ประชุมชี้แจงการจัดทำ SAR เยี่ยมภาควิชา 2562

งานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ จัดการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำรายงานประเมินตนเอง สำหรับการเยี่ยมสำรวจภาควิชา/กลุ่มสาขา/ศูนย์/หลักสูตร ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยจะส่วนหนึ่งของการประกันคุณภาพและพัฒนาคุณภาพภายในส่วนงานที่นำไปปฏิบัติครอบคลุมทุกภาควิชา/เทียบเท่าและหลักสูตรทั้งหมด โดยใช้เกณฑ์มาตรฐานระดับสากล ได้แก่ EdPEx/TQA และเกณฑ์ระดับหลักสูตร สกอ. และ AUN-QA ดำเนินการประชุมชี้แจงรายละเอียดโดยรองคณบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ อ.ดร.ณัฐพล อ่อนปาน วันอังคารที่ 30 เมษายน 2562 ณ ห้อง K102 ระหว่างเวลา 09:00 – 12:00 ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง การเยี่ยมสำรวจภาควิชา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

การประชุมกรรมการเยี่ยมสำรวจภาควิชา/หลักสูตร 2561

งานนโยบายและพัฒนาคุณภาพจัดประชุมคณะกรรมการเยี่ยมสำรวจภาควิชา ประจำปีงบประมาณ 2561 ขึ้น ณ ห้องประชุม K102 ในวันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2561 ระหว่างเวลา 0900-1200 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะกรรมการได้รับทราบการเปลี่ยนแปลงบางส่วนของรายงานประเมินตนเอง (Self Assessment Report) จากภาควิชาและหลักสูตร เกณฑ์การประเมิน สกอ. EdPEx และ AUN-QA ตลอดจนแนวทางการสัมภาษณ์ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล วิทยากร อ.ดร.ณัฐพล อ่อนปาน รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ เอกสารประกอบการประชุม คู่มือกรรมการเยี่ยมสำรวจภาควิชา 2561 คู่มือการสัมภาษณ์ 2561 ร่างกำหนดการและกรรมการเยี่ยมภาควิชาและหลักสูตร 2561 เอกสารเพิ่มเติบ แบบแสดงความจำนงรับเอกสารเป็นไฟล์หรือเป็นเล่มรายงานประเมินตนเอง ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง การเยี่ยมสำรวจภาควิชา

แบบประเมินกระบวนการเยี่ยมสำรวจภาควิชา/หลักสูตร 2560

การเยี่ยมสำรวจภาควิชาด้วยเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) และการเยี่ยมสำรวจหลักสูตรด้วยเกณฑ์ สกอ. ตัวบ่งชี้ 1.1 และเกณฑ์ AUN-QA version 3 (2017) เมื่อระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน – 7 กรกฎาคม 2560 กำลังโหลด… ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง การเยี่ยมสำรวจภาควิชา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล งานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

กำหนดการและกรรมการเยี่ยมสำรวจภาควิชา/หลักสูตร ปี 2560

ภาควิชา/งาน/หน่วย วัน/เวลาที่เยี่ยม รายชื่อคณะกรรมการเยี่ยมสำรวจฯ ภาควิชา กายวิภาคศาสตร์ (5447) วันศุกร์ที่ 30 มิ.ย.60 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมคิด  อมรสมานกุล คณิตศาสตร์ เวลา 08.30 – 12.00 น. อาจารย์ ดร.ณัฐพล  อ่อนปาน ชีววิทยา ห้อง B 107 รองศาสตราจารย์ ดร.ปราณี  ภิญโญชีพ หนภ.เคมี รองศาสตราจารย์ ดร.สุภีนันท์  อัญเชิญ เภสัชวิทยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวีณา  ไตรเพิ่ม พฤกษศาสตร์ อาจารย์ ดร.พรทิพย์  ชัยชมภู พยาธิชีววิทยา คณิตศาสตร์ (5342) วันพฤหัสบดีที่ 6 ก.ค.60 อาจารย์ ดร.ณัฐพล  อ่อนปาน ชีววิทยา เวลา 13.00 – 16.00 น. รองศาสตราจารย์ กัลลยานี  ดวงฉวี พยาธิชีววิทยา ห้อง […]

เยี่ยมสำรวจภาควิชา ปีงบประมาณ 2559

งานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ จัดการประชุมชี้แจงกระบวนการเยี่ยมสำรวจภาควิชาและหลักสูตร ประจำปีงบประมาณ 2559 ในวันพุธที่ 17 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุม K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เอกสารประกอบการประชุม (อินทราเน็ต) สไลด์ประกอบการชี้แจง แผนดำเนินงาน MUSC Key Factors ฐานข้อมูลผู้ผ่านการอบรมเกณฑ์คุณภาพ/ผู้ประเมิน ของคณะวิทยาศาสตร์ ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง การประกันคุณภาพภายในคณะวิทยาศาสตร์ การเยี่ยมสำรวจภาควิชาและหลักสูตร ด้วยเกณฑ์ EdPEx และ AUN-QA ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ภาควิชา ประจำปี 2560

กำหนดการเยี่ยมสำรวจภาควิชา ปีการศึกษา 2558

การเยี่ยมสำรวจภาควิชา คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2558 ภาควิชา/งาน/หน่วย วัน/เวลาที่เยี่ยม รายชื่อ ภาควิชา เบอร์โทร กายวิภาคศาสตร์ (5447) วันพฤหัสบดีที่ 7 ก.ค.59 อาจารย์ ดร.ณัฐพล  อ่อนปาน ชีววิทยา 5003 เวลา 08.30 – 12.00 น. ศาสตราจารย์ ดร.ศุขธิดา  อุบล จุลชีววิทยา 5674 ห้อง B 107 รองศาสตราจารย์ ดร.ชุลีวัลย์  ราษฎร์วิรุฬห์กิจ เคมี 5134 อาจารย์ ดร.ธิติคม  พัวพันสวัสดิ์ สำนักงานคณบดี 5340 คณิตศาสตร์ (5342) วันพฤหัสบดีที่ 7 ก.ค.59 ศาสตราจารย์ ดร.นทีทิพย์  กฤษณามระ สรีรวิทยา 5629 เวลา 13.00 – 16.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.พวงผกา  อัมพันธ์จันทร์ […]

Solverwp- WordPress Theme and Plugin