การประเมินผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์

เชิญบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ร่วมประเมินผู้บริหาร ประจำปีงบประมาณ 2561 (ต.ค. 2560 ก.ย. 2561) ตามแบบฟอร์ม นย 01-1 (2561) ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของงานนโยบายฯ (อินทราเน็ต) http://intranet.sc.mahidol/pn/scqd/ กำหนดส่ง ภายในวันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม 2561 โดยท่านสามารถส่งผ่านกล่องรับแบบประเมินของงานนโยบายฯ 5 จุด ทั่วคณะวิทยาศาสตร์ พญาไท ดังนี้ บริเวณหน้าห้องงานบริหาร อาคารเฉลิมพระเกียรติ (K) บริเวณโถงหน้าลิฟท์ อาคารเคมี (C) บริเวณโถงหน้าลิฟท์ อาคารชีววิทยาเก่า (B) บริเวณโรงอาหาร อาคารอเนกประสงค์ (M) บริเวณโถงชั้นหนึ่ง อาคารพรีคลินิก (Pr)

Integrity and Transparency Assessment: ITA

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เกณฑ์ EdPEx MUSC SIPOC Process เกณฑ์ประเมิน Integrity and Transparency บทนำ: โครงร่างองค์การ ส่วนที่ 1 ลักษณะองค์การ ส่วนที่ 2 สภาวะการณ์ขององค์การ 1. การนำองค์การ 1.1 การนำองค์การโดยผู้นำระดับสูง A1.1   1.2 การกำกับดูแลและความรับผิดชอบต่อสังคม A1.2   2. กลยุทธ์ 2.1 การจัดทำกลยุทธ์ A2.1   2.2 การนำกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ A2.2   3. ลูกค้า 3.1 เสียงของลูกค้า A3.1   3.2

การประเมินผลการปฏิบัติงาน

การประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Evaluation) ของบุคลากรสายสนับสนุน ดำเนินตามแนวทางของมหาวิทยาลัยมหิดล โดยแบ่งเป็นส่วนต่าง ๆ ดังนี้ ส่วนที่ 1 ข้อมูลบุคลากร ส่วนที่ 2 การประเมินผลงาน (Performance) ส่วนที่ 3 การประเมินสมรรถนะ (Competency) ส่วนที่ 3.1 สมรรถนะหลัก (Core Competency) ส่วนที่ 3.2 สมรรถนะเฉพาะตามสายอาชีพ (Functional Competency) ส่วนที่ 3.3 สมรรถนะทางการบริหาร (Managerial Competency) [เฉพาะผู้บริหารระดับต้น/หัวหน้างาน] อัตราส่วนน้ำหนักในการประเมิน การประเมิน น้ำหนัก (ผู้ปฏิบัติงาน) น้ำหนัก (ผู้บริหาร) ส่วนที่ 2 ผลการปฏิบัติงาน (Performance) 80% 60% ส่วนที่ 3 ผลการประเมินสมรรถนะ (Competency) ส่วนที่ 3.1 สมรรถนะหลัก (Core)

การประเมินส่วนงานของมหาวิทยาลัยมหิดล

วันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2560 รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริหารความเสี่ยง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และเจ้าหน้าที่พัฒนาคุณภาพ งานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมฟังคำชี้แจงแนวทางในการดำเนินงานตามโครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อประเมินส่วนงานของมหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้องประชุม ศ.นพ.นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เอกสารที่ได้รับในการประชุม เอกสารประกอบการประชุมชี้แจง สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดล เกี่ยวกับวิธีการจัดเก็บข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงาน ของแต่ละส่วนงานตามกรอบการประเมินผลและตัวชี้วัด วันที่ 31 มีนาคม 3 เมษายน และ 5 เมษายน กรอบการประเมินผลและรายละเอียดการประเมินผลในระดับส่วนงานของมหาวิทยาลัยมหิดล แบบสำรวจสถานะ (ด้านการเงินและด้านทรัพยากรบุคคล) กำหนดการ วันที่ ข้อมูล หมายเหตุ 3 เมษายน 2560 รับฟังการชี้แจงจาก TRIS Corp. และ MU 5 เมษายน 2560 ฐานข้อมูลผู้ใช้บัณฑิตหรือนายจ้างและรายชื่อผู้ที่รับผิดชอบข้อมูล TRIS ใช้ข้อมูลจากส่วนกลาง

การเยี่ยมสำรวจ MUSC ด้วยเกณฑ์ EdPEx

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับการตรวจประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence: EdPEx) โดยคณะกรรมการจากมหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 16-17 มิถุนายน 2559 ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง กองพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล อัลบั้มภาพ ให้ข้อเสนอแนะแก่คณะฯ เกี่ยวกับ EdPEx (Google Form)

หลักสูตรชีวเคมีรับการตรวจประเมิน AUN-QA

กำหนดการตรวจประเมินหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาชีวเคมี ระหว่างวันที่ 9-11 มีนาคม 2559 หมายเหตุ การดำเนินการทั้งหมดเป็นภาษาอังกฤษ กำหนดการ วันพุธที่ 9 มีนาคม 2559 09:00 พิธีเปิด ห้อง K101 กรรมการตรวจประเมิน AUN-QA Assessor อ.ดร.วีรเดช (Team Lead) และคณะ ผู้แทนมหาวิทยาลัยมหิดล รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ ผู้แทนคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รองคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ รองคณบดีฝ่ายแพทย์ศาสตร์และบัณฑิตศึกษา รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ ผู้แทนภาควิชาเคมี หัวหน้าภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ รองหัวหน้าภาควิชาชีวเคมี ประธานหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชาชีวเคมี ผู้เข้าร่วมอบรมการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA (ชมการถ่ายทอดสดที่ห้อง K102) ผู้เชียวชาญพิเศษ AUN-QA ผู้เข้าอบรมการเป็นผู้ตรวจประเมินตามเกณฑ์ AUN-QA ของมหาวิทยาลัยมหิดล เจ้าหน้าที่กองพัฒนาคุณภาพ แนะนำกระบวนการตรวจประเมิน MU AUN-QA แนะนำคณะวิทยาศาสตร์ แนะนำหลักสูตร การสัมภาษณ์ผู้บริหาร การสัมภาษณ์อาจารย์

การใช้เกณฑ์ EdPEx เพื่อพัฒนาองค์กร

การใช้เกณฑ์ EdPEx ในการพัฒนาและประเมินองค์กร โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ ณ ห้องประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัย มหิดล ศาลายา วันที่ 16 ธันวาคม 2558

การประเมินคุณภาพกรรมการเยี่ยมสำรวจส่วนงาน

มหาวิทยาลัยใช้เกณฑ์ต่อไปนี้ในการประเมินความเหมาะสมในการเป็นกรรมการเยี่ยมสำรวจส่วนงานภายใน การเตรียมความพร้อมในการตรวจประเมิน ความรู้ความเข้าใจในมาตรฐานคุณภาพ ความกระตึอรือร้น เอาใจใส่ ความสามารถในการรวบรวมประเด็นและปัญหา ความสามารถในการบริหารเวลา การมีส่วนร่วมในทีม ทักษะในการตรวจประเมิน ทักษะการสื่อสารและถ่ายทอด ความเหมาะสมในการเป็นประธาน/กรรมการครวจประเมิน อ้างอิง: แบบฟอร์มประเมินกรรมการเยี่ยมสำรวจส่วนงาน มหาวิทยาลัยมหิดล

Solverwp- WordPress Theme and Plugin