“เรือปันสุข ณ ทุ่งพญาไท”

ด้วยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีนโยบายที่จะเชื่อมโยงองค์ความรู้จากพันธกิจหลัก และใช้แนวคิดเรื่องการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน รวมทั้งเรื่องของความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (Corporate Social Responsibility :CSR) และได้จัดกิจกรรมสังคมสัมพันธ์ ครั้งที่ 1 ขึ้น ภายใต้โครงการ “เรือปันสุข ณ ทุ่งพญาไท” โดยร่วมกับ “เรือแบ่งปันนาวา RILCA บริรักษ์” สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย และพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยมหิดลกับสังคม เพื่อช่วยเหลือชุมชนโดยรอบแขวงทุ่งพญาไท นำเครื่องอุปโภค บริโภคและของใช้ต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต มอบให้กับชุมชนซอยสวนเงิน จำนวน 230 ครอบครัว ที่ประสบภาวะยากลำบากทางเศรษฐกิจจากวิกฤตการณ์แพร่ระบาด COVID-19 ในวันที่ 25 มิถุนายน 2563 กิจกรรม “เรือปันสุข ณ ทุ่งพญาไท” ช่วยCOVID-19 ข่าวเที่ยง NBT วันที่ 25 มิถุนายน 2563     Download Logo MUSC quality team.png MUSC social engagement.png MUSC volunteer.png

Solverwp- WordPress Theme and Plugin