ทบทวนการดำเนินงาน MU AUN-QA 2016

AAR: MU AUN-QA Final Report วันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2559 เวลา 0830-1200 ณ ห้องประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา กำหนดการ 0830 ลงทะบียน 0900 กล่าวเปิดการเสวนาพร้อมชี้แจงนโยบายและแผนการดำเนินการในอนาคตโดยรองอธิการฝ่ายพัฒนาคุณภาพ 0905 สรุปภาพรวมการดำเนินการโครงการนำร่อง ตามเกณฑ์ AUN-QA โดยผู้อำนวยการกองพัมนาคุณภาพ 0930 แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการดำเนินการด้านการตรวจประเมินคุณภาพ การศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA โดยมีประเด็นแลกเปลี่ยน กระบวนการตรวจประเมินตามเกณฑ์ AUN-QA ทักษะของผู้ตรวจประเมินที่ควรพัฒนา อุปสรรคในการเป็นผู้ตรวจประเมินระดับมหาวิทยาลัยและส่วนงาน จำนวนหลักสูตรที่จะรับตรวจประเมินได้ต่อปี กระบวนการฝึกอบรมผู้ตรวจประเมิน 1045 แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและสรุปผล 1150 ปิดการเสวนา ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง อัลบั้มภาพการทบทวนการดำเนินการ MU AUN-QA 2016 กองพัฒนาคุณภาพ ม.มหิดล FB กองพัฒนาคุณภาพ

Solverwp- WordPress Theme and Plugin