ประชุมปรับแผนยุทธศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ในวันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00-16.00 น. งานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ ได้กำหนดจัดการประชุมปรับแผนยุทธศาตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเป็นการพิจารณาปรับแผนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี พ.ศ.2563-2566 (ระยะ 4 ปี) ภาพข่าวกิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ SCPA :THE BEST PRACTICE OF MUSC WORK PROCESS 2020

งานตรวสอบภายใน ร่วมกับ งานนโยบายและพัฒาคุณภาพ ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในหัวข้อ “แนวทางการจัดการกระบวนการทำงานที่เป็นเลิศ ประจำปี 2563 :ภาคพยาธิชีววิทยา SCPA :THE BEST PRACTICE OF MUSC WORK PROCESS 2020” ในวันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00-11.00 น.ณ ห้อง Pr.111 คลังข้อมูลและศูนย์เรียนรู้ทางพยาธิชีววิทยา (Pathology Information and Learning Center) รูปแบบออนไลน์ Webex meeting ดำเนินรายการโดย ดร.รุจเรขา วิทยาวุฒิกุล รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและสังคมสัมพันธ์ นำโดย รศ. ดร.ประสิทธิ์ สุวรรณเลิศ หัวหน้าภาควิชาพยาธิชีววิทยา, นางสาวธิดารัตน์ คุ้มสังข์ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ และนางสาวแพรวรุ่ง ซังยัง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เพื่อให้บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน และสามารถนำตัวอย่างแนวทางการจัดการกระบวนการทำงานที่เป็นเลิศ มาปรับปใช้เป็นแนวทางและปรับปรุงกระบวนการทำงานให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและบรรลุตามวัตถุประสงค์  

101 ปี ชาตกาล ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข

ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.พลังพล คงเสรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และผู้บริหาร ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ หยกทองวัฒนา รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนานักศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรกนก บุญวงษ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษา รวมทั้งผู้ปฏิบัติงานคณะวิทยาศาสตร์ วางพวงมาลัยสักการะอนุสรณ์สถานศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข เนื่องในพิธีรำลึก 101 ปี ชาตกาลศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข (วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2462) เพื่อรำลึกถึง “อาจารย์สตางค์” ผู้ก่อตั้งและคณบดีท่านแรกของคณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งอยู่เบื้องหลังความสำเร็จของการวางรากฐานการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์การแพทย์ของประเทศไทย รวมถึงการขยายโอกาสและพัฒนาศักยภาพทางการศึกษาของประเทศ และสร้างคุณูปการแก่วงการวิทยาศาสตร์การแพทย์ไทยไว้อย่างมากมาย ที่มา ภาพข่าวกิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

กิจกรรมสนทนากลุ่ม”วิถีใหม่แห่งการดูแลชาวต่างชาติ”

งานความร่วมมือระหว่างประเทศ ร่วมกับ งานนโยบายและพัมนาคุณภาพ ได้กำหนดจัดกิจกรรมกิจกรรมสนทนากลุ่ม”วิถีใหม่แห่งการดูแลชาวต่างชาติ” สำหรับเจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตรระดับปริญญาตรี (นานาชาติ) และระดับบัณฑิตศึกษาที่ดูแลชาวต่างชาติ คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 38 หลักสูตร เพื่อร่วมกันส่งมอบคุณค่า (Value Proposition) ให้แก่อาจารย์และนักศึกษาชาวต่างชาติ โดยงานความร่วมมือระหว่างประเทศ ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานด้านการตรวจลงตรา การขยายพำนักในราชอาณาจักรไทย และการขยายใบอนุญาตทำงาน พร้อมกันนี้งานนโยบายฯ ได้มีการสำรวจระบบดูแลชาวต่างชาติ ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ

เชิญชวนอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้สนใจทุกท่าน รับชมรับฟังความรู้ ในหัวข้อ การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ

📝 เชิญชวนอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้สนใจทุกท่าน รับชมรับฟังความรู้ ในหัวข้อ การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ (Performance Excellence Framework) โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชิญโชค ศรขวัญ ผ่านทาง MUSC Channel เลือกรับชมได้ตาม EP ด้านล่าง หรือรับฟังกันอย่างต่อเนื่องแบบ Playlist ได้ที่ https://youtu.be/Bhgwef1FspA ————————————————– EP1: เริ่มต้นการเดินทาง https://youtu.be/gEymGG3eUi0 EP2: ความเชื่อ ค่านิยม และวัฒนธรรมองค์กร https://youtu.be/Bhgwef1FspA EP3: เริ่มต้นสู่ความเป็นเลิศ https://youtu.be/IUmNwFjwBJQ EP4: นำอย่างไร ได้ทั้งใจ ได้ทั้งงาน https://youtu.be/z1dHYxztFE8 EP5: การจัดทำกลยุทธ์เพื่อพัฒนาองค์การสู่ความเป็นเลิศ https://youtu.be/lk1rNokKwCM EP6: เข็มทิศนำทางสู่ความยั่งยืน https://youtu.be/iy9m1GzlTEQ EP7: มองให้ไกล ไปให้ถึง https://youtu.be/5WDak8RW7X8   ที่มา : Facebook Mahidol University, Faculty of Science

