การประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และรับฟังการบรรยายพิเศษ จากผอ.ศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง

ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น. งานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะวิทยาศาสตร์ และรับฟังบรรยายพิเศษ จาก น.ส.อุทัยวรรณ แจ่มศักดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง มหาวิทยาลัยมหิดล ในหัวข้อ “การดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงตามแนวทางของมหาวิทยาลัยมหิดล” ณ ห้องประชุม K101 อาคารเฉลิมพระเกียรติ พร้อมกับการประชุมร่วมในรูปแบบ Webex Online Meeting เพื่อให้ภาควิชา / ศูนย์ / กลุ่มสาขาวิชา / งาน มีความรู้ ความเข้าใจเรื่อง “การบริหารจัดการความเสี่ยง” ตามแนวทางของมหาวิทยาลัย ใน 3 ประเด็น ได้แก่ 1. มาตรฐานสากลด้านการบริหารความเสี่ยง 2.โครงสร้าง นโยบาย กรอบ และขั้นตอนการบริหารความเสี่ยง 3. การจัดทำรายงานการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงของตนเองได้ถูกต้อง โดยมีจำนวนผู้เข้าร่วม 50 ท่าน         

ประชุมปรับแผนยุทธศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ในวันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00-16.00 น. งานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ ได้กำหนดจัดการประชุมปรับแผนยุทธศาตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเป็นการพิจารณาปรับแผนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี พ.ศ.2563-2566 (ระยะ 4 ปี) ภาพข่าวกิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ SCPA :THE BEST PRACTICE OF MUSC WORK PROCESS 2020

งานตรวสอบภายใน ร่วมกับ งานนโยบายและพัฒาคุณภาพ ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในหัวข้อ “แนวทางการจัดการกระบวนการทำงานที่เป็นเลิศ ประจำปี 2563 :ภาคพยาธิชีววิทยา SCPA :THE BEST PRACTICE OF MUSC WORK PROCESS 2020” ในวันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00-11.00 น.ณ ห้อง Pr.111 คลังข้อมูลและศูนย์เรียนรู้ทางพยาธิชีววิทยา (Pathology Information and Learning Center) รูปแบบออนไลน์ Webex meeting ดำเนินรายการโดย ดร.รุจเรขา วิทยาวุฒิกุล รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและสังคมสัมพันธ์ นำโดย รศ. ดร.ประสิทธิ์ สุวรรณเลิศ หัวหน้าภาควิชาพยาธิชีววิทยา, นางสาวธิดารัตน์ คุ้มสังข์ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ และนางสาวแพรวรุ่ง ซังยัง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เพื่อให้บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน และสามารถนำตัวอย่างแนวทางการจัดการกระบวนการทำงานที่เป็นเลิศ มาปรับปใช้เป็นแนวทางและปรับปรุงกระบวนการทำงานให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและบรรลุตามวัตถุประสงค์  

101 ปี ชาตกาล ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข

ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.พลังพล คงเสรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และผู้บริหาร ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ หยกทองวัฒนา รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนานักศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรกนก บุญวงษ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษา รวมทั้งผู้ปฏิบัติงานคณะวิทยาศาสตร์ วางพวงมาลัยสักการะอนุสรณ์สถานศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข เนื่องในพิธีรำลึก 101 ปี ชาตกาลศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข (วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2462) เพื่อรำลึกถึง “อาจารย์สตางค์” ผู้ก่อตั้งและคณบดีท่านแรกของคณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งอยู่เบื้องหลังความสำเร็จของการวางรากฐานการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์การแพทย์ของประเทศไทย รวมถึงการขยายโอกาสและพัฒนาศักยภาพทางการศึกษาของประเทศ และสร้างคุณูปการแก่วงการวิทยาศาสตร์การแพทย์ไทยไว้อย่างมากมาย ที่มา ภาพข่าวกิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

กิจกรรมสนทนากลุ่ม”วิถีใหม่แห่งการดูแลชาวต่างชาติ”

