งานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ มอบของขวัญเทศกาลปีใหม่ 2565

                      วันที่ 24 ธันวาคม 2564 งานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ  นำโดย นางสาววันวิสา เจริญยศ หัวหน้างานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ เข้ามอบของขวัญแก่ รองศาสตราจารย์ ดร.พลังพล คงเสรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ รวมทั้งภาควิชา กลุ่มสาขาวิชาและงานต่างๆ เพื่อสวัสดีปีใหม่และอวยพรเนื่องในเทศกาลปีใหม่  พ.ศ.2565 พร้อมขอบคุณที่ให้การสนับสนุนการดำเนินงานด้วยดีเสมอมา        ภาพบรรกาศการมอบของขวัญปีใหม่

การติดตามผลการดำเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน PA – VISIT ประจำปี 2565 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

          วันที่ 7 ธันวาคม 2564 เวลา 10.30 – 12.00 น.  ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับฟังข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA-Visit) ประจำปีงบประมาณ 2565 ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.พลังพล คงเสรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วย ผู้บริหารคณะฯ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม K102  และนำเสนอผลการดำเนินงานของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน ในปีงบประมาณ 2565  ผ่านระบบออนไลน์           ในการประชุมอธิการบดี ได้กล่าวถึงการดำเนินงานในภาพรวมของมหาวิทยาลัย นำเสนอผลงานวิจัยที่โดดเด่น การสนับสนุนผลงานวิจัย และการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์แต่ละด้านของมหาวิทยาลัยมหิดล จากนั้น คณบดีฯ จึงนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานตาม  MU-KPI ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 […]

เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “หลักสูตรได้อะไร…จากการตรวจประเมิน AUN-QA”

                       วันพุธที่ 10 พฤศจิกายน 2564 งานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ จัดเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้   ในหัวข้อ หลักสูตรได้อะไรจากการตรวจประเมิน AUN-QA  เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยมหิดลได้นำเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA (AUN Quality Assurance: AUN-QA) มาใช้ในการพัฒนาคุณภาพหลักสูตรของมหาวิทยาลัยตั้งแต่ปี 2558 จนถึงปัจจุบัน เพื่อเป็นการส่งเสริมและกระตุ้นการพัฒนาหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ภายในส่วนงาน และให้ผู้เกี่ยวข้อง ได้รับมุมมอง แนวคิด เคล็ดลับที่เป็นประโยชน์ สามารถนำข้อมูลมาปรับใช้ในกระบวนการดำเนินการของหลักสูตร รวมทั้งการแลกเปลี่ยนมุมมอง ประสบการณ์พัฒนาและประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ให้พร้อมรับการตรวจประเมินฯ    ณ ห้องประชุม K102  เวลา 10.00-12.00 น. โดยรูปแบบกิจกรรมเสวนาในครั้งนี้จัดขึ้นในรูปแบบ Online ผ่านโปรแกรม Cisco Webex Meetings  และมีผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชา ประธานหลักสูตร และผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟัง จำนวนทั้งสิ้น 58 […]

พิธีลงนามการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงาน (MUSC PA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

             วันที่ 11 ตุลาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.พลังพล คงเสรี คณบดี และทีมผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมพิธีลงนามการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงาน (MUSC PA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กับหน่วยงานต่าง ๆ ภายในคณะวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย 12 ภาควิชา 2 กลุ่มสาขาวิชา และ 13 งานภายใต้สำนักงานคณบดี รวมถึงศูนย์วิจัย เพื่อร่วมขับเคลื่อนและส่งเสริมการดำเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติงาน (MUSC PA) ประจำปี 2565 ให้สำเร็จลุล่วง ณ ห้องประชุม K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท ภาพบรรยากาศการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงาน (MUSC PA) ภาควิชา ภาพบรรยากาศการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงาน (MUSC PA) งานในสำนักงานคณบดี

3 หลักสูตร นานาชาติ คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมนาโน และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA มหาวิทยาลัยมหิดล รูปแบบ 3.0

               วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมนาโน (หลักสูตรนานาชาติ) และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิทยาศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA มหาวิทยาลัยมหิดล รูปแบบ 3.0 (MU AUN-QA Assessment 3.0) จากคณะกรรมการตรวจประเมินของมหาวิทยาลัย                 ก่อนนำเสนอผลการตรวจประเมินด้วยวาจาในวันศุกร์ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ซึ่งในครั้งนี้เป็นการตรวจประเมินในรูปแบบ Online MU AUN-QA Assessment ผ่านโปรแกรม Cisco Webex Meetings ทั้งกระบวนการ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 คณะวิทยาศาสตร์ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA มหาวิทยาลัยมหิดล ครบทุกหลักสูตร […]

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรชีวภาพและชีววิทยาสภาวะแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ) ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA มหาวิทยาลัยมหิดล รูปแบบ 3.0