การประชุมพิจารณาทบทวนแผนยุทธศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์

           วันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2563 เวลา 13.00-16.00 น. งานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ จัดการประชุมพิจารณาทบทวนแผนยุทธศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์  ณ ห้องประชุม K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติเพื่อให้การดำเนินงานของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลสอดคล้องและเป็นไปตาม Sustainable Development Goals (SDGs) หรือเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย รวมถึงการปรับบทบาทเพื่อขับเคลื่อนส่วนงานภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และเพื่อให้คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลมีคุณภาพและพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องต่อไป โดยมีคณบดี  รองคณบดี  ผู้ช่วยคณบดี  หัวหน้าภาควิชา  หัวหน้าศูนย์  หัวหน้ากลุ่มสาขาวิชาหัวหน้างานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม จำนวน 39 คน เพื่อระดมความคิดเห็น จำแนกตามกลุ่ม การเรียนการสอน วิจัย บริการวิชาการ และบริหารจัดการ Previous Next

การอบรม OKRs กุญแจสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวไกล

     คณะวิทยาศาสตร์มีกำหนดจัดการอบรม “OKRs กุญแจสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวไกล” ขึ้นในวันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชา หัวหน้างาน และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่อง OKRs รวมทั้งการกำหนดเป้าหมายด้วยการใช้ OKRs และได้รับเกียรติจากอาจารย์กิตติพัทธ์ จิรวัสวงศ์ ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาองค์กรและระบบคุณภาพ / ผู้ตรวจประเมินระบบคุณภาพแห่งชาติ TQA มาเป็นวิทยากรในการบรรยายครั้งนี้ โดยมีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมการอบรม มากกว่า 130 คน

ช่องทางแจ้งเหตุ ร้องเรียน แนะนำ สอบถาม @Line งานบริหารฯ คณะวิทย์

งานบริหารและธุรการ คณะวิทยาศาสตร์ เพิ่มช่องทาง @Line สำหรับใช้แจ้งเหตุฉุกเฉินที่พบภายในคณะวิทยาศาสตร์ แจ้งข้อร้องเรียน แจ้งข้อเสนอแนะที่ต้องการให้แก้ไข หรือสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้ ที่มา: MUSC Update ฉบับวันที่ 25 สิงหาคม 2562

การแสดงวิสัยทัศน์นำคณะวิทย์สู่ความเป็นเลิศ

สภาอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ จัดการแสดงวิสัยทัศน์เพื่อนำคณะวิทยาศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ ในวันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2562 ระหว่างเวลา 13:30-15:30 ณ ห้อง L-01 โดยลำดับการนำเสนอ (จากการจับสลาก) เริ่มจาก (1) ศ. อาวุโส ดร.นพ.นรัตถพล เจริญพันธุ์ (2) รศ.ดร.พลังพล คงเสรี (3) รศ.ดร.สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ (4) รศ.ดร.เทวัญ จันทร์วิไลศรี ในขณะที่มีผู้ได้รับการเสนอชื่อผ่านการการขอให้เสนอชื่อจากสภาอาจารย์ แต่ไม่ประสงค์จะมาเป็นผู้สมัครเป็นคณบดี มาร่วมแสดงความคิดเห็นอีก 4 ท่านได้แก่ รศ.ดร. จิรันดร ยูวะนิยม รศ.ดร.วัฒนา วีรชาติยานุกูล รศ.ดร.ประสิทธิ์ สุวรรณเลิศ ผศ.ดร.วโรดม เจริญสวรรค์

งานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ รับการตรวจสอบภายใน 2562

รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ รับการเปิดตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2562 จากเจ้าหน้าที่งานตรวจสอบภายใน คณะวิทยาศาสตร์ ในวันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึงวันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2562 โดยมีหัวข้อและเอกสารที่ขอตรวจสอบ ดังนี้ หัวข้อในการตรวจสอบ เอกสารที่ขอให้จัดเตรียมรับการตรวจสอบ 1. ข้อตกลงการปฏิบัติงานและแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน – ข้อตกลงการปฏิบัติงาน (PA) ปีงบประมาณ 2562– แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน (PE) ปีงบประมาณ 2562 2. สอบทานกระบวนการด้านนโยบายและแผน – แผนการดำเนินงานในแต่ละกระบวนการ– กระบวนการสร้าง พิจารณา ทบทวน ติดตาม แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ – กระบวนการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงาน ระดับส่วนกลาง– กระบวนการจัดทำรายงานประจำปี 3. สอบทานกระบวนการด้านประกันคุณภาพ – กระบวนการด้านการจัดทำรายงานประเมินตนเอง (ตามเกณฑ์ EdPEx/TQA)– กระบวนการทำงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในส่วนงาน (เยี่ยมสำรวจภาควิชา กลุ่มสาขา ศูนย์)– กระบวนการพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์ AUN-QA 4. สอบทานกระบวนการเบิกจ่าย/จัดซื้อจัดจ้าง – เอกสารการเบิกจ่ายและจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ […]

Solverwp- WordPress Theme and Plugin