การอบรม OKRs กุญแจสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวไกล

     คณะวิทยาศาสตร์มีกำหนดจัดการอบรม “OKRs กุญแจสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวไกล” ขึ้นในวันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชา หัวหน้างาน และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่อง OKRs รวมทั้งการกำหนดเป้าหมายด้วยการใช้ OKRs และได้รับเกียรติจากอาจารย์กิตติพัทธ์ จิรวัสวงศ์ ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาองค์กรและระบบคุณภาพ / ผู้ตรวจประเมินระบบคุณภาพแห่งชาติ TQA มาเป็นวิทยากรในการบรรยายครั้งนี้ โดยมีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมการอบรม มากกว่า 130 คน

เริ่มใช้งานเว็บไซต์งานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ

กว่าจะมาเป็นเว็บไซต์งานนโยบายและพัฒนาคุณภาพเวอร์ชันนี้ วันที่ 4 มกราคม 2559 ทำบันทึกข้อความถึงรองคณบดีฝ่ายสารสนเทศและสื่อสารองค์กร วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 เว็บไซต์ https://quality.sc.mahidol.ac.th เริ่มใช้งานได้ ไม่สามารถโพสต์รูปเข้าระบบได้ (รูปด้านล่าง) แต่ก็ได้รับการแก้ไขจนใช้ได้ในเวลาต่อมา การเปลี่ยน Setting ในส่วนของ Permalink ทำให้ไม่สามารถดูโพสต์และเพจได้เลย ต้องให้ admin ของคณะช่วยเหลือ จึงกลับมาใช้งานได้ดังเดิม

Solverwp- WordPress Theme and Plugin