การเยี่ยมสำรวจภาควิชา ปีงบประมาณ 2563

การเยี่ยมสำรวจกลุ่มสาขาวิชาชีวนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ฐานชีวภาพอัจฉริยะ วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00-11.00 น.  ณ ห้อง B400 คณะกรรมการเยี่ยมสำรวจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมคิด อมรสมานกุล (ประธาน) ภาควิชาคณิตศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชีรา วิบูลย์จันทร์ ภาควิชาพฤกษศาสตร์ ภาพกิจกรรมการเยี่ยมสำรวจกลุ่มสาขาวิชาชีวนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ฐานชีวภาพอัจฉริยะ เอกสารประกอบการเยี่ยมสำรวจภาควิชาฯ (intranet) การเยี่ยมสำรวจภาควิชาเคมี วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2563 เวลา 14.00-15.00 น.  ณ ห้อง C 118 คณะกรรมการเยี่ยมสำรวจ อาจารย์ ดร.ณัฐพล อ่อนปาน (ประธาน) ภาควิชาชีววิทยา รองศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา วีรชาติยานุกูล หัวหน้าภาควิชากายวิภาคศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.จรัญญา ณรงคะชวนะ ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ภาพกิจกรรมการเยี่ยมสำรวจภาควิชาเคมี ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง การสำรวจภาควิชาปีงบประมาณ 2563

การเยี่ยมสำรวจภาควิชา ปีงบประมาณ 2563 : วันที่ 20 สิงหาคม 2563

การเยี่ยมสำรวจภาควิชาฟิสิกส์ วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00-11.00 น.  ณ ห้อง P 603 คณะกรรมการเยี่ยมสำรวจ รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ หยกทองวัฒนา (ประธาน)  รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนานักศึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณีย์ จิรอังกูรสกุล ภาควิชาพยาธิชีววิทยา รองศาสตราจารย์ ดร.ดาครอง พิศสุวรรณ กลุ่มสาขาวิชาวัสดุศาสตร์ฯ ภาพกิจกรรมการเยี่ยมสำรวจภาควิชาฟิสิกส์ การเยี่ยมสำรวจภาควิชา งานแพทยศาสตร์และบัณฑิตศึกษา (หลักสูตรนิติวิทยาศาสตร์,หลักสูตรพิษวิทยา, หลักสูตรเวชศาสตร์ระดับโมเลกุล) วันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2563 เวลา 11.00-12.00 น.  ณ ห้อง K 136 คณะกรรมการเยี่ยมสำรวจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรกนก บุญวงษ์ (ประธาน) ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.นพวรรณ ภู่มาลา มอราเลส ภาควิชาเภสัชวิทยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐวี

การเยี่ยมสำรวจภาควิชา ปีงบประมาณ 2563

การเยี่ยมสำรวจภาควิชาสรีรวิทยา วันพุธที่ 19 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00-11.00 น.  ณ ห้อง Pr 408 คณะกรรมการเยี่ยมสำรวจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมคิด อมรสมานกุล (ประธาน) ภาควิชาคณิตศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนิดา คงสวัสดิ์วรกุล ภาควิชาพฤกษศาสตร์ อาจารย์ ดร.นิวัฒน์ กังวานรังสรรค์ ภาควิชาพยาธิชีววิทยา ภาพกิจกรรมการเยี่ยมสำรวจภาควิชาสรีรวิทยา การเยี่ยมสำรวจภาควิชาชีววิทยา วันพุธที่ 19 สิงหาคม 2563 เวลา 14.00-15.00 น. ณ ห้อง N 416 คณะกรรมการเยี่ยมสำรวจ รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ หยกทองวัฒนา (ประธาน) ภาควิชาชีวเคมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญ อารยะธนิตกุล ภาควิชาฟิสิกส์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชกฤต ศรีเกื้อ ภาควิชาสรีรวิทยา ภาพกิจกรรมการเยี่ยมสำรวจภาควิชาชีววิทยา เอกสารประกอบการเยี่ยมสำรวจภาควิชาฯ

การเยี่ยมสำรวจภาควิชา ปีงบประมาณ 2563 : วันที่ 18 สิงหาคม 2563

การเยี่ยมสำรวจภาควิชาพฤกษศาสตร์ วันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00-11.00 น.  ณ ห้อง N 209 คณะกรรมการเยี่ยมสำรวจ รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ หยกทองวัฒนา (ประธาน)  รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนานักศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนากร โอสถจันทร์ ภาควิชาฟิสิกส์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ โอฬารกิจเจริญ ภาควิชาคณิตศาสตร์ ภาพกิจกรรมการเยี่ยมสำรวจภาควิชาพฤกษศาสตร์ เอกสารประกอบการเยี่ยมสำรวจภาควิชาฯ (intranet) การเยี่ยมสำรวจภาควิชากายวิภาคศาสตร์ วันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2563 เวลา 14.00-15.00 น.  ณ ห้อง B 107 คณะกรรมการเยี่ยมสำรวจ รองศาสตราจารย์ ดร.ดาราวรรณ ปิ่นทอง (ประธาน) หัวหน้าภาควิชาเภสัชวิทยา รองศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ ไชยร้องเดื่อ ภาควิชาสรีรวิทยา ภาพกิจกรรมการเยี่ยมสำรวจภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง การสำรวจภาควิชาปีงบประมาณ 2563

