งานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ มอบของขวัญเทศกาลปีใหม่ 2565

                      วันที่ 24 ธันวาคม 2564 งานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ  นำโดย นางสาววันวิสา เจริญยศ หัวหน้างานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ เข้ามอบของขวัญแก่ รองศาสตราจารย์ ดร.พลังพล คงเสรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ รวมทั้งภาควิชา กลุ่มสาขาวิชาและงานต่างๆ เพื่อสวัสดีปีใหม่และอวยพรเนื่องในเทศกาลปีใหม่  พ.ศ.2565 พร้อมขอบคุณที่ให้การสนับสนุนการดำเนินงานด้วยดีเสมอมา        ภาพบรรกาศการมอบของขวัญปีใหม่ Previous Next

การติดตามผลการดำเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน PA – VISIT ประจำปี 2565 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

          วันที่ 7 ธันวาคม 2564 เวลา 10.30 – 12.00 น.  ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับฟังข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA-Visit) ประจำปีงบประมาณ 2565 ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.พลังพล คงเสรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วย ผู้บริหารคณะฯ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม K102  และนำเสนอผลการดำเนินงานของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน ในปีงบประมาณ 2565  ผ่านระบบออนไลน์           ในการประชุมอธิการบดี ได้กล่าวถึงการดำเนินงานในภาพรวมของมหาวิทยาลัย นำเสนอผลงานวิจัยที่โดดเด่น การสนับสนุนผลงานวิจัย และการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์แต่ละด้านของมหาวิทยาลัยมหิดล จากนั้น คณบดีฯ

เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “หลักสูตรได้อะไร…จากการตรวจประเมิน AUN-QA”

                       วันพุธที่ 10 พฤศจิกายน 2564 งานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ จัดเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้   ในหัวข้อ หลักสูตรได้อะไรจากการตรวจประเมิน AUN-QA  เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยมหิดลได้นำเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA (AUN Quality Assurance: AUN-QA) มาใช้ในการพัฒนาคุณภาพหลักสูตรของมหาวิทยาลัยตั้งแต่ปี 2558 จนถึงปัจจุบัน เพื่อเป็นการส่งเสริมและกระตุ้นการพัฒนาหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ภายในส่วนงาน และให้ผู้เกี่ยวข้อง ได้รับมุมมอง แนวคิด เคล็ดลับที่เป็นประโยชน์ สามารถนำข้อมูลมาปรับใช้ในกระบวนการดำเนินการของหลักสูตร รวมทั้งการแลกเปลี่ยนมุมมอง ประสบการณ์พัฒนาและประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ให้พร้อมรับการตรวจประเมินฯ    ณ ห้องประชุม K102  เวลา 10.00-12.00 น. โดยรูปแบบกิจกรรมเสวนาในครั้งนี้จัดขึ้นในรูปแบบ Online ผ่านโปรแกรม Cisco Webex Meetings  และมีผู้บริหาร

พิธีลงนามการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงาน (MUSC PA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

             วันที่ 11 ตุลาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.พลังพล คงเสรี คณบดี และทีมผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมพิธีลงนามการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงาน (MUSC PA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กับหน่วยงานต่าง ๆ ภายในคณะวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย 12 ภาควิชา 2 กลุ่มสาขาวิชา และ 13 งานภายใต้สำนักงานคณบดี รวมถึงศูนย์วิจัย เพื่อร่วมขับเคลื่อนและส่งเสริมการดำเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติงาน (MUSC PA) ประจำปี 2565 ให้สำเร็จลุล่วง ณ ห้องประชุม K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท ภาพบรรยากาศการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงาน (MUSC PA) ภาควิชา Previous Next ภาพบรรยากาศการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงาน (MUSC PA) งานในสำนักงานคณบดี

3 หลักสูตร นานาชาติ คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมนาโน และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA มหาวิทยาลัยมหิดล รูปแบบ 3.0

               วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมนาโน (หลักสูตรนานาชาติ) และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิทยาศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA มหาวิทยาลัยมหิดล รูปแบบ 3.0 (MU AUN-QA Assessment 3.0) จากคณะกรรมการตรวจประเมินของมหาวิทยาลัย                 ก่อนนำเสนอผลการตรวจประเมินด้วยวาจาในวันศุกร์ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ซึ่งในครั้งนี้เป็นการตรวจประเมินในรูปแบบ Online MU AUN-QA Assessment ผ่านโปรแกรม Cisco Webex Meetings ทั้งกระบวนการ โดยในปีงบประมาณ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรชีวภาพและชีววิทยาสภาวะแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ) ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA มหาวิทยาลัยมหิดล รูปแบบ 3.0

