การนำเสนอผลการเยี่ยมสำรวจตามเกณฑ์ MU AUN-QA หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาฟิสิกส์

ตามที่คณะกรรมการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ์ ASEAN University Network Quality Assurance ได้ลงพื้นที่ ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม 2561 ไปแล้วนั้น คณะกรรมการได้จัดการนำเสนอผลการเยี่ยมสำรวจตามเกณฑ์ MU AUN-QA หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาฟิสิกส์ ขึ้นในวันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2561 ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง หลักสูตรฟิสิกส์รับการตรวจประเมิน MU AUN-QA

การเตรียมความพร้อมหลักสูตร รับการตรวจประเมิน AUN-QA ระดับอาเซียน

วันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม 2560 กองพัฒนาคุณภาพเชิญผู้แทนหลักสูตรปริญญาโทและเอก ชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้บริหาร และบุคลากรสายสนับสนุน เข้าฟังและหารือการรับตรวจประเมินตามเกณฑ์ AUN-QA โดยกรรมการจาก ASEAN AUN-QA ในระหว่างวันที่ 6-8 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้อง 308 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ระหว่างเวลา 1300-1530 กองพัฒนาคุณภาพ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ รศ.ชวลิต วงศ์เอก เจ้าหน้าที่กองพัฒนาคุณภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประธานหลักสูตร รองคณบดี รองคณบดีฝ่ายแพทยศาสตร์และบัณฑิตศึกษา รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริหารความเสี่ยง หัวหน้างาน หัวหน้างานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ หัวหน้างานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง กองพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล งานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรปริญญาโท-เอก ชีวเคมี

การประชุมหลักสูตรที่ได้รับการตรวจประเมินตามเกณฑ์ MU AUN-QA

การประชุมหลักสูตรที่ได้รับการตรวจประเมิน (ตามเกณฑ์ MU AUN-QA) จากมหาวิทยาลัย 14 หลักสูตร วันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุม ศ.นที อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล วัตถุประสงค์ ติดตาม รับฟัง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับหลักสูตรที่รับการตรวจประเมิน MU AUN-QA Assessment จำนวน 14 หลักสูตร อัพเดทแนวทางการขอรับการตรวจประเมิน ASEAN AUN-QA Assessment ปี 2018 ประธานการประชุม: รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ หน่วยงาน: กองพัฒนาคุณภาพ หลักสูตรที่ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมจากคณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ (ป.โท-เอก) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาชีววิทยา (ป.ตรี) ผู้แทนฝ่ายบริหารคณะวิทยาศาสตร์: รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริหารความเสี่ยง เอกสารประกอบการประชุม: 1 ชุด  

หลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพรับการตรวจประเมิน MU AUN-QA

วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2559 หลักสูตรวิทยศาสตรมหาบัณฑิตและวิทยศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ รับการตรวจประเมินตามเกณฑ์ AUN-QA จากกรรมการตรวจประเมินของมหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้อง K101 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมเป็นผู้ตรวจประเมินตามเกณฑ์ AUN-QA รุ่นที่ 3 ของมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมสังเกตุการณ์ในห้อง K102 อีก 21 ท่าน ทั้งนี้กรรมการเยี่ยมสำรวจจะรายงานผลการเยี่ยมสำรวจเบื้องต้นด้วยวาจาในวันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2559 ต่อไป ประมวลภาพบรรยากาศการเยี่ยมสำรวจหลักสูตรตามเกณฑ์ MU AUN-QA เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2559 การเป็นที่ฝึกเยี่ยมสำรวจตามเกณฑ์ MU AUN-QA ของคณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับเลือกเป็นหนึ่งในสถานที่ฝึกเยี่ยมสำรวจตามเกณฑ์ MU AUN-QA เป็นครั้งที่สอง (ครั้งแรกเมื่อครั้งที่มีการเยี่ยมสำรวจหลักสูตรของภาควิชาชีวเคมี) สำหรับการอบรมผู้เยี่ยมสำรวจตามเกณฑ์ MU AUN-QA รุ่นที่ 3 โดยคณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดเตรียมห้อง K102

พัฒนาและประเมินหลักสูตรด้วย AUN-QA

MU AUN-QA Share & Learn ประสบการณ์การพัฒนาและประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2559 เวลา 1300-1600 ณ ห้องประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา กำหนดการ ลงทะเบียน ทิศาทางและบทบาทการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับหหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ด้านการศึกษา รศ.ดร.ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ ผศ.ดร.ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายเทคโนลยีสารสนเทศและพัฒนาคุณภาพ บัณฑิตวิทยาลัย แลกเปลี่ยนประสบการณ์พัฒนาและประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA รศ.พญ.ดาราวรรณ วนะชิวนาวิน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รศ.ดร.นพ.ถาวรชัย ลิ้มจินดาพร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ผศ.ดร.กิตติศักดิ์ หยกทองวัฒนา คณะวิทยาศาสตร์ เอกสารประกอบ กำหนดการ MU AUN-QA Policy 2016-2018 แลกเปลี่ยนประสบการณ์พัฒนาและประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA Internal Assessment for AUN-QA at Faculty

