ประชุมเตรียมความพร้อม MUSC EdPEx 2562

งานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ คณะวิทยาศาสตร์ จัดประชุมเตรียมความพร้อมรับการเยี่ยมสำรวจตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx/TQA) ประจำปีงบประมาณ 2562 ที่จะเกิดขึ้นในระหว่างวันที่ 25-26 มิถุนายน 2562 โดยแบ่งการประชุมเป็นสองรอบ และมีเอกสารประกอบการประชุม ดังนี้ กำหนดการเยี่ยมสำรวจ วันที่ 25-26 มิถุนายน 2562 เอกสารที่ทางคณะกรรมการเยี่ยมสำรวจขอเพิ่มเติม เอกสารสรุปลักษณะองค์กรของคณะวิทยาศาสตร์และกระบวนการทำงานตามเกณฑ์ EdPEx/TQA พร้อมตัวอย่างคำถาม

การประชุมคณะกรรมการเยี่ยมสำรวจภาควิชา 2562

งานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ จัดประชุมคณะกรรมการเยี่ยมสำรวจภาควิชา ประจำปีงบประมาณ 2562 เมื่อวันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2562 ณ ห้อง K102 เพื่อเตรียมความพร้อมคณะกรรมการในการไปเยี่ยมสำรวจภาควิชา กลุ่มสาขา ศูนย์ หรือหลักสูตร ในกระบวนการประกันคุณภาพภายในส่วนงาน ของคณะวิทยาศาสตร์ เอกสารประกอบการประชุม

เตรียมความพร้อมประธานและผู้ตรวจประเมินตามเกณฑ์ EdPEx 2562

กองพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “เตรียมความพร้อมประธานและผู้ตรวจตามเกณฑ์ EdPEx” ประจำปี 2562 ในวันอังคารที่ 2 เมษายน 2562 ระหว่างเวลา 0830-1615 ณ ห้องทวีวัฒนา ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมศาลายาพาวิลเลียน มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมจากคณะวิทยาศาสตร์ อ.ดร.นพ.ณัฐพล ภาณุพินธุ ภาควิชาสรีรวิทยา อ.ดร.ณัฐพล อ่อนปาน ภาควิชาชีววิทยา รศ.ดร.ดาราวรรณ ปิ่นทอง ภาควิชาเภสัชวิทยา อ.ดร.นิสา ปฏิการมณฑล ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ อ.ดร.พรทิพา กอประเสริฐถาวร ภาควิชาเภสัชวิทยา รศ.ดร.สมบัติ ธนะวันต์ ศูนย์วิจัยเทคโนโลยียาง น.ส.ลีลศร พ่วงศรี ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง เตรียมความพร้อมผู้ตรวจประเมินตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2561

ประชุมเตรียมความพร้อมรับเยี่ยม MU EdPEx 2018

งานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ จัดการประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับการรับเยี่ยมสำรวจตามเกณฑ์ EdPEx โดยคณะกรรมการจากมหาวิทยาลัยมหิด ที่จะเกิดขึ้นระหว่างวันที่ 21 – 22 มิถุนาย 2561 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล   ตารางการจัดกิจกรรม วันที่ กลุ่ม จำนวน (คน) 14 มิถุนายน 2561 เวลา 0900-1200 กลุ่มพันธกิจหลัก (งานการศึกษา, งานแพทยศาสตร์และบัณฑิตศึกษา, งานศาลายา, งานวิจัย, งานพันธกิจพิเศษ, และงานสารสนเทศ) 21 14 มิถุนายน 2561 เวลา 1300-1600 กลุ่มพันธกิจสนับสนุน (งานบริหารและธุรการ, งานคลังและพัสดุ, งานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ, โครงการจัดตั้งงานแผนและพัฒนา, งานความร่วมมือระหว่างประเทศ, งานพัฒนาระบบและเทคโนโลยี, งานตรวจสอบภายใน, งานสื่อสารองค์กร) 18 18 มิถุนายน 2561 เวลา 0900-1030 ภาควิชา กลุ่มสาขา และศูนย์ฯ 57 กำหนดการ 0900 เริ่มการประชุมเตรียมความพร้อม 0905 […]

