การประชุมคณะกรรมการเยี่ยมสำรวจ SAR VISIT ประจำปี 2567

วันที่ 25 เมษายน 2567 ณ ห้องประชุม K101  อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท เวลา 09.30-12.00 น.  งานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้มีการจัดการประชุมคณะกรรมการเยี่ยมสำรวจภาควิชาและหลักสูตร (SAR Visit) ประจำปีงบประมาณ 2567  

ประชุมหารือจัดทำแผนยุทธศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2567-2570

            27 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุม 401 อาคาร MUSES คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท  ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ หัวหน้าภาควิชา หัวหน้ากลุ่มสาขา หัวหน้าศูนย์วิจัยเทคโนโลยียาง และหัวหน้างาน ร่วมประชุมหารือจัดทำแผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2567-2570             รศ. ดร.ประสิทธิ์ สุวรรณเลิศ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม โดยในที่ประชุมได้รับเกียรติจาก ผศ.เชิญโชค ศรขวัญ ที่ปรึกษา เป็นวิทยากรแนะนำเกี่ยวกับความสำคัญของแผนยุทธศาสตร์ และร่วมให้คำแนะนำเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินการ โดย คณะฯ ได้กำหนด วิสัยทัศน์  “To be a World Class Faculty of Science with Social Impact” ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ […]

ภาควิชาสรีรวิทยา รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA มหาวิทยาลัยมหิดล (MU AUN-QA ASSESSMENT) ประจำปี 2566

11 -12 มกราคม 2567 ณ ห้องประชุม K101  อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสรีรวิทยา (นานาชาติ ) ภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA มหาวิทยาลัยมหิดล  (MU AUN-QA Assessment ) จากคณะกรรมการตรวจประเมินของมหาวิทยาลัย  โดยมี รศ. ดร.นพ. ถาวรชัย ลิ้มจินดาพร เป็นประธานกรรมการตรวจประเมินฯ 

คณะวิทย์ ม.มหิดล นำเสนอผลงานผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล ในการติดตามผลการดำเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA-Visit) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

           10 พฤศจิกายน 2566 ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.พลังพล คงเสรี คณบดี พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยงาน และบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ ภายในคณะ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย นำโดย ศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล และเจ้าหน้าที่กองแผนงาน ใน การติดตามผลการดำเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA-Visit) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รับฟังผลการดำเนินงาน และข้อเสนอแนะจากมหาวิทยาลัย ณ ห้อง L-01 อาคารบรรยายรวม (ตึกกลม) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท ในโอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.พลังพล คงเสรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ได้ รายงานการดำเนินงาน ตลอดวาระการดำรงตำแหน่ง ตามเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 5 ด้าน ของคณะวิทยาศาสตร์ ได้แก่ การศึกษาสากล บ่มเพาะผู้ประกอบการ การวิจัยระดับ World Class ความรู้เพื่อมนุษยชาติ นวัตกรรมเพื่อประเทศ และองค์กรแห่งความยั่งยืน ด้วยวิสัยทัศน์ที่จะเป็นผู้นำด้านการศึกษา วิจัย และนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์อย่างบูรณาการ เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษยชาติ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมหิดล ที่ตั้งเป้าจะมุ่งสู่มหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกในการผลิตและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ สร้างนวัตกรรมจากองค์ความรู้ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน […]

Solverwp- WordPress Theme and Plugin