                 วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2564 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรชีวภาพและชีววิทยาสภาวะแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ) ภาควิชาชีววิทยา     คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA มหาวิทยาลัยมหิดล รูปแบบ 3.0 (MU AUN-QA Assessment 3.0) จากคณะกรรมการตรวจประเมินของมหาวิทยาลัย   ก่อนนำเสนอผลการตรวจประเมินด้วยวาจา ในวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2564 โดยมี ผศ. ดร.กภ.วรินทร์ กฤตยาเกียรณ เป็นประธานกรรมการตรวจประเมินฯ ซึ่งในครั้งนี้เป็นการตรวจประเมินในรูปแบบ Online MU AUN-QA Assessment                   

การเยี่ยมสํารวจภาควิชาและหลักสูตร (SAR Visit) คณะวิทยาศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564

               ระหว่างวันที่ 14–23 กันยายน 2564  งานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ จัดกิจกรรมเยี่ยมสํารวจภาควิชาและหลักสูตร (SAR VISIT) ของคณะวิทยาศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ภาควิชา/กลุ่มสาขาวิชา/ศูนย์/หลักสูตร ได้มีโอกาสจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) เพื่อวิเคราะห์ผลการดําเนินงานที่ผ่านมา ตามเกณฑ์ EdPEx และผลการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตร ตามเกณฑ์สกอ. และ AUN-QA พร้อมรับทราบข้อมูลป้อนกลับจากคณะกรรมการเยี่ยมสํารวจระดับคณะฯ เพื่อนําข้อมูลสารสนเทศ จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา มาพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานให้ดียิ่งขึ้นต่อไป                ทั้งนี้คณะกรรมการเยี่ยมสํารวจดังกล่าว จะประกอบด้วย คณาจารย์ของคณะวิทยาศาสตร์ที่เคยผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ตรวจประเมิน (Assessor )ตามเกณฑ์ EdPEx และ/หรือ AUN-QA ของทางมหาวิทยาลัย  โดยรูปแบบกิจกรรมเยี่ยมสํารวจภาควิชาและหลักสูตร (SAR VISIT) จัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Cisco Webex Meeting  ภาพบรรยากาศกรรมการลงพื้นที่เยี่ยมสำรวจ ภาควิชา/ศูนย์/กลุ่มสาขาวิชา/งาน

การประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงาน ของภาควิชา/กลุ่มสาขาวิชา/ศูนย์/งาน (MUSC PA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

         วันที่ 2 กันยายน 2564 เวลา 13.30–16.00 น. ตามที่คณะวิทยาศาสตร์มีการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานของภาควิชา/กลุ่มสาขาวิชา/ศูนย์/งาน (MUSC PA) เป็นประจำทุกปี ซึ่งในปีที่ผ่านมา ข้อตกลงการปฏิบัติงานดังกล่าวกำหนดให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 4 ด้านของมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นสำคัญ ในปีนี้ การจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานของภาควิชา/กลุ่มสาขาวิชา/ศูนย์/งาน (MUSC PA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้มีการทบทวนและปรับปรุงแบบฟอร์มข้อตกลงการปฏิบัติงาน และแบบฟอร์มโครงการตามแผนปฏิบัติการ เพื่อให้มีการดำเนินงานของภาควิชา/กลุ่มสาขาวิชา/ศูนย์/งาน มีความสอดคล้องกับเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 5 ด้าน ที่กำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2563-2566 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564) มากยิ่งขึ้น          งานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ จึงจัดการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานของภาควิชา/กลุ่มสาขาวิชา/ศูนย์/งาน (MUSC PA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รวมทั้งแผนการดำเนินงานการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงาน ให้กับหัวหน้าภาควิชา หัวหน้ากลุ่มสาขาวิชา

การประชุมคณะกรรมการเยี่ยมสำรวจ SAR Visit ประจำปีงบประมาณ 2564

         วันที่ 23 สิงหาคม 2564  งานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้มีการจัดการประชุมคณะกรรมการเยี่ยมสำรวจ SAR Visit ประจำปีงบประมาณ 2564  รูปแบบ Online ผ่านระบบ Webex Meeting ตั้งแต่เวลา 09.30 – 12.00 น.    ผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนทั้งสิ้น จำนวน  28 ท่าน รับชมการประชุมย้อนหลัง / เอกสารประกอบการประชุม (Intranet) Previous Next

การประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปี 2564

               วันที่ 16 สิงหาคม 2564  งานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้มีการจัดการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปี 2564  รูปแบบ Online ผ่านระบบ Webex Meeting ตั้งแต่เวลา 13.30 – 16.00 น.  โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ • เพื่อให้ภาควิชา/กลุ่มสาขาวิชา/ศูนย์/หลักสูตร จัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) เพื่อวิเคราะห์ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาตามเกณฑ์ EdPEx และผลการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตร ตามเกณฑ์ สกอ. และ AUN-QA • รับทราบข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) จากคณะกรรมการเยี่ยมสำรวจ เพื่อนำข้อมูลสารสนเทศ จุดเด่นและโอกาสพัฒนา มาพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานให้ดียิ่งขึ้นต่อไป    ผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนทั้งสิ้น จำนวน  72 ท่าน รับชมการประชุมย้อนหลัง (Intranet)

Solverwp- WordPress Theme and Plugin