การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ประจำปี 2563

ในวันที่ 18 สิงหาคม 2563  สูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ (นานาชาติ) ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ประจำปี 2563 รูปแบบ 2.0 แบบออนไลน์ จากคณะกรรมการตรวจประเมินหลักสูตรจากมหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กภ.วรินทร์ กฤตยาเกียรณ เป็นผู้ตรวจประเมินหลักสูตรพร้อมเสนอผลการประเมินด้วยวาจา ณ ห้องประชุม K103 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง https://science.mahidol.ac.th/th/activity/aug63-18-1.php

การเยี่ยมสำรวจภาควิชาปีงบประมาณ 2563 : วันที่ 17 สิงหาคม 2563

วันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00-11.00 น.  ณ ห้อง Pr 501 คณะกรรมการเยี่ยมสำรวจ รองศาสตราจารย์ ดร.วิฑูร แสงศิริสุวรรณ (ประธาน) หัวหน้าภาควิชาสรีรวิทยา อาจารย์ ดร.ฐิตินันท์ สำราญวานิช ภาควิชาชีววิทยา ภาพกิจกรรมการเยี่ยมสำรวจภาควิชาเภสัชวิทยา เอกสารประกอบการเยี่ยมสำรวจภาควิชาฯ (intranet) ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง การสำรวจภาควิชาปีงบประมาณ 2563

การเยี่ยมสำรวจภาควิชาปีงบประมาณ 2563 : วันที่ 13 สิงหาคม 2563

วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00-11.00 น.  ณ ห้อง Pr 301 คณะกรรมการเยี่ยมสำรวจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมคิด อมรสมานกุล (ประธาน) ภาควิชาคณิตศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.กนกพรรณ วงศ์ประเสริฐ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ภาพกิจกรรมการเยี่ยมสำรวจภาควิชาชีวเคมี เอกสารประกอบการเยี่ยมสำรวจภาควิชาฯ (intranet) ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง การสำรวจภาควิชาปีงบประมาณ 2563

การเยี่ยมสำรวจภาควิชา ปีงบประมาณ 2563 : วันที่ 11 สิงหาคม 2563

การเยี่ยมสำรวจศูนย์วิจัยเทคโนโลยียาง วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00-11.00 น. Online ผ่านโปรแกรม Cisco Webex Meetings คณะกรรมการเยี่ยมสำรวจ อาจารย์ ดร.นิสา ปฏิการมณฑล (ประธาน)  ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพีชา คุ้มเกตุ ภาควิชาชีววิทยา ภาพกิจกรรมการเยี่ยมสำรวจศูนย์วิจัยเทคโนโลยียาง เอกสารประกอบการเยี่ยมสำรวจภาควิชาฯ (intranet) การเยี่ยมสำรวจกลุ่มสาขาวิชาวัสดุศาสตร์และนวัตกรรมวัสดุ วันอังคารที่ 11 ส.ค. 2563 เวลา 14.00-15.00 น.  ห้อง Sc1-253 คณะกรรมการเยี่ยมสำรวจ อาจารย์ ดร.พรทิพา กอประเสริฐถาวร (ประธาน) ภาควิชาเภสัชวิทยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฐมพงษ์ แสงวิไล ภาควิชาชีววิทยา ภาพกิจกรรมการเยี่ยมสำรวจกลุ่มสาขาวิชาวัสดุศาสตร์และนวัตกรรมวัสดุ เอกสารประกอบการเยี่ยมสำรวจภาควิชาฯ (intranet) ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง การสำรวจภาควิชาปีงบประมาณ 2563