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ประจำปี 2563

ในวันที่ 18 สิงหาคม 2563  สูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ (นานาชาติ) ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ประจำปี 2563 รูปแบบ 2.0 แบบออนไลน์ จากคณะกรรมการตรวจประเมินหลักสูตรจากมหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กภ.วรินทร์ กฤตยาเกียรณ เป็นผู้ตรวจประเมินหลักสูตรพร้อมเสนอผลการประเมินด้วยวาจา ณ ห้องประชุม K103 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง https://science.mahidol.ac.th/th/activity/aug63-18-1.php

การเยี่ยมสำรวจภาควิชาปีงบประมาณ 2563 : วันที่ 17 สิงหาคม 2563

วันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00-11.00 น.  ณ ห้อง Pr 501 คณะกรรมการเยี่ยมสำรวจ รองศาสตราจารย์ ดร.วิฑูร แสงศิริสุวรรณ (ประธาน) หัวหน้าภาควิชาสรีรวิทยา อาจารย์ ดร.ฐิตินันท์ สำราญวานิช ภาควิชาชีววิทยา ภาพกิจกรรมการเยี่ยมสำรวจภาควิชาเภสัชวิทยา เอกสารประกอบการเยี่ยมสำรวจภาควิชาฯ (intranet) ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง การสำรวจภาควิชาปีงบประมาณ 2563

การเยี่ยมสำรวจภาควิชาปีงบประมาณ 2563 : วันที่ 13 สิงหาคม 2563

วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00-11.00 น.  ณ ห้อง Pr 301 คณะกรรมการเยี่ยมสำรวจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมคิด อมรสมานกุล (ประธาน) ภาควิชาคณิตศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.กนกพรรณ วงศ์ประเสริฐ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ภาพกิจกรรมการเยี่ยมสำรวจภาควิชาชีวเคมี เอกสารประกอบการเยี่ยมสำรวจภาควิชาฯ (intranet) ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง การสำรวจภาควิชาปีงบประมาณ 2563

การเยี่ยมสำรวจภาควิชา ปีงบประมาณ 2563 : วันที่ 11 สิงหาคม 2563

การเยี่ยมสำรวจศูนย์วิจัยเทคโนโลยียาง วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00-11.00 น. Online ผ่านโปรแกรม Cisco Webex Meetings คณะกรรมการเยี่ยมสำรวจ อาจารย์ ดร.นิสา ปฏิการมณฑล (ประธาน)  ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพีชา คุ้มเกตุ ภาควิชาชีววิทยา ภาพกิจกรรมการเยี่ยมสำรวจศูนย์วิจัยเทคโนโลยียาง เอกสารประกอบการเยี่ยมสำรวจภาควิชาฯ (intranet) การเยี่ยมสำรวจกลุ่มสาขาวิชาวัสดุศาสตร์และนวัตกรรมวัสดุ วันอังคารที่ 11 ส.ค. 2563 เวลา 14.00-15.00 น.  ห้อง Sc1-253 คณะกรรมการเยี่ยมสำรวจ อาจารย์ ดร.พรทิพา กอประเสริฐถาวร (ประธาน) ภาควิชาเภสัชวิทยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฐมพงษ์ แสงวิไล ภาควิชาชีววิทยา ภาพกิจกรรมการเยี่ยมสำรวจกลุ่มสาขาวิชาวัสดุศาสตร์และนวัตกรรมวัสดุ เอกสารประกอบการเยี่ยมสำรวจภาควิชาฯ (intranet) ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง การสำรวจภาควิชาปีงบประมาณ 2563

การเยี่ยมสำรวจภาควิชาปีงบประมาณ 2563 : วันที่ 10 สิงหาคม 2563

การเยี่ยมสำรวจภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00-11.00 น. ณ ห้อง BT 205 คณะกรรมการเยี่ยมสำรวจ อาจารย์ ดร.ณัฐพล อ่อนปาน (ประธาน)  ภาควิชาชีววิทยา อาจารย์ ดร.ณัฐพล ภาณุพินธุ  ภาควิชาสรีรวิทยา ภาพกิจกรรมการเยี่ยมสำรวจภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ เอกสารประกอบการเยี่ยมสำรวจภาควิชาฯ (intranet) การเยี่ยมสำรวจภาควิชาจุลชีววิทยา วันจันทร์ที่ 10 ส.ค. 2563 เวลา 14.00-15.00 น. ห้อง PR 611 คณะกรรมการเยี่ยมสำรวจ รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธนะวันต์ (ประธาน)  ศูนย์วิจัยเทคโนโลยียาง รองศาสตราจารย์ ดร.สมลักษณ์ อสุวพงษ์พัฒนา  ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ภาพกิจกรรมการเยี่ยมสำรวจภาควิชาจุลชีววิทยา (intranet) เอกสารประกอบการเยี่ยมสำรวจภาควิชาฯ ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง การสำรวจภาควิชาปีงบประมาณ 2563

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ประจำปี 2563

ในระหว่างวันที่ 5-6 สิงหาคม 2563  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาชีววิทยาสภาวะแวดล้อม (นานาชาติ) และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (นานาชาติ) ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ประจำปี 2563 จากคณะกรรมการตรวจประเมินหลักสูตรจากมหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีประธานกรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สตรีรัตน์ ธาดากานต์ ร่วมกับกรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มุทิตา วนาภรณ์ เป็นผู้ตรวจประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาสภาวะแวดล้อม (นานาชาติ) และมีประธานกรรมการ อาจารย์ ดร.วีรเดช พันธ์วิศวาส ร่วมกับกรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยนันต์ แท่งทอง เป็นผู้ตรวจประเมินหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (นานาชาติ) ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง https://science.mahidol.ac.th/th/activity/aug63-5-6.php    

Solverwp- WordPress Theme and Plugin