ทางรอดของคณะวิทยาศาสตร์ในยุคของการเปลี่ยนแปลง

คณะวิทยาศาสตร์จัดสัมมนาวิชาการกับบุคลากรสายวิชาการของคณะฯ ระหว่างวันที่ 28-30 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมไมด้า เดอซี หัวหิน จังหวัดเพชรบุรี ในหัวข้อ “ทางรอดของคณะวิทยาศาสตร์ในยุคของการเปลี่ยนแปลงแบบเฉียบพลัน” โดยการแบ่งกลุ่มอาจารย์อย่างสุ่มเพื่อให้มีความหลากหลายในกลุ่ม และนำเสนอผลการประชุมกลุ่มย่อย เพื่อนำข้อเสนอแนะต่าง ๆ มาจัดทำกลยุทธ์หรือแผนปฏิบัติการต่อไป โดยมีการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ทางรอดของคณะวิทยาศาสตร์ ในยุคของการเปลี่ยนแปลงแบบเฉียบพลัน” โดย ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร การทำกิจกรรม “การสร้างภาวะผู้นำและการเสริมศักยภาพการทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ” โดย อ.วัชรินทร์ ภักดี ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง เว็บไซต์โรงแรมไมด้า เดอซี หัวหิน อัลบั้มภาพของกินที่ไมด้าเดอซีหัวหิน

รับสมัครนักพัฒนาคุณภาพ

ขณะนี้ปิดรับสมัครแล้ว รับสมัครนักพัฒนาคุณภาพ (Quality Development Technical Officer) เพื่อมาปฏิบัติงานร่วมกัน ณ งานพัฒนาคุณภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม 2561 รายละเอียดการรับสมัคร MU e-Recruitment System

การแบ่งหน่วยงานภายในคณะวิทยาศาสตร์

ส่วนงานภายในคณะวิทยาศาสตร์ 2561 ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ ภาควิชาเคมี ภาควิชาจุลชีววิทยา ภาควิชาชีวเคมี ภาควิชาชีววิทยา ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ภาควิชาพยาธิชีววิทยา ภาควิชาพฤกษศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์ ภาควิชาเภสัชวิทยา ภาควิชาสรีรวิทยา กลุ่มสาขาวิชาวัสดุศาสตร์และนวัตกรรมวัสดุ กลุ่มสาขาวิชาชีวนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ฐานชีวภาพอัจฉริยะ สำนักงานคณบดี งานบริหารและธุรการ หน่วยสารบรรณ หน่วยการเจ้าหน้าที่ หน่วยบริหารอาคารและสิ่งแวดล้อม หน่วยวินัยและนิติการ หน่วยต้อนรับและบริการข้อมูล หน่วยจราจรและความปลอดภัย งานคลังและพัสดุ หน่วยธุรการและสวัสดิการ หน่วยงบประมาณ หน่วยการเงิน หน่วยบัญชี หน่วยพัสดุ หน่วยทุนวิจัยและทุนการศึกษา งานการศึกษา หน่วยบริการการศึกษา หน่วยกิจกรรมนักศึกษาและโครงการพิเศษ หน่วยหลักสูตรปริญญาตรี หน่วยผลิตเอกสาร งานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ หน่วยนโยบายและแผน หน่วยประกันคุณภาพ งานวิจัย หน่วยส่งเสริมการวิจัย หน่วยสัตว์ทดลอง (CAF) หน่วยเครื่องมือกลาง (CIF) หน่วยสังเคราะห์ภาพระดับนาโน ศูนย์ความเป็นเลิศ กลุ่มของหน่วยวิจัย (12 หน่วย) งานแพทยศาสตร์และบัณฑิตศึกษา หน่วยแพทยศาสตรศึกษา หน่วยบัณฑิตศึกษา หลักสูตรนิติวิทยาศาสตร์ หลักสูตรพิษวิทยา

