Hello world!

Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start writing! ทดสอบ การใช้งานเว็บไซต์ https://quality.sc.mahidol.ac.th วันแรก มีอะไรใหม่ 6 ก.พ. 2559 เพิ่มหน้าปฏิทินกิจกรรม ภายใต้หน้านโนบายและแผน 5 ก.พ. 2559 เปลี่ยนมาใช้ธีม ColorMag 4 ก.พ. 2559 เว็บไซต์งานนโนบายและพัฒนาคุณภาพบนอินทราเน็ตของคณะวิทยาศาสตร์เริ่มใช้งานได้ (http://intranet.sc.mahidol/pn/scqd/) เปลี่ยนธีมเป็น Masonic

Solverwp- WordPress Theme and Plugin