เตรียมความพร้อมผู้ตรวจประเมิน MU AUN-QA 2561

กองพัฒนาคุณภาพจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมผู้ตรวจประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร AUN-QA ระหว่างวันที่ 26-27 เมษายน 2561 ณ ห้องทวีวัฒนา ชั้น 6 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการโรงแรมศาลายา พาวิลเลียน มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา วิทยากร รศ.ชวลิต วงษ์เอก AUN-QA Expert and Assessor ASEAN University Network คุรศิริลักษณ์ เกี่ยวข้อง รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ ผศ.ดร.กภ.วรินทร์ กฤติยาเกียรณ วิทยาลัยราชสุดา อ.ดร.วีรเดช พันธ์วิศวาส วิทยาลัยนานาชาติ ผู้ช่วยวิทยากร ผศ.ดร.อรลัชชา ศิวรักษ์ รักการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร ผศ.ดร.สตรีรัตน์ ธาดากานต์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี อ.ดร.ณัฐพล อ่อนปาน คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ตรวจประเมินจากคณะวิทยาศาสตร์ อ.ดร.ณัฐพล อ่อนปาน (รุ่น 1) รศ.ดร.กิตติศักดิ์ หยกทองวัฒนา (รุ่น 1) รศ.ดร.นพ.เพิ่มพันธุ์ ธรรมสโรช (รุ่น 3) รศ.ดร.สมบัติ ธนะรันต์ (รุ่น […]

เตรียมความพร้อมผู้ตรวจประเมินตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2561

กองพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องเตรียมความพร้อมประธานและผู้ตรวจประเมินตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2561 ในระหว่างวันที่ 2-3 เมษายน 2561 ระหว่างเวลา 08:30-16:30 ณ ห้องทวีวัฒนา ชั้น 6 ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมศาลายาพาวิลเลียน มหาวิทยาลัย มหิดล ศาลายา โดยมีบุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการนี้ด้วย ดังนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ. กรองทอง ยุวถาวร รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ หยกทองวัฒนา อาจารย์ ดร.ณัฐพล อ่อนปาน รองศาสตราจารย์ ดร.ดาราวรรณ ปิ่นทอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนากร โอสถจันทร์ อาจารย์ ดร.พรทิพา กอประเสริฐถาวร รองศาสตราจารย์ ดร.วิฑูร แสงศิริสุวรรณ รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธนะวันต์ รองศาสตราจารย์ดร.สมศักดิ์ แดงติ๊บ นางสาวลีลศร พ่วงศรี กำหนดการ ประธานกลุ่มย่อยและหมวดที่ประเมิน เอกสารประกอบการอบรม การวิเคราะห์เพื่อกำหนดค่าคะแนนตามเกณฑ์ EdPEx โดย คุณศิริลักษณ์ เกี่ยวข้อง […]

การประชุมหลักสูตรที่ได้รับการตรวจประเมินตามเกณฑ์ MU AUN-QA

การประชุมหลักสูตรที่ได้รับการตรวจประเมิน (ตามเกณฑ์ MU AUN-QA) จากมหาวิทยาลัย 14 หลักสูตร วันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุม ศ.นที อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล วัตถุประสงค์ ติดตาม รับฟัง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับหลักสูตรที่รับการตรวจประเมิน MU AUN-QA Assessment จำนวน 14 หลักสูตร อัพเดทแนวทางการขอรับการตรวจประเมิน ASEAN AUN-QA Assessment ปี 2018 ประธานการประชุม: รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ หน่วยงาน: กองพัฒนาคุณภาพ หลักสูตรที่ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมจากคณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ (ป.โท-เอก) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาชีววิทยา (ป.ตรี) ผู้แทนฝ่ายบริหารคณะวิทยาศาสตร์: รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริหารความเสี่ยง เอกสารประกอบการประชุม: 1 ชุด  

Solverwp- WordPress Theme and Plugin