งานความร่วมมือระหว่างประเทศ ร่วมกับ งานนโยบายและพัมนาคุณภาพ ได้กำหนดจัดกิจกรรมกิจกรรมสนทนากลุ่ม”วิถีใหม่แห่งการดูแลชาวต่างชาติ” สำหรับเจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตรระดับปริญญาตรี (นานาชาติ) และระดับบัณฑิตศึกษาที่ดูแลชาวต่างชาติ คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 38 หลักสูตร เพื่อร่วมกันส่งมอบคุณค่า (Value Proposition) ให้แก่อาจารย์และนักศึกษาชาวต่างชาติ โดยงานความร่วมมือระหว่างประเทศ ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานด้านการตรวจลงตรา การขยายพำนักในราชอาณาจักรไทย และการขยายใบอนุญาตทำงาน พร้อมกันนี้งานนโยบายฯ ได้มีการสำรวจระบบดูแลชาวต่างชาติ ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ

“เรือปันสุข ณ ทุ่งพญาไท”

ด้วยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีนโยบายที่จะเชื่อมโยงองค์ความรู้จากพันธกิจหลัก และใช้แนวคิดเรื่องการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน รวมทั้งเรื่องของความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (Corporate Social Responsibility :CSR) และได้จัดกิจกรรมสังคมสัมพันธ์ ครั้งที่ 1 ขึ้น ภายใต้โครงการ “เรือปันสุข ณ ทุ่งพญาไท” โดยร่วมกับ “เรือแบ่งปันนาวา RILCA บริรักษ์” สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย และพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยมหิดลกับสังคม เพื่อช่วยเหลือชุมชนโดยรอบแขวงทุ่งพญาไท นำเครื่องอุปโภค บริโภคและของใช้ต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต มอบให้กับชุมชนซอยสวนเงิน จำนวน 230 ครอบครัว ที่ประสบภาวะยากลำบากทางเศรษฐกิจจากวิกฤตการณ์แพร่ระบาด COVID-19 ในวันที่ 25 มิถุนายน 2563 กิจกรรม “เรือปันสุข ณ ทุ่งพญาไท” ช่วยCOVID-19 ข่าวเที่ยง NBT วันที่ 25 มิถุนายน 2563     Download Logo MUSC quality team.png MUSC social engagement.png MUSC volunteer.png

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพองค์กรสู่ความยั่งยืน ครั้งที่1/2563 และการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ”แนวทางการดำเนินงานเพื่อมุ่งสู่รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA)”

ในวันที่ 22 มิถุนายน 2563 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร. ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริการวิชาการ และนางศิริลักษณ์ เกี่ยวข้อง รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ปรึกษาคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพองค์กรสู่ความยั่งยืนของคณะวิทยาศาสตร์ บรรยายพิเศษในหัวข้อ “แนวทางการดำเนินงาน เพื่อมุ่งสู่รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA)” โดยมีการบรรยายผ่านระบบออนไลน์ WebEx Meeting ให้บุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เอกสารการบรรยายฯ

เชิญชวนอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้สนใจทุกท่าน รับชมรับฟังความรู้ ในหัวข้อ การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ

📝 เชิญชวนอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้สนใจทุกท่าน รับชมรับฟังความรู้ ในหัวข้อ การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ (Performance Excellence Framework) โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชิญโชค ศรขวัญ ผ่านทาง MUSC Channel เลือกรับชมได้ตาม EP ด้านล่าง หรือรับฟังกันอย่างต่อเนื่องแบบ Playlist ได้ที่ https://youtu.be/Bhgwef1FspA ————————————————– EP1: เริ่มต้นการเดินทาง https://youtu.be/gEymGG3eUi0 EP2: ความเชื่อ ค่านิยม และวัฒนธรรมองค์กร https://youtu.be/Bhgwef1FspA EP3: เริ่มต้นสู่ความเป็นเลิศ https://youtu.be/IUmNwFjwBJQ EP4: นำอย่างไร ได้ทั้งใจ ได้ทั้งงาน https://youtu.be/z1dHYxztFE8 EP5: การจัดทำกลยุทธ์เพื่อพัฒนาองค์การสู่ความเป็นเลิศ https://youtu.be/lk1rNokKwCM EP6: เข็มทิศนำทางสู่ความยั่งยืน https://youtu.be/iy9m1GzlTEQ EP7: มองให้ไกล ไปให้ถึง https://youtu.be/5WDak8RW7X8   ที่มา : Facebook Mahidol University, Faculty of Science

Solverwp- WordPress Theme and Plugin