งานมหกรรมคุณภาพคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2565

           วันที่ 29 สิงหาคม 2565 งานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ ร่วมกับ งานบริหารและธุรการ และงานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้มีการจัดงานมหกรรมคุณภาพคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2565 เวลา 09.00 – 11.45 น. เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอผลงานด้านพัฒนาคุณภาพ เปิดโอกาสให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แก่บุคลากรทุกระดับและทุกส่วนงานของมหาวิทยาลัยในด้านการพัฒนาคุณภาพคนและพัฒนาคุณภาพงาน สู่การพัฒนาคุณภาพองค์กร  โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. สมบูรณ์ ศิริสรรหิรัญ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล คณะกรรมการประเมินเพื่อทำหน้าที่พิจารณาและกลั่นกรองเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (ชำนาญงาน ชำนาญการพิเศษ และเชี่ยวชาญฯ) ม. มหิดล ให้เกียรติมาบรรยายพิเศษในหัวข้อ  “เคล็ดลับ การพิจารณาผลงานเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการของสายสนับสนุน”   โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น   86  ท่าน วัตถุประสงค์1.เพื่อให้ผลงานของคณะวิทยาศาสตร์ที่ส่งเข้าร่วมกิจกรรมเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แก่บุคลากรทุกระดับและทุกหน่วยงานภายในคณะวิทยาศาสตร์2. ได้ผลงานที่มีคุณภาพ สามารถพัฒนาต่อยอดไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานประจำได้ต่อไป  โดยมีผู้ส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในงานมหกรรมคุณภาพ คณะวิทยาศาสร์ ทั้งหมดจำนวน 5 ผลงาน และขอแสดงความยินดีกับผลงานที่ได้รับรางวัล ได้แก่  1. แผนงานสำหรับจัดการความเสี่ยงด้านการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์ระบาดของ COVID-19  […]

การประชุมคณะกรรมการเยี่ยมสำรวจภาควิชาและหลักสูตร (SAR VISIT) ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 31 พฤษภาคม 2565  งานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้มีการจัดการประชุมคณะกรรมการเยี่ยมสำรวจภาควิชาและหลักสูตร (SAR Visit) ประจำปีงบประมาณ 2565  รูปแบบ Online ผ่านระบบ Webex Meeting ตั้งแต่เวลา 09.30 – 12.00 น.  ผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนทั้งสิ้น จำนวน  29 ท่าน

การประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปี 2565

               วันที่ 3 พฤษภาคม 2565  งานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้มีการจัดการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปี 2565 รูปแบบ Online ผ่านระบบ Webex Meeting ตั้งแต่เวลา 13.30 – 15.00 น.  โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ • เพื่อให้ภาควิชา/กลุ่มสาขาวิชา/ศูนย์/หลักสูตร จัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) เพื่อวิเคราะห์ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาตามเกณฑ์ EdPEx และผลการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตร ตามเกณฑ์ สกอ. และ AUN-QA • รับทราบข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) จากคณะกรรมการเยี่ยมสำรวจ เพื่อนำข้อมูลสารสนเทศ จุดเด่นและโอกาสพัฒนา มาพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานให้ดียิ่งขึ้นต่อไป    ผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนทั้งสิ้น จำนวน  66 ท่าน

สัมมนาทบทวนแผนยุทธศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี พ.ศ. 2563 – 2566

วันศุกร์ที่ 1 – วันเสาร์ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2565 ณ โรงแรม Novotel Marina Sriracha จังหวัดชลบุรี  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้มีการจัดสัมมนาทบทวนแผนยุทธศาสตร์  ประจำปี พ.ศ. 2563 – 2566  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมสมอง และร่วมวางนโยบาย กลยุทธ์ ขับเคลื่อนคณะวิทยาศาสตร์ ให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง   โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.พลังพล คงเสรี คณบดี กล่าวเปิดงานและกล่าวถึงแผนการดำเนินงานในปัจจุบันของมหาวิทยาลัยมหิดล และของคณะฯ เพื่อเน้นการดำเนินงานให้สอดรับกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ต่อด้วยการระดมความคิดเห็น โดยแบ่งออกเป็น 6 กลุ่มย่อย เพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์ทางด้านการศึกษา ด้านการวิจัย ด้านบัณฑิตศึกษา การศึกษาหลักสูตรนานาชาติ ด้านการบริการวิชาการ  People/Digital transformation และความรู้สู่สังคม ภาพลักษณ์องค์กร โดย ผู้บริหาร คณะกรรมการประจำฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ และหัวหน้างาน โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาทั้งหมดจำนวน 41 ท่าน พร้อมสรุปภาพรวมการระดมความคิดเห็นในแต่ละด้าน เพื่อนำมาพัฒนา ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ […]

หลักสูตร ป.โท สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล ผ่านเกณฑ์ AUN-QA ระดับอาเซียน

9 มีนาคม 2565 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิทยาศาสตร์ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.พลังพล คงเสรี คณบดี และ รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีชัย อมรศักดิ์ชัย ประธานหลักสูตรฯ พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร.จิตต์ลัดดา ศักดาภิพาณิชย์ รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธนะวันต์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญรัตน์ วัฒนพานิช เป็นผู้แทนรับมอบประกาศนียบัตรการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับอาเซียน จาก ศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมรับมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีจาก รองศาสตราจารย์ ดร. ภก.เนติ สุขสมบูรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา ในพิธีมอบประกาศนียบัตรการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับอาเซียน ครั้งที่ 221 และ 226” ณ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) ถือเป็นหลักสูตร ลำดับที่ 2 […]

Solverwp- WordPress Theme and Plugin