เสวนาผู้ตรวจประเมินคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล 2562

กองพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานเสวนาผู้ตรวจประเมินคุณภาพมหาวิทาลัยมหิดล 2562 และเลี้ยงขอบคุณผู้ตรวจประเมินคุณภาพมหาวิทยาลัย ประจำปี 2562 ขึ้นในวันอังคารที่ 29 ตุลาคม 2562 ระหว่างเวลา 1300-1600 ณ ห้องประชุมประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

เตรียมความพร้อมประธานและผู้ตรวจประเมินตามเกณฑ์ EdPEx 2562

กองพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “เตรียมความพร้อมประธานและผู้ตรวจตามเกณฑ์ EdPEx” ประจำปี 2562 ในวันอังคารที่ 2 เมษายน 2562 ระหว่างเวลา 0830-1615 ณ ห้องทวีวัฒนา ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมศาลายาพาวิลเลียน มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมจากคณะวิทยาศาสตร์ อ.ดร.นพ.ณัฐพล ภาณุพินธุ ภาควิชาสรีรวิทยา อ.ดร.ณัฐพล อ่อนปาน ภาควิชาชีววิทยา รศ.ดร.ดาราวรรณ ปิ่นทอง ภาควิชาเภสัชวิทยา อ.ดร.นิสา ปฏิการมณฑล ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ อ.ดร.พรทิพา กอประเสริฐถาวร ภาควิชาเภสัชวิทยา รศ.ดร.สมบัติ ธนะวันต์ ศูนย์วิจัยเทคโนโลยียาง น.ส.ลีลศร พ่วงศรี ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง เตรียมความพร้อมผู้ตรวจประเมินตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2561

เตรียมความพร้อมผู้ตรวจประเมิน MU AUN-QA 2561

กองพัฒนาคุณภาพจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมผู้ตรวจประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร AUN-QA ระหว่างวันที่ 26-27 เมษายน 2561 ณ ห้องทวีวัฒนา ชั้น 6 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการโรงแรมศาลายา พาวิลเลียน มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา วิทยากร รศ.ชวลิต วงษ์เอก AUN-QA Expert and Assessor ASEAN University Network คุรศิริลักษณ์ เกี่ยวข้อง รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ ผศ.ดร.กภ.วรินทร์ กฤติยาเกียรณ วิทยาลัยราชสุดา อ.ดร.วีรเดช พันธ์วิศวาส วิทยาลัยนานาชาติ ผู้ช่วยวิทยากร ผศ.ดร.อรลัชชา ศิวรักษ์ รักการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร ผศ.ดร.สตรีรัตน์ ธาดากานต์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี อ.ดร.ณัฐพล อ่อนปาน คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ตรวจประเมินจากคณะวิทยาศาสตร์ อ.ดร.ณัฐพล อ่อนปาน (รุ่น 1) รศ.ดร.กิตติศักดิ์ หยกทองวัฒนา (รุ่น 1) รศ.ดร.นพ.เพิ่มพันธุ์ ธรรมสโรช (รุ่น 3) รศ.ดร.สมบัติ ธนะรันต์ (รุ่น […]

การอบรมผู้ตรวจประเมินคุณภาพองค์การทางการศึกษาด้วยเกณฑ์ EdPEx

การฝึกอบรมหลักสูตรผู้ตรวจประเมินคุณภาพองค์การทางการศึกษาด้วยเกณฑ์ EdPEx (EdPEx Assessor: EA) ระหว่างวันที่ 28-29 มีนาคม 2559 ณ โรงแรมเซ็นจูรี ปาร์ค กรุงเทพฯ ผู้เข้าอบรมจากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รศ.ดร.ภญ.กรองทอง ยุวถาวร อ.ดร.ณัฐพล อ่อนปาน กำหนดการ วันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2559 0830 ลงทะเบียน 0900 วัตถุประสงค์โครงการ EdPEx200 0915 EdPEx Overview 1030 การประเมินหมวด 1 และ 7.4 1300 การประเมินหมวด 2 และ 7.5 1500 การประเมินหมวด 3 และ 7.2 วันอังคารที่ 28 มีนาคม 2559 0800 ลงทะเบียน 0830 การประเมินหมวด 4 1015 การประเมินหมวด 5 และ […]

เตรียมความพร้อมผู้ตรวจประเมิน MU EdPEx

การอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมผู้ตรวจประเมินตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2559 วันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2559 เวลา 0830-1600 ณ ห้องประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล กำหนดการ 0830 ลงทะเบียน 0900 พิธีเปิด และภาพรวมบทบาท หน้าที่ จริยธรรมของผู้ตรวจประเมิน MU EdPEx และ common pitfall 0930 การเปลี่ยนแปลงใหม่ใสเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ปี 2556-2557 1030 ภาพรวมกระบวนการตรวจประเมิน 1100 Value added feedback comment and Key Theme 1300 วิธีการ และเทคนิคการวิเคราะห์เพื่อกำหนดค่าคะแนนตามเกณฑ์ EdPEx 1345 แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ/นำเสนอ 1530 ถาม ตอบ แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น และปิดการอบรม วิทยากร รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.สมภพ ประธานธุนารักษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เชิญโชค ศรขวัญ […]

การอบรมผู้ประเมินตามเกณฑ์ MU EdPEx รุ่นที่ 4

  คณะวิทยาศาสตร์ ส่งอ.สมศักดิ์ อ.กิตติศักดิ์ และอ.พรทิพา เข้าร่วมการฝึกอบรมผู้ตรวจประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ MU EdPEx Assessor รุ่นที่ 4 ช่วงที่ 2 การจัดทำ Concensus Review และ Site Visit Planning ระหว่างวันพุธที่ 24 ถึงวันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 ณ Bangsean Heritage Hotel จ.ชลบุรี กำหนดการ วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 0630 ออกเดินทางจากม.มหิดล ศาลายา 0930 ลงทะเบียน 1000 ทบทวนกระบวนการตรวจประเมินและการจัดทำ Concensus Review โดยคุณศิริลักษณ์ เกี่ยวข้อง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ 1300 ปฏิบัติการ Concensus Meeting 1 1830 นำเสนอและอภิปราย วันพฤหัสฯที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 0830 […]

การฝึกอบรมผู้ตรวจประเมิน MU EdPEx รุ่นที่ 4

การฝึกอบรมผู้ตรวจประเมิน ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (MU EdPEx Assessor) รุ่นที่ 4 ช่วงที่ 1 “การอบรมกระบวนการตรวจประเมินตามแนวทาง TQA” วันพฤหัสบดีที่ 14 – วันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2559 ณ ห้องประชาสังคมอุดมพัฒน์ ชั้นที่ 1 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม

Solverwp- WordPress Theme and Plugin