Wisdom of the Land : ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.อมเรศ ภูมิรัตน

” ไม่มีคำตอบ ก็ต้องหาคำตอบและคำตอบที่ลึกซึ้งก็จะได้มาจากงานวิจัย นั่งจึงคือเหตุผลว่าทำไมผมถึงชอบเป็นนักวิทยาศาสตร์ “ ติดตามและรับชมเรื่องราวความน่าสนใจ Role Models ศาสตร์การวิจัยชีวิตในวิทยาศาสตร์ : ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.อมเรศ ภูมิรัตน  ได้ที่ https://kmmasterclass.mahidol.ac.th/posts/498

การบริหารความเสี่ยงของสถานศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรค COVID-19

แนวปฏิบัติสำหรับพนักงาน การปฏิบัติสำหรับสถานศึกษา ติดต่อหน่วยงาน แนวปฏิบัติสำหรับพนักงาน คัดกรองก่อนเข้าทำงานเลือก ลงทะเบียนสำหรับพนักงาน : ประเมินความเสี่ยงการแพร่เชื้อให้กับเพื่อนในที่ทำงาน เลือก ลงทะเบียนพนักงาน >>> ระบุชื่อสถานประกอบการ ” คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล “ กรอกรายละเอียดเพื่อประเมินระดับความเสี่ยง https://savethai.anamai.moph.go.th/main.php การปฏิบัติสำหรับสถานศึกษา ทำแบบประเมินตนเองสถานศึกษา ก่อนเปิดภาคเรียน 1/2564 ค้นหาสถานศึกษาที่ประเมินมาตรการฯ ผ่าน Thai Stop Covid Plus ติดต่อหน่วยงาน ดาวน์โหลดแบบประเมินเซฟไทย คู่มือและเอกสารที่เกี่ยวข้อง การใช้งานระบบ Save Thai (สำหรับพนักงาน) การปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาในการป้องกันโควิด 19 ที่มา : กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ข้อมูล ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2564

ประชาสัมพันธ์งานมหกรรมคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล 2562

กองพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล เชิญร่วมส่งผลงานและลงทะเบียนเข้าร่วมงานมหกรรมคุณภาพ 2562 ภายใต้ธีมงาน “Innovative Organization: องค์กรแห่งนวัตกรรม” ในวันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ณ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เว็บไซต์: http://www.qd.mahidol.ac.th/mqf2019/

Mahidol KM Forum 2019

กองพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม Mahidol KM Forum 2019 ณ ห้องประชุมประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562 กำหนดการ 0830 ลงทะเบียน 0900 กล่าวต้อนรับและพิธีเปิดโดยรักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ รศ.ดร.เภสัชการ สมภพ ประธานธุรารักษ์ 0910 การบรรยายพิเศษ Knowledge Management and Innovation โดย Professor Dr. Thomas Menkhoff (Lee Kong Chian School of Business, Singapore Management University, Singapore) 1100 MahidolQD Channel และผลงานที่ได้รับรางวัล ดำเนินรายการโดย คุณศิริลักษณ์ เกี่ยวข้อง รักการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล การใช้งานบนเรียนออนไลน์แบบ Small Private Online Course (SPOC) […]

ผลการบริหารจัดการความเสี่ยง 2562 (รอบ 6 เดือน)

งานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ จัดการประชุมสรุปผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2562 รอบ 6 เดือน (ต.ค. 2561 – มี.ค. 2562) เพื่อหาโอกาสพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงของคณะฯ กำหนดการ วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562 0900 เริ่มการประชุม (ผู้เข้าร่วมประชุมรับเอกสารและของว่างก่อนการประชุม) 0905 เปิดการประชุมโดยรองคณบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ 0910 กรณีศึกษา ผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและภาวะฉุกเฉิน กรณีมลพิษทางอากาศ ฝุ่น PM2.5 ที่นำไปสู่การประกาศหยุดงานในวันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ( https://quality.sc.mahidol.ac.th/airpollution2019/ ) 0930 การรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2562 รอบ 6 เดือน ของภาควิชา ศูนย์ และงานต่าง ๆ 11:30 สรุปการประชุม 12:00 ปิดการประชุมและรับประทานอาหารกลางวัน ทั้งนี้ทางงานนโยบายและพัฒนาคุณภาพจะได้สรุปรายงานเพื่อแจ้งในที่ประชุมกรรมการประจำคณะ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงแนวปฏิบัติที่ดีในการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในส่วนงานกันต่อไป และนำผลการบริหารจัดการความเสี่ยงรอบ 6 เดือน รายงานต่อมหาวิทยามหิดล ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง การบริหารจัดการความเสี่ยง คณะวิทยาศาสตร์ […]

การสัมมนาพัฒนาระบบคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2561

กองพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประชุมสัมมนาเพื่อการพัฒนาระบบคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2561 ระหว่างวันศุกร์ที่ 19 ถึงวันเสาร์ที่ 20 ตุลาคม 2561 ณ โมดัส บีชฟรอนต์ รีสอร์ท พัทยา จังหวัดชลบุรี ผู้เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้มีบุคลากรจากคณะวิทยาศาสตร์ร่วมประชุมด้วย 3 ท่านได้แก่ อ.ดร.ณัฐพล อ่อนปาน (รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ) รศ.ดร.กิตติศักดิ์ หยกทองวัฒนา (รองหัวหน้าภาควิชาชีวเคมีและประธานหลักสูตรชีวเคมี) รศ.ดร.ภญ.กรองทอง ยุวถาวร (เกษียณ) กำหนดการ ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง กองพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล งานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

AAR MU AUN-QA @MUSC 2018

การประชุมทบทวนหลังปฏิบัติการ (After Action Review: AAR) ของการรับเยี่ยมประเมินคุณภาพหลักสูตร ตามเกณฑ์ MU AUN-QA และ ASEAN AUN-QA วันพุธที่ 5 กันยายน 2561 กำหนดการ 0900 เปิดการประชุม 0905 สรุปผลการดำเนินการ MU AUN-QA @MUSC 1000 แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหลักสูตรที่ผ่านการเยี่ยมสำรวจตามเกณฑ์ MU AUN-QA และ ASEAN AUN-QA 1130 ถามตอบ 1200 ปิดการประชุม เอกสารประกอบการประชุม เอกสารประกอบการประชุม (Intranet) ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับเอกสารเพิ่มเติมในภายหลังทางอีเมล์ ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง MU AUN-QA @MUSC AAR MU AUN-QA @MUSC #1 AAR MU AUN-QA @MUSC #2

มหกรรมคุณภาพการศึกษา เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาพญาไท ครั้งที่ 1

มหกรรมคุณภาพการศึกษา เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาพญาไท ครั้งที่ 1 และมหกรรมคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า ประจำปี 2561 ณ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า วันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2561 นิทรรศการ “กิจกรรมพัฒนาคุณภาพและนวัตกรรมทางการศึกษา” บรรยายพิเศษ “แนวทางพัฒนาอาจารย์ในระดับอุดมศึกษาในยุค Thailand 4.0” การประชุมย่อย “การประชุมหารือระหว่างคณบดีหรือผู้แทนจากเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาพญาไท” การอภิปรายหมู่ Outcome-Based Assessment Transformative Education: Student’s Perspective Poster Walk Around ณ บริเวณโถงด้านหน้าห้องนิรันดร์วิชย ชั้น 2 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวิทยา Free Paper Presentation Role of gamification for student learning in basic medical science โดย พันตรีธนกฤต วิชาศิลป์ Learning in a digital world โดย ผศ.ดร.พญ.สารนาถ […]

มหกรรมคุณภาพ 2560

มหาวิทยาลัยจัดงาน “มหกรรมคุณภาพ” (Mahidol Quality Fair 2017) หรือ “ปัญญามหิดล คุณภาพคน คุณภาพงาน” ณ หอประชุมมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2560 กำหนดการ 0900 พิธีเปิดและมอบรางวัล 0930 ชมโปสเตอร์ 1030 อาหารว่าง 1045 Lean Organization โดย รศ.นพ.เชิดชัย นพมณีจำรัสเลิศ 1145 รับประทานอาหารกลางวัน 1245 การบรรยายคู่ขนาน (3 กลุ่ม) 1500 ประสบการณ์การใช้ Lean ในการพัฒนาคุณภาพงาน โดย ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์ 1600 ประกาศผล และพิธีปิด เอกสารประกอบการประชุม (สำหรับผู้ลงทะเบียน) หนังสือบทคัดย่อ 142 หน้า หนังสือ Team Good Practice Award 2016 แผ่นพับ “จิตสำนึกรักองค์กร […]

Solverwp- WordPress Theme and Plugin