การเยี่ยมสำรวจภาควิชาปีงบประมาณ 2563 : วันที่ 10 สิงหาคม 2563

การเยี่ยมสำรวจภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00-11.00 น. ณ ห้อง BT 205 คณะกรรมการเยี่ยมสำรวจ อาจารย์ ดร.ณัฐพล อ่อนปาน (ประธาน)  ภาควิชาชีววิทยา อาจารย์ ดร.ณัฐพล ภาณุพินธุ  ภาควิชาสรีรวิทยา ภาพกิจกรรมการเยี่ยมสำรวจภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ เอกสารประกอบการเยี่ยมสำรวจภาควิชาฯ (intranet) การเยี่ยมสำรวจภาควิชาจุลชีววิทยา วันจันทร์ที่ 10 ส.ค. 2563 เวลา 14.00-15.00 น. ห้อง PR 611 คณะกรรมการเยี่ยมสำรวจ รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธนะวันต์ (ประธาน)  ศูนย์วิจัยเทคโนโลยียาง รองศาสตราจารย์ ดร.สมลักษณ์ อสุวพงษ์พัฒนา  ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ภาพกิจกรรมการเยี่ยมสำรวจภาควิชาจุลชีววิทยา (intranet) เอกสารประกอบการเยี่ยมสำรวจภาควิชาฯ ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง การสำรวจภาควิชาปีงบประมาณ 2563

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ประจำปี 2563

ในระหว่างวันที่ 5-6 สิงหาคม 2563  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาชีววิทยาสภาวะแวดล้อม (นานาชาติ) และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (นานาชาติ) ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ประจำปี 2563 จากคณะกรรมการตรวจประเมินหลักสูตรจากมหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีประธานกรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สตรีรัตน์ ธาดากานต์ ร่วมกับกรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มุทิตา วนาภรณ์ เป็นผู้ตรวจประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาสภาวะแวดล้อม (นานาชาติ) และมีประธานกรรมการ อาจารย์ ดร.วีรเดช พันธ์วิศวาส ร่วมกับกรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยนันต์ แท่งทอง เป็นผู้ตรวจประเมินหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (นานาชาติ) ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง https://science.mahidol.ac.th/th/activity/aug63-5-6.php    

Thank you Quality Team

คณะวิทยาศาสตร์ยื่นขอรับการประเมินเพื่อขอรับรางวัลรับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) จากสำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ในปี 2563 งานนโยบายและพัฒนาคุณภาพขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนช่วยในการจัดทำเล่มรายงานการประเมินตนเอง เพื่อยื่นขอรับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) ———THANK YOU – MUSC Quality Team——— AFTER YOU for YOU.                

การยื่นขอรับการประเมินเพื่อขอรับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA)

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลจัดทำเล่มรายงานการประเมินตนเองเพื่อยื่นขอรับการประเมินเพื่อขอรับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2563 จากสำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ  

การประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และรับฟังการบรรยายพิเศษ จากผอ.ศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง

ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น. งานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะวิทยาศาสตร์ และรับฟังบรรยายพิเศษ จาก น.ส.อุทัยวรรณ แจ่มศักดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง มหาวิทยาลัยมหิดล ในหัวข้อ “การดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงตามแนวทางของมหาวิทยาลัยมหิดล” ณ ห้องประชุม K101 อาคารเฉลิมพระเกียรติ พร้อมกับการประชุมร่วมในรูปแบบ Webex Online Meeting เพื่อให้ภาควิชา / ศูนย์ / กลุ่มสาขาวิชา / งาน มีความรู้ ความเข้าใจเรื่อง “การบริหารจัดการความเสี่ยง” ตามแนวทางของมหาวิทยาลัย ใน 3 ประเด็น ได้แก่ 1. มาตรฐานสากลด้านการบริหารความเสี่ยง 2.โครงสร้าง นโยบาย กรอบ และขั้นตอนการบริหารความเสี่ยง 3. การจัดทำรายงานการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงของตนเองได้ถูกต้อง โดยมีจำนวนผู้เข้าร่วม 50 ท่าน         

ประชุมปรับแผนยุทธศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ในวันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00-16.00 น. งานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ ได้กำหนดจัดการประชุมปรับแผนยุทธศาตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเป็นการพิจารณาปรับแผนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี พ.ศ.2563-2566 (ระยะ 4 ปี) ภาพข่าวกิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล