การฝึกเยี่ยมสำรวจหลักสูตร MU AUN-QA

การฝึกตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA แบบการเยี่ยมสำรวจหลักสูตร ระหว่างวันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ 2559 ณ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา  

Solverwp- WordPress Theme and Plugin