การประชุมพิจารณาทบทวนแผนยุทธศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์

           วันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2563 เวลา 13.00-16.00 น. งานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ จัดการประชุมพิจารณาทบทวนแผนยุทธศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์  ณ ห้องประชุม K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติเพื่อให้การดำเนินงานของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลสอดคล้องและเป็นไปตาม Sustainable Development Goals (SDGs) หรือเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย รวมถึงการปรับบทบาทเพื่อขับเคลื่อนส่วนงานภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และเพื่อให้คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลมีคุณภาพและพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องต่อไป โดยมีคณบดี  รองคณบดี  ผู้ช่วยคณบดี  หัวหน้าภาควิชา  หัวหน้าศูนย์  หัวหน้ากลุ่มสาขาวิชาหัวหน้างานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม จำนวน 39 คน เพื่อระดมความคิดเห็น จำแนกตามกลุ่ม การเรียนการสอน วิจัย บริการวิชาการ และบริหารจัดการ Previous Next

การอบรม OKRs กุญแจสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวไกล

     คณะวิทยาศาสตร์มีกำหนดจัดการอบรม “OKRs กุญแจสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวไกล” ขึ้นในวันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชา หัวหน้างาน และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่อง OKRs รวมทั้งการกำหนดเป้าหมายด้วยการใช้ OKRs และได้รับเกียรติจากอาจารย์กิตติพัทธ์ จิรวัสวงศ์ ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาองค์กรและระบบคุณภาพ / ผู้ตรวจประเมินระบบคุณภาพแห่งชาติ TQA มาเป็นวิทยากรในการบรรยายครั้งนี้ โดยมีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมการอบรม มากกว่า 130 คน

เริ่มใช้งานเว็บไซต์งานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ

กว่าจะมาเป็นเว็บไซต์งานนโยบายและพัฒนาคุณภาพเวอร์ชันนี้ วันที่ 4 มกราคม 2559 ทำบันทึกข้อความถึงรองคณบดีฝ่ายสารสนเทศและสื่อสารองค์กร วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 เว็บไซต์ https://quality.sc.mahidol.ac.th เริ่มใช้งานได้ ไม่สามารถโพสต์รูปเข้าระบบได้ (รูปด้านล่าง) แต่ก็ได้รับการแก้ไขจนใช้ได้ในเวลาต่อมา การเปลี่ยน Setting ในส่วนของ Permalink ทำให้ไม่สามารถดูโพสต์และเพจได้เลย ต้องให้ admin ของคณะช่วยเหลือ จึงกลับมาใช้งานได้ดังเดิม

Hello world!

Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start writing! ทดสอบ การใช้งานเว็บไซต์ https://quality.sc.mahidol.ac.th วันแรก มีอะไรใหม่ 6 ก.พ. 2559 เพิ่มหน้าปฏิทินกิจกรรม ภายใต้หน้านโนบายและแผน 5 ก.พ. 2559 เปลี่ยนมาใช้ธีม ColorMag 4 ก.พ. 2559 เว็บไซต์งานนโนบายและพัฒนาคุณภาพบนอินทราเน็ตของคณะวิทยาศาสตร์เริ่มใช้งานได้ (http://intranet.sc.mahidol/pn/scqd/) เปลี่ยนธีมเป็น Masonic