โครงการพัฒนานักบริหารระดับต้น มหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่ 16

โครงการพัฒนานักบริหารระดับต้น มหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่ 16 (MU-SUP #16) ระหว่างวันอังคารที่ 29 มีนาคม ถึง 28 เมษายน 2559 ณ ห้องทวีวัฒนา ชั้น 6 ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมศาลายาพาวิลเลียน วิทยาลัยนานาชาติ, สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา, โรงแรมการ์เด้น ซีวิว รีสอร์ท พัทยา จ.ชลบุรี และศึกษาดูงาน ณ สถาบันวิทยสิริเมธี โรงเรียนกำเนิดวิทย์ และสถาบันปลูกป่า ปตท. โครงการป่าวังจันทร์ จ.ระยอง กำหนดการ วันอังคารที่ 29 มีนาคม 2559 พิธีเปิดโดยรองอธิกรบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล แนะนำโครงการและหลักสูตรโดยผู้อำนวยการกองทรัพยากรบุคคล การนำเสนอผลการศึกษาดูงานจาก MU-SUP #15 บันทึกจากดอยตุง สู่ ม.มหิดล ที่ยั่งยืน วันพุธที่ 30 มีนาคม 2559 การบรรยายเรื่อง การจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานรายบุคคล การบรรยายเรื่อง การประเมินผลงานและการให้ผลสะท้อนการปฏิบัติงาน (feedback) วันศุกร์ที่ 1 […]

Solverwp- WordPress Theme and Plugin