สัมมนาแนวทางพัฒนาคุณภาพ ม.มหิดล 2562

สัมมนาแนวทางพัฒนาคุณภาพ ม.มหิดล 2562

รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ อ.ดร.ณัฐพล อ่อนปาน เข้าร่วมการประชุมสัมมนาแนวทางการพัฒนาระบบคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล (MUQD) ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 29-30 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมวรบุระ หัวหิน รีสอร์ต แอนด์ สปา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

การนำเสนอผลการประชุมกลุ่มย่อย

กำหนดการ

 • วันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2562
  • 0630 เดินทางจากมหาวิทยาลัยมหิดล สู่ สถานที่จัดงานสัมมนา
  • 0930 พิธีเปิด และการบรรยายพิเศษเรื่อง TQA ศาสตร์และศิลป์ในการบริหารคุณภาพ โดย นพ.อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
  • 1030 การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การใช้ระบบคุณภาพอย่างไรให้ได้ผลในการบริหารส่วนงาน โดย ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชาพยาบาล และ อ.ดร.ณรงค์ ปรางค์เจริญ คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ดำเนินรายการโดย คุณศิริลักษณ์ เกี่ยวข้อง รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
  • 1330 การบรรยายเรื่องการเปลี่ยนแปลงระบบประกันคุณภาพการศึกษาใน พ.ร.บ. การอุดมศึกษา ฉบับใหม่ โดย รศ.ดร.ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
  • 1430 การประชุมกลุ่มย่อย เพื่อ (1) ระบุปัญหาและอุปสรรคในกระบบคุณภาพของส่วนงานและระดับหลักสูตร (2) เสนอแนวทางพัฒนาระบบคุณภาพ และ (3) ระบบคุณภาพในระยะต่อไปควรเป็นอย่างไร
 • วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562
  • 0930 นำเสนอผลการประชุมกลุ่มย่อย (เริ่มจากกลุ่ม 5 ไปยังกลุ่ม 1 ซึ่งเป็นผู้บริหารสูงสุดของส่วนงานที่เข้าร่วมประชุม)
  • 1230 เดินทางกลับมหาวิทยาลัยมหิดล

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

Solverwp- WordPress Theme and Plugin