การเยี่ยมสำรวจภาควิชา ปีงบประมาณ 2563

การเยี่ยมสำรวจภาควิชาสรีรวิทยา วันพุธที่ 19 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00-11.00 น.  ณ ห้อง Pr 408 คณะกรรมการเยี่ยมสำรวจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมคิด อมรสมานกุล (ประธาน) ภาควิชาคณิตศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนิดา คงสวัสดิ์วรกุล ภาควิชาพฤกษศาสตร์ อาจารย์ ดร.นิวัฒน์ กังวานรังสรรค์ ภาควิชาพยาธิชีววิทยา ภาพกิจกรรมการเยี่ยมสำรวจภาควิชาสรีรวิทยา การเยี่ยมสำรวจภาควิชาชีววิทยา วันพุธที่ 19 สิงหาคม 2563 เวลา 14.00-15.00 น. ณ ห้อง N 416 คณะกรรมการเยี่ยมสำรวจ รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ หยกทองวัฒนา (ประธาน) ภาควิชาชีวเคมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญ อารยะธนิตกุล ภาควิชาฟิสิกส์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชกฤต ศรีเกื้อ ภาควิชาสรีรวิทยา ภาพกิจกรรมการเยี่ยมสำรวจภาควิชาชีววิทยา เอกสารประกอบการเยี่ยมสำรวจภาควิชาฯ ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง การสำรวจภาควิชาปีงบประมาณ 2563

การเยี่ยมสำรวจภาควิชา ปีงบประมาณ 2563 : วันที่ 18 สิงหาคม 2563

การเยี่ยมสำรวจภาควิชาพฤกษศาสตร์ วันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00-11.00 น.  ณ ห้อง N 209 คณะกรรมการเยี่ยมสำรวจ รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ หยกทองวัฒนา (ประธาน)  รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนานักศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนากร โอสถจันทร์ ภาควิชาฟิสิกส์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ โอฬารกิจเจริญ ภาควิชาคณิตศาสตร์ ภาพกิจกรรมการเยี่ยมสำรวจภาควิชาพฤกษศาสตร์ เอกสารประกอบการเยี่ยมสำรวจภาควิชาฯ (intranet) การเยี่ยมสำรวจภาควิชากายวิภาคศาสตร์ วันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2563 เวลา 14.00-15.00 น.  ณ ห้อง B 107 คณะกรรมการเยี่ยมสำรวจ รองศาสตราจารย์ ดร.ดาราวรรณ ปิ่นทอง (ประธาน) หัวหน้าภาควิชาเภสัชวิทยา รองศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ ไชยร้องเดื่อ ภาควิชาสรีรวิทยา ภาพกิจกรรมการเยี่ยมสำรวจภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง การสำรวจภาควิชาปีงบประมาณ 2563

Solverwp- WordPress Theme and Plugin