การทบทวนหลังการเยี่ยมสำรวจหลักสูตรด้วยเกณฑ์ AUN-QA

งานนโยบายและพัฒนาคุณภาพจัดการประชุมทบทวนหลังการปฏิบัติการ (After Action Review) จากการที่หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต สาขาชีวเคมี ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิด รับการตรวจประเมินตามเกณฑ์ AUN-QA โดยกรรมการจากมหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 9-11 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม K102 วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2559 โดย อ.ดร.ณัฐพล อ่อนปาน รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริหารความเสี่ยงและ ผศ.ดร.กิตติศักดิ์ หยกทองวัฒนา ประธานหลักสูตรและรองหัวหน้าภาควิชาชีวเคมี ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล MUSC AUN-QA แบบบันทึกข้อเสนอแนะการประชุมทบทวนหลังปฏิบัติการ เอกสารประกอบการบรรยาย การประชุมทบทวนหลังปฏิบัติการ

การอบรมผู้ประเมินหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA โดย ทปอ.

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA วันเสาร์ที่ 19 มีนาคม 2559 เวลา 0900-1700 ณ ห้องกมลทิพย์ โรงแรม เดอะ สุโกศล กำหนดการ เวลา กิจกรรม 0900 แนะนำเกณฑ์ AUN-QA โดย Associate Professor Nantana Gajaseni, Executive Director of AUN 1015 ทบทวนเกณฑ์ AUN-QA โดย รศ.ดร.กมลวัลย์ ลือประเสริฐ และ รศ.ดร.กัญญดา อนุวงศ์ 1500 กระบวนการตรวจประเมินและข้อปฏิบัติ 1600 SAR Reading and Desktop Assessment โดย ดร.นันทน์ ถาวรังกูร และ รศ.ดร.กัญญดา อนุวงศ์ เอกสารประกอบการอบรม กำหนดการ เอกสารประกอบการบรรยายโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ AUN-QA

กองพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุม AUN-QA Share & Learn เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างส่วนงานที่มีการดำเนินการพัฒนาหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ในวันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2559 ระหว่างเวลา 13:00-15:00 ณ ห้องประชุม 515 ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา หน่วยงานที่มีการวางแนวทางการดำเนินการอย่างเป็นระบบในส่วนงานเพื่อขับเคลื่อนการนำเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร (AUN-QA) ไปใช้ ที่ร่วมประชุมในครั้งนี้มีดังนี้ คณะวิทยาศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะสาธารณสุขศาสตร์ ทั้งนี้คณะวิทยาศาสตร์ โดย อ.ดร.ณัฐพล อ่อนปาน รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริหารความเสี่ยง นำเสนอแนวทางการดำเนินงานการนำ AUN-QA มาใช้สรุปเป็นภาพดังนี้ ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง กองพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

หลักสูตรชีวเคมีรับการตรวจประเมิน AUN-QA

กำหนดการตรวจประเมินหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาชีวเคมี ระหว่างวันที่ 9-11 มีนาคม 2559 หมายเหตุ การดำเนินการทั้งหมดเป็นภาษาอังกฤษ กำหนดการ วันพุธที่ 9 มีนาคม 2559 09:00 พิธีเปิด ห้อง K101 กรรมการตรวจประเมิน AUN-QA Assessor อ.ดร.วีรเดช (Team Lead) และคณะ ผู้แทนมหาวิทยาลัยมหิดล รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ ผู้แทนคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รองคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ รองคณบดีฝ่ายแพทย์ศาสตร์และบัณฑิตศึกษา รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ ผู้แทนภาควิชาเคมี หัวหน้าภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ รองหัวหน้าภาควิชาชีวเคมี ประธานหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชาชีวเคมี ผู้เข้าร่วมอบรมการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA (ชมการถ่ายทอดสดที่ห้อง K102) ผู้เชียวชาญพิเศษ AUN-QA ผู้เข้าอบรมการเป็นผู้ตรวจประเมินตามเกณฑ์ AUN-QA ของมหาวิทยาลัยมหิดล เจ้าหน้าที่กองพัฒนาคุณภาพ แนะนำกระบวนการตรวจประเมิน MU AUN-QA แนะนำคณะวิทยาศาสตร์ แนะนำหลักสูตร การสัมภาษณ์ผู้บริหาร การสัมภาษณ์อาจารย์

การประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรปริญญาตรี

รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริหารความเสี่ยง เข้าร่วมประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรระดับปริญญาตรี ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินการของหลักสูตรในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเกณฑ์ AUN-QA ตามแบบฟอร์มการเปิดหลักสูตร หรือปรับปรุงหลักสูตรใหม่ของกองบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล วันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 ห้อง K101 ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง งานการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล งานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล MU AUN-QA การใช้ระบบ AUN-QA ที่มหาวิทยาลัยมหิดล