60 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เชิ่มร่วมงานเดิน-วิ่ง 60 ปีคณะวิทยาศาสตร์ ค่าสมัคร 500 บาท จัดงานวันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน 2561 ณ ม.มหิดล ศาลายา (เส้นทางเดิน 5 กิโลเมตร และวิ่ง 10 กิโลเมตร ภายในม.มหิดล ศาลายา ปล่อยตัว 06:00)  ดูรายละเอียดทาง Facebook และเว็บไซต์ MUSC 60 Run Facebook งานเดิน-วิ่ง 60 ปีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ดาวน์โหลด Microsoft PowerPoint MUSC 60 Years Anniversary Template [16:9] [4:3] [16:9] [4:3] https://www.youtube.com/watch?v=tLs4ahKMDdo เสื้อโปโล 60 ปีคณะวิทยาศาสตร์ แบบเสื้องาน 60 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

บทบาทมหาวิทยาลัยไทยกับ Thailand 4.0

ผู้บริหารและบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมฟังปาฐกถาเรื่อง “บทบาทของมหาวิทยาลัยไทยต่อ Thailand 4.0” โดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เมื่อวันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม 2560 ณ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โครงการ Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย ๔.๐

การประเมินส่วนงานของมหาวิทยาลัยมหิดล

วันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2560 รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริหารความเสี่ยง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และเจ้าหน้าที่พัฒนาคุณภาพ งานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมฟังคำชี้แจงแนวทางในการดำเนินงานตามโครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อประเมินส่วนงานของมหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้องประชุม ศ.นพ.นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เอกสารที่ได้รับในการประชุม เอกสารประกอบการประชุมชี้แจง สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดล เกี่ยวกับวิธีการจัดเก็บข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงาน ของแต่ละส่วนงานตามกรอบการประเมินผลและตัวชี้วัด วันที่ 31 มีนาคม 3 เมษายน และ 5 เมษายน กรอบการประเมินผลและรายละเอียดการประเมินผลในระดับส่วนงานของมหาวิทยาลัยมหิดล แบบสำรวจสถานะ (ด้านการเงินและด้านทรัพยากรบุคคล) กำหนดการ วันที่ ข้อมูล หมายเหตุ 3 เมษายน 2560 รับฟังการชี้แจงจาก TRIS Corp. และ MU 5 เมษายน 2560 ฐานข้อมูลผู้ใช้บัณฑิตหรือนายจ้างและรายชื่อผู้ที่รับผิดชอบข้อมูล TRIS ใช้ข้อมูลจากส่วนกลาง

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานด้านการลด คัดแยก และนำกลับมาใช้ใหม่

รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริหารความเสี่ยง รองประธานคณะกรรมการดำเนินงานด้านการลด คัดแยก และนำขยะมูลฝอยกลับมาใช้ใหม่ (Reduce Reuse Recycle: 3Rs) คณะวิทยาศาสตร์ ประชุมครั้งที่ 1/2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13:30 – 16:00 ในวาระต่อไปนี้ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและการตั้งกรรมการเพิ่มเติม การออกประกาศนโยบายส่งเสริมการลดและการนำถุงพลาสติกมาใช้ซ้ำ การทำป้ายรณรงค์ของความร่วมมือจากบุคลากรและนักศึกษา การจัดประกวดโครงการ 3Rs คณะกรรมการ รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ (ที่ปรึกษา) รองคณบดีฝ่ายบริหาร (ประธาน) รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริหารความเสี่ยง (รองประธาน) ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร (กรรมการ) ประธานสภาอาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ (กรรมการ) นายกสโมสรนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ (กรรมการ) รองศาสตราจารย์ ดร.ฤทัยวรรณ โต๊ะทอง (กรรมการ) ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร (กรรมการ) หัวหน้างานศาลายา (กรรมการ) หัวหน้าหน่วยบริหารอาคารและสิ่งแวดล้อม (กรรมการ) นายโกเมศ จันทร์เจริญ

Solverwp- WordPress Theme and Plugin