การอบรมการเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยใช้ AUN-QA Criteria Version 4.0

         วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566  เวลา 09.00-12.00 น.  ณ ห้องประชุมอาคารสตางค์ มงคลสุข   งานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ จัดอบรมการเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยใช้ AUN-QA CRITERIA VERSION 4.0  ในการจัดอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ หยกทองวัฒนา รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนานักศึกษา มาเป็นวิทยากร  โดยมีผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟัง จำนวนทั้งสิ้น 54 คน         รับชมการประชุมย้อนหลัง / เอกสารประกอบการประชุม  (Intranet) Click here

Criteria Talk Webinar

เตรียมพบกับกิจกรรมสุดพิเศษที่จะมาไขข้อสงสัย   พร้อมUpdateเกณฑ์ EdPEx และ AUN-QA ทุกวันจันทร์ ตลอดเดือน มิถุนายน-กันยายน 2565 ในกิจกรรม “Criteria Talk Webinar”  ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ….  https://op.mahidol.ac.th/qd/  

การพัฒนากระบวนการเยี่ยมสำรวจภาควิชาและหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์

นางวัชรี ใจซื่อกุล นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ งานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ อ.ดร.ณัฐพล อ่อนปาน รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำเสนอผลการพัฒนากระบวนการเยี่ยมสำรวจภาควิชาและหลักสูตร ด้วยเกณฑ์คุณภาพระดับสากล ได้แก่ (1) เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) และ (2) เกณฑ์คุณภาพหลักสูตร AUN-QA ในการพัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะวิทยาศาสตร์ ถึงระดับภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่าภาควิชา และทุกหลักสูตรของคณะวิทยาศาสตร์ในทุก ๆ ปี ซึ่งนำผลการพัฒนานำเสนอในรูปแบบโปสเตอร์ในงานมหกรรมคุณภาพ ของมหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ณ หอประุมมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัย มหิดล ศาลายา ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง งานมหกรรมคุณภาพ 2562

หลักสูตรจุลชีววิทยา รับการตรวจประเมิน MU AUN-QA

หลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก สาขาจุลชีววิทยา รับการตรวจประเมินตามเกณฑ์ MU AUN-QA เมื่อวันที่ 27 และ 30 กันยายน 2562

MU AUN-QA (v2) BSc in Mathematics and Actuarial Science

หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์ และคณิตศาสตร์ประกันภัย ภาควิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับการประเมินคุณภาพหลักสูตรโดยรองศาสตราจารย์ชวลิต วงษ์เอก ร่วมกับ ดร.วีรเดช พันธ์วิศวาส เมื่อวันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2562 ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง การประเมินคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ์ MU AUN-QA แบบ v2 ของหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์และคณิตศาสตร์ประกันภัย https://science.mahidol.ac.th/th/activity/aug62-2-1.php

MU AUN-QA Site Visit for B.Sc., M.Sc., and Ph.D. in Plant Sciences

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA โดยคณะกรรมการจากมหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาพฤกษศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิทยาการพืช (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาพฤกษศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) วันที่ 10-11 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุม K101 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท คณะกรรมการ หลักสูตร ประธาน กรรมการ กรรมการ เจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาพฤกษศาสตร์ อาจารย์ ดร.ภก.ลือรัตน์ อนุรัตน์พานิช คณะเภสัชศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทพ. ขจรเกียรติ เจนบดินทร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ อาจารย์ ดร. เพชร สัจจชลพันธ์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร นางสาววิไลรัตน์ สังพงศ์ กองพัฒนาคุณภาพ สำนักงานอธิการบดี นางสาวณภัสนันท์ กันย์ธันชพร กองพัฒนาคุณภาพ สำนักงานอธิการบดี หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิทยาการพืช (หลักสูตรนานาชาติ) รองศาสตราจารย์ ดร. […]

AAR MU AUN-QA @MUSC 2018

การประชุมทบทวนหลังปฏิบัติการ (After Action Review: AAR) ของการรับเยี่ยมประเมินคุณภาพหลักสูตร ตามเกณฑ์ MU AUN-QA และ ASEAN AUN-QA วันพุธที่ 5 กันยายน 2561 กำหนดการ 0900 เปิดการประชุม 0905 สรุปผลการดำเนินการ MU AUN-QA @MUSC 1000 แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหลักสูตรที่ผ่านการเยี่ยมสำรวจตามเกณฑ์ MU AUN-QA และ ASEAN AUN-QA 1130 ถามตอบ 1200 ปิดการประชุม เอกสารประกอบการประชุม เอกสารประกอบการประชุม (Intranet) ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับเอกสารเพิ่มเติมในภายหลังทางอีเมล์ ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง MU AUN-QA @MUSC AAR MU AUN-QA @MUSC #1 AAR MU AUN-QA @MUSC #2

MU Quality Forum: AUN-QA

กองพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงาน MU Quality Forum: AUN-QA เพื่อให้ส่วนงานต่าง ๆ ได้รับทราบแนวทางด้านคุณภาพระดับหลักสูตรและสถาบัน ตามแนวทางของเกณฑ์ AUN-QA และเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน โดยเชิญผู้เกี่ยวข้องกับการรับการตรวจประเมินตามเกณฑ์ ASEAN AUN-QA มาเป็นผู้ร่วมเสวนา โดยจัดขึ้นที่ห้องประชุมประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันจันทร์ที่ 9 เมษายน 2561 เวลา 09:00-12:00 กำหนดการ 0830 ลงทะเบียน 0900 กล่าวต้อนรับและพิธีเปิด และการบรรยายเรื่อง “การพัฒนาคุณภาพระดับหลักสูตรของมหาวิทยาลัยมหิดล” โดย รศ.ดร.ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รักการการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล 0945 รับประทานอาหารว่าง 1000 Share & Learn: Experiences from AUN-QA Assessment at Programme Level โดยวิทยากรผู้ร่วมเสวนาดังนี้ รศ.ชวลิต วงษ์เอก AUN-QA Expert and Assessor for AUN […]

The 22nd AUN-QA Training Course (Tier 1) for Accomplishing Program Assessment

รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริหารความเสี่ยง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย เข้าร่วมการอบรม AUN-QA Training Course for Accomplishing Program Assessment ครั้งที่ 22 ที่ห้อง Sapphire 1 โรงแรม Novotel Platinum Pratunam โดยการสนับสนุนค่าใช้จ่ายจากทางมหาวิทยาลัยมหิดล Group Assignment ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง http://aun-qa.org/ Facebook: AUN-QA https://www.facebook.com/aunqa/ อัลบั้มภาพการอบรม 9-12 มกราคม 2561

Solverwp- WordPress Theme and Plugin