เริ่มใช้งานเว็บไซต์งานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ

กว่าจะมาเป็นเว็บไซต์งานนโยบายและพัฒนาคุณภาพเวอร์ชันนี้ วันที่ 4 มกราคม 2559 ทำบันทึกข้อความถึงรองคณบดีฝ่ายสารสนเทศและสื่อสารองค์กร วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 เว็บไซต์ https://quality.sc.mahidol.ac.th เริ่มใช้งานได้ ไม่สามารถโพสต์รูปเข้าระบบได้ (รูปด้านล่าง) แต่ก็ได้รับการแก้ไขจนใช้ได้ในเวลาต่อมา การเปลี่ยน Setting ในส่วนของ Permalink ทำให้ไม่สามารถดูโพสต์และเพจได้เลย ต้องให้ admin ของคณะช่วยเหลือ จึงกลับมาใช้งานได้ดังเดิม

Solverwp- WordPress Theme and Plugin