                 วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2564 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรชีวภาพและชีววิทยาสภาวะแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ) ภาควิชาชีววิทยา     คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA มหาวิทยาลัยมหิดล รูปแบบ 3.0 (MU AUN-QA Assessment 3.0) จากคณะกรรมการตรวจประเมินของมหาวิทยาลัย   ก่อนนำเสนอผลการตรวจประเมินด้วยวาจา ในวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2564 โดยมี ผศ. ดร.กภ.วรินทร์ กฤตยาเกียรณ เป็นประธานกรรมการตรวจประเมินฯ ซึ่งในครั้งนี้เป็นการตรวจประเมินในรูปแบบ Online MU AUN-QA Assessment                             ผ่านโปรแกรม […]

การเยี่ยมสํารวจภาควิชาและหลักสูตร (SAR Visit) คณะวิทยาศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564

               ระหว่างวันที่ 14–23 กันยายน 2564  งานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ จัดกิจกรรมเยี่ยมสํารวจภาควิชาและหลักสูตร (SAR VISIT) ของคณะวิทยาศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ภาควิชา/กลุ่มสาขาวิชา/ศูนย์/หลักสูตร ได้มีโอกาสจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) เพื่อวิเคราะห์ผลการดําเนินงานที่ผ่านมา ตามเกณฑ์ EdPEx และผลการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตร ตามเกณฑ์สกอ. และ AUN-QA พร้อมรับทราบข้อมูลป้อนกลับจากคณะกรรมการเยี่ยมสํารวจระดับคณะฯ เพื่อนําข้อมูลสารสนเทศ จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา มาพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานให้ดียิ่งขึ้นต่อไป                ทั้งนี้คณะกรรมการเยี่ยมสํารวจดังกล่าว จะประกอบด้วย คณาจารย์ของคณะวิทยาศาสตร์ที่เคยผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ตรวจประเมิน (Assessor )ตามเกณฑ์ EdPEx และ/หรือ AUN-QA ของทางมหาวิทยาลัย  โดยรูปแบบกิจกรรมเยี่ยมสํารวจภาควิชาและหลักสูตร (SAR VISIT) จัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Cisco Webex Meeting  ภาพบรรยากาศกรรมการลงพื้นที่เยี่ยมสำรวจ ภาควิชา/ศูนย์/กลุ่มสาขาวิชา/งาน ปีงบประมาณ 2564 วัน เดือน ปี […]

การประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงาน ของภาควิชา/กลุ่มสาขาวิชา/ศูนย์/งาน (MUSC PA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

         วันที่ 2 กันยายน 2564 เวลา 13.30–16.00 น. ตามที่คณะวิทยาศาสตร์มีการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานของภาควิชา/กลุ่มสาขาวิชา/ศูนย์/งาน (MUSC PA) เป็นประจำทุกปี ซึ่งในปีที่ผ่านมา ข้อตกลงการปฏิบัติงานดังกล่าวกำหนดให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 4 ด้านของมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นสำคัญ ในปีนี้ การจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานของภาควิชา/กลุ่มสาขาวิชา/ศูนย์/งาน (MUSC PA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้มีการทบทวนและปรับปรุงแบบฟอร์มข้อตกลงการปฏิบัติงาน และแบบฟอร์มโครงการตามแผนปฏิบัติการ เพื่อให้มีการดำเนินงานของภาควิชา/กลุ่มสาขาวิชา/ศูนย์/งาน มีความสอดคล้องกับเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 5 ด้าน ที่กำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2563-2566 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564) มากยิ่งขึ้น          งานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ จึงจัดการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานของภาควิชา/กลุ่มสาขาวิชา/ศูนย์/งาน (MUSC PA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รวมทั้งแผนการดำเนินงานการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงาน ให้กับหัวหน้าภาควิชา หัวหน้ากลุ่มสาขาวิชา หัวหน้าศูนย์ หัวหน้างาน รวมถึงอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม […]

การประชุมคณะกรรมการเยี่ยมสำรวจ SAR Visit ประจำปีงบประมาณ 2564

         วันที่ 23 สิงหาคม 2564  งานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้มีการจัดการประชุมคณะกรรมการเยี่ยมสำรวจ SAR Visit ประจำปีงบประมาณ 2564  รูปแบบ Online ผ่านระบบ Webex Meeting ตั้งแต่เวลา 09.30 – 12.00 น.  ผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนทั้งสิ้น จำนวน  28 ท่าน รับชมการประชุมย้อนหลัง / เอกสารประกอบการประชุม (Intranet)

การประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปี 2564

               วันที่ 16 สิงหาคม 2564  งานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้มีการจัดการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปี 2564  รูปแบบ Online ผ่านระบบ Webex Meeting ตั้งแต่เวลา 13.30 – 16.00 น.  โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ • เพื่อให้ภาควิชา/กลุ่มสาขาวิชา/ศูนย์/หลักสูตร จัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) เพื่อวิเคราะห์ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาตามเกณฑ์ EdPEx และผลการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตร ตามเกณฑ์ สกอ. และ AUN-QA • รับทราบข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) จากคณะกรรมการเยี่ยมสำรวจ เพื่อนำข้อมูลสารสนเทศ จุดเด่นและโอกาสพัฒนา มาพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานให้ดียิ่งขึ้นต่อไป    ผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนทั้งสิ้น จำนวน  72 ท่าน รับชมการประชุมย้อนหลัง (Intranet) เอกสารประกอบการประชุม

Solverwp- WordPress Theme and Plugin