การทำข้อตกลงปฏิบัติงานกับคณบดี 2563

หัวหน้าภาควิชา กลุ่มสาขา ศูนย์ เข้าทำข้อตกลงปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2563 กับคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ในวันที่ 1,2,5, และ 6 สิงหาคม 2562 ณ ห้อง K103 โดยเป็นส่วนหนึ่งของการนำกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติและจัดสรรทรัพยากรที่มีเพื่อให้มั่นใจว่าสามารถจะสามารถดำเนินการได้ต่อไป ทั้งนี้ภาควิชา กลุ่มสาขา ศูนย์ ต้องติดตามการดำเนินงานและบริหารจัดการความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ เพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถบรรลุเป้าประสงค์ทั้งในส่วนตัววัด MU KPI ที่นำมาตกลงการปฏิบัติงานร่วมกับโครงการ/แผนปฏิบัติการในครั้งนี้ด้วย

งานพบผู้ปกครอง 2562

รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ เข้าร่วมงานผู้ปกครองพบผู้บริหาร ในฐานผู้แทนคณบดีจากคณะวิทยาศาสตร์ ณ หอประชุมมหิดลสิทธาคาร เมื่อวันเสาร์ที่ 27 กรกฎาคม 2562 ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง FB: Mahidol University กิจกรรม “ผู้ปกครองพบผู้บริหาร”

การประชุมจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานระดับส่วนงาน PA 2563

งานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานระดับส่วนงาน (คณบดี ทำข้อตกลงปฏิบัติงานกับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล) หรือเรียกว่า Performance Agreement 2563 วันจันทร์ที่ 1 ก.ค. 2562 เวลา 0900-1200 ห้อง K101

การประเมินผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์

เชิญบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ร่วมประเมินผู้บริหาร ประจำปีงบประมาณ 2561 (ต.ค. 2560 ก.ย. 2561) ตามแบบฟอร์ม นย 01-1 (2561) ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของงานนโยบายฯ (อินทราเน็ต) http://intranet.sc.mahidol/pn/scqd/ กำหนดส่ง ภายในวันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม 2561 โดยท่านสามารถส่งผ่านกล่องรับแบบประเมินของงานนโยบายฯ 5 จุด ทั่วคณะวิทยาศาสตร์ พญาไท ดังนี้ บริเวณหน้าห้องงานบริหาร อาคารเฉลิมพระเกียรติ (K) บริเวณโถงหน้าลิฟท์ อาคารเคมี (C) บริเวณโถงหน้าลิฟท์ อาคารชีววิทยาเก่า (B) บริเวณโรงอาหาร อาคารอเนกประสงค์ (M) บริเวณโถงชั้นหนึ่ง อาคารพรีคลินิก (Pr)

Meet the Dean 2018

Meet the Dean คณบดีพบประชาคม ก้าวสู่ 60 ปี แห่งการสถาปนา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13:30 – 15:30 ณ ห้องบรรยาย L-01 ตึกกลม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (พญาไท) คณบดีพบประชาคม (Meet the Dean) เป็นช่องทางเพื่อสื่อสารวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และการดำเนินงานของคณะวิทยาศาสตร์ เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน และมุ่งสู่จุดหมายที่กำหนดไว้ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและปรสิทธิผลได้ ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน Meet the Dean 2018 คณบดีพบประชาคม 30 มีนาคม 2559 มีปัญหา…เชิญปรึกษาคณบดี (เว็บไซต์)

การอบรมเชิงปฏิบัติการ EdPEx Criteria Training รุ่น 8

รศ.ดร.สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ คณบดี ศ.ดร.จงกลณี วัฒนาเพิ่มพูล  รองคณบดีฝ่ายแพทยศาสตร์และบัณฑิตศึกษา ผศ.ดร.ณัฏฐินี พันธ์วิศวาส รองคณบดีฝ่ายคลังและพัสดุ รศ.ดร.เทพมนัส บุปผาอินทร์ ภาควิชาสรีรวิทยา รศ.ดร.ดาราวรรณ ปิ่นทอง ภาควิชาเภสัชวิทยา ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence: EdPEx) วิทยากรในกิจกรรมการอบรมวันแรกให้ทำงานกลุ่ม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ นำเสนอผลการทำกิจกรรมกลุ่มย่อย (ภาพโดยกองพัฒนาคุณภาพฯ) ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง กองพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล อัลบั้มภาพบรรยากาศการอบรม EdPEx Criteria Training

การพิจารณาโครงการ/แผนปฏิบัติการ MUSC ปีงบประมาณ 2560

ทีมบริหารคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประชุมพิจารณาโครงการตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2560 โดยมีจำนวนโครงการเข้ารับการพิจารณารวม 302 โครงการ (ดังตาราง) ยุทธศาสตร์ โครงการใหม่ โครงการต่อเนื่อง รวม 1. Excellence in Research with Global and Social Impact 19 36 55 2. Excellence in Outcome-based Education for Globally-competent Graduates 23 84 107 3. Excellence in Professional Services and Social Engagement 9 17 26 4. Excellence in Management for Sustainable Organization 47 67 114 รวม 98 204 […]

คณบดีพบประชาคม 30 มีนาคม 2559

กิจกรรม Meet the Dean เป็นกิจกรรมที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดขึ้นทุกปี เพื่อให้คณบดีของคณะวิทยาศาสตร์ ได้ถ่ายทอดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม ขององค์กรสู่ประชาคม อันประกอบด้วยบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันและมุ่งสู่การปฏิบัติได้ เปิดตัวช่องทางสื่อสารกับคณบดีผ่านเว็บไซต์ Meet the Dean Online พร้อมสโลแกน “มีปัญหา…เชิญปรึกษาคณบดี” วันพุธที่ 30 มีนาคม 2559 ห้อง L-01 อาคารเรียนรวม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท กำหนดการ 13:30 ลงทะเบียน 13:45 พิธีเปิด และการนำเสนอนโนบาย โดย รศ.ดร.สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 14:15 การถาม ตอบ โดยคณบดี และทีมบริหาร 15:15 พิธีปิด และรับประทานของว่าง พิธีกร อ.ดร.ระพี บุญเปลื้อง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล Meet the Dean […]

Solverwp- WordPress Theme and Plugin