลัพธ์ ปิดการอบรม เอกสารประกอบการอบรม กำหนดการ แบบประเมินการอบรม การเขียนรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์คุณภาพสู่ความเป็นเลิศ หมวด 1-6 Self Assessment Report: Results Worksheet ตรวจสอบข้อมูลการดำเนินการในปัจจุบัน หมวดกระบวนการ Worksheet ตรวจสอบข้อมูลผลการดำเนินการ หมวดผลการดำเนินการ รายงานประเมินตนเองที่ดี เป็นข้อมูลจริง (fact) เนื้อหาสมบูรณ์ (full) มีความเชื่อมโยงกัน (flow) ให้ความรู้สึกที่ดี (feel) ข้อควรกระทำให้การเขียนหมวดผลลัพธ์ มีคำอธิบายภาพ ไม่ต้องอธิบายข้อมูลจนละเอียดเกินไป ระบุทิศทางที่พึงประสงค์ มีการระบุเป้าหมาย แสดงเส้นแนวโน้ม ใช้มาตราส่วนเหมาะสม

การอบรมเชิงปฏิบัติการ EdPEx Criteria Training รุ่น 8

รศ.ดร.สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ คณบดี ศ.ดร.จงกลณี วัฒนาเพิ่มพูล  รองคณบดีฝ่ายแพทยศาสตร์และบัณฑิตศึกษา ผศ.ดร.ณัฏฐินี พันธ์วิศวาส รองคณบดีฝ่ายคลังและพัสดุ รศ.ดร.เทพมนัส บุปผาอินทร์ ภาควิชาสรีรวิทยา รศ.ดร.ดาราวรรณ ปิ่นทอง ภาควิชาเภสัชวิทยา ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence: EdPEx) วิทยากรในกิจกรรมการอบรมวันแรกให้ทำงานกลุ่ม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ นำเสนอผลการทำกิจกรรมกลุ่มย่อย (ภาพโดยกองพัฒนาคุณภาพฯ) ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง กองพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล อัลบั้มภาพบรรยากาศการอบรม EdPEx Criteria Training

การอบรมผู้ประเมินตามเกณฑ์ MU EdPEx รุ่นที่ 4

  คณะวิทยาศาสตร์ ส่งอ.สมศักดิ์ อ.กิตติศักดิ์ และอ.พรทิพา เข้าร่วมการฝึกอบรมผู้ตรวจประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ MU EdPEx Assessor รุ่นที่ 4 ช่วงที่ 2 การจัดทำ Concensus Review และ Site Visit Planning ระหว่างวันพุธที่ 24 ถึงวันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 ณ Bangsean Heritage Hotel จ.ชลบุรี กำหนดการ วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 0630 ออกเดินทางจากม.มหิดล ศาลายา 0930 ลงทะเบียน 1000 ทบทวนกระบวนการตรวจประเมินและการจัดทำ Concensus Review โดยคุณศิริลักษณ์ เกี่ยวข้อง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ 1300 ปฏิบัติการ Concensus Meeting 1 1830 นำเสนอและอภิปราย

เตรียมความพร้อมประธานตรวจประเมิน MU EdPEx 2559

การอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมประธานตรวจประเมิน ตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2559 ของมหาวิทยาลัยมหิดล จัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุมประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม กำหนดการ 08:30 ลงทะเบียน 09:00 การเปลี่ยนแปลงจากเกณฑ์คุณภาพการศึกษาปี 2556-2557 โดย ผศ.เชิญโชค ศรขวัญ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี 09:45 หน้าที่ของประธานต่อกระบวนการตรวจประเมิน โดย รศ.พญ.ปรียานุช แย้มวงศ์ รองคณบดี คนที่ 2 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 10:15 ทบทวนการจัดทำ Key Theme โดย ผศ.เชิญโชค ศรขวัญ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี เอกสารประกอบการอบรม กำหนดการ แบบประเมินกิจกรรม เอกสารประกอบการบรรยาย Changes from the 2013-2014 Criteria เอกสารประกอบการบรรยาย Roles of Team Leaders for MU

Solverwp- WordPress Theme and Plugin