ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานมหกรรมคุณภาพคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2565

🎞 ร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ “เคล็ดลับการพิจารณาผลงานเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการของสายสนับสนุน” โดย รองศาสตราจารย์ ดร. สมบูรณ์ ศิริสรรหิรัญ 🗓 วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 – 11.45 น.    ณ ห้อง K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ     🟡 ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงาน ได้ที่ https://bit.ly/3CACsvo

MUSC QUALITY FAIR 2022

MUSC QUALITY FAIR 2022 (ขยายวันรับผลงาน) งานมหกรรมคุณภาพคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2565 ขอเชิญชวนอาจารย์ บุคลากร ร่วมส่งผลงานคุณภาพเข้าประกวดในงานมหกรรมคุณภาพ           คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2565 ในหัวข้อ”Good Governance in Digital Era : ธรรมาภิบาลในยุคดิจิทัล“ ประเภทผลงาน 1) ผลงานรับรางวัล Award(Team Good Practice Award, Innovative Teaching Award และ Public Policy Advocacy Award2) Oral Presentation3) Poster Presentation4) Storytelling   กลุ่มผลงาน กลุ่ม A : ผลงานประเภทพันธกิจ (งานทรัพยากรบุคคล, กระบวนการเรียนการสอน การบริหารการศึกษา, การพัฒนานักศึกษา,

ร่วมทำแบบสำรวจการรับรู้ของบุคลากรที่มีต่อการนำองค์กรของทีมบริหารคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2564-2565

🛎งานนโยบายฯ ขอความอนุเคราะห์ท่านในการจัดทำและประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในภาควิชา / ศูนย์ / กลุ่มสาขาวิชา 💛เข้าร่วมทำแบบสำรวจการรับรู้ของบุคลากรที่มีต่อการนำองค์กรของทีมบริหารคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2564-2565 ‼️ 💛ที่ URL คือ https://dlink.me/252Y5 หรือ QR code 

สัมมนาทบทวนแผนยุทธศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี พ.ศ. 2563 – 2566

วันศุกร์ที่ 1 – วันเสาร์ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2565 ณ โรงแรม Novotel Marina Sriracha จังหวัดชลบุรี  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้มีการจัดสัมมนาทบทวนแผนยุทธศาสตร์  ประจำปี พ.ศ. 2563 – 2566  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมสมอง และร่วมวางนโยบาย กลยุทธ์ ขับเคลื่อนคณะวิทยาศาสตร์ ให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง   โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.พลังพล คงเสรี คณบดี กล่าวเปิดงานและกล่าวถึงแผนการดำเนินงานในปัจจุบันของมหาวิทยาลัยมหิดล และของคณะฯ เพื่อเน้นการดำเนินงานให้สอดรับกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ต่อด้วยการระดมความคิดเห็น โดยแบ่งออกเป็น 6 กลุ่มย่อย เพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์ทางด้านการศึกษา ด้านการวิจัย ด้านบัณฑิตศึกษา การศึกษาหลักสูตรนานาชาติ ด้านการบริการวิชาการ  People/Digital transformation และความรู้สู่สังคม ภาพลักษณ์องค์กร โดย ผู้บริหาร คณะกรรมการประจำฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ และหัวหน้างาน โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาทั้งหมดจำนวน 41

Solverwp- WordPress Theme and Plugin