การเยี่ยมสำรวจภาควิชาปีงบประมาณ 2563 : วันที่ 13 สิงหาคม 2563

วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00-11.00 น.  ณ ห้อง Pr 301 คณะกรรมการเยี่ยมสำรวจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมคิด อมรสมานกุล (ประธาน) ภาควิชาคณิตศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.กนกพรรณ วงศ์ประเสริฐ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ภาพกิจกรรมการเยี่ยมสำรวจภาควิชาชีวเคมี เอกสารประกอบการเยี่ยมสำรวจภาควิชาฯ (intranet) ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง การสำรวจภาควิชาปีงบประมาณ 2563

การเยี่ยมสำรวจภาควิชา 2562

งานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ จัดงานเยี่ยมสำรวจภาควิชา กลุ่มสาขา และศูนย์ เพื่อนำแนวทางเกณฑ์คุณภาพทางการศึกษา เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ และเกณฑ์คุณภาพหลักสูตรระดับอาเซียน AUN-QA ไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดการพัฒนาได้ทั่วทั้งองค์กร โดยการลงพื้นที่เยี่ยมส่วนงานภายในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-12 กรกฎาคม 2562 ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง การเยี่ยมสำรวจภาควิชา

การประชุมคณะกรรมการเยี่ยมสำรวจภาควิชา 2562

งานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ จัดประชุมคณะกรรมการเยี่ยมสำรวจภาควิชา ประจำปีงบประมาณ 2562 เมื่อวันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2562 ณ ห้อง K102 เพื่อเตรียมความพร้อมคณะกรรมการในการไปเยี่ยมสำรวจภาควิชา กลุ่มสาขา ศูนย์ หรือหลักสูตร ในกระบวนการประกันคุณภาพภายในส่วนงาน ของคณะวิทยาศาสตร์ เอกสารประกอบการประชุม

AAR เยี่ยมสำรวจภาควิชาและหลักสูตร 2561

งานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ จัดกิจกรรมทบทวนหลังปฏิบัติการ กระบวนการเยี่ยมสำรวจภาควิชาและหลักสูตร ตามเกณฑ์คุณภาพเพื่อการศึกษาที่เป็นเลิศ (EdPEx) และเกณฑ์ AUN-QA ระดับส่วนงาน ที่ภาควิชา ศูนย์ กลุ่มสาขา และหลักสูตรต่าง ๆ ของคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561 ขึ้น ในวันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุม K102 กำหนดการ 0900 เปิดการประชุม 0905 ทบทวนกระบวนการเยี่ยมสำรวจภาควิชาและหลักสูตร ปีงบประมาณ 2561 0915 ผลการดำเนินงาน การเยี่ยมสำรวจภาควิชาและหลักสูตรฯ สถิติประสิทธิภาพการดำเนินการ (เวลา ความถูกต้อง ความคุ้มค่า) สถิติผลการประเมินภาควิชาตามเกณฑ์ EdPEx สถิติผลการประเมินภาควิชาตามเกณฑ์ AUN-QA 0945 แนวปฏิบัติที่ดี (สรุปตัวอย่างจากรายงานผลการเยี่ยมสำรวจฯ) 1000 ผลการประเมินกระบวนการเยี่ยมสำรวจภาควิชา โดยผู้รับเยี่ยมสำรวจ 1005 ประชุมกลุ่มย่อย เพื่อทบทวนและปรับปรุงกระบวนการเยี่ยมสำรวจฯ 2562 กลุ่มที่ 1 ประธานคณะกรรมการเยี่ยมสำรวจ กลุ่มที่ 2 หัวหน้าภาควิชา กลุ่มที่ 3 […]

การประชุมทบทวนการเยี่ยมสำรวจภาควิชา/หลักสูตร ปีงบประมาณ 2560

งานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประชุมทบทวนการเยี่ยมสำรวจภาควิชาและหลักสูตร ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหาจุดแข็งและโอกาสพัฒนา กระบวนการเยี่ยมสำรวจภาควิชาในประเด็นต่าง ๆ เพื่อให้การเยี่ยมสำรวจภาควิชาและหลักสูตรในปีงบประมาณหน้า สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ นำไปสู่ผลการดำเนินงานที่ทำให้ภาควิชาและหลักสูตรได้รับผลการเยี่ยมที่นำไปใช้ในการวางแผนปรับปรุงพัฒนาภาควิชาและหลักสูตรได้อย่างแท้จริง กำหนดการ วันพุธที่ 9 สิงหาคม 2560 0830 ลงทะเบียน 0900 เริ่มการประชุม 0905 สรุปภาพรวมและกระบวนการเยี่ยมสำรวจภาควิชาและหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2560 1000 กิจกรรมกลุ่มย่อย กลุ่มที่ 1 ประธานเยี่ยมสำรวจ กลุ่มที่ 2 หัวหน้าภาควิชา กลุ่มที่ 3 กรรมการเยี่ยมสำรวจ กรรมการใหม่ กรรมการเก่า 1100 การนำเสนอผลการประชุมกลุ่มย่อย 1150 อภิปราย 1200 ปิดการประชุม ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง การเยี่ยมภาควิชาของคณะวิทยาศาสตร์

Solverwp- WordPress Theme and Plugin