โครงการอบรมหลักสูตรบริหารคุณภาพการศึกษา ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ประจำปี 2561

โครงการอบรมหลักสูตรบริหารคุณภาพการศึกษา ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ประจำปี 2561 ที่ โครงการ วันที่ ลงทะเบียน หมายเหตุ 1. การอบรมหลักสูตรเรื่อง Outcome-Based Education (OBE) สำหรับผู้รับผิดชอบหลักสูตร 21-22 เม.ย. 2561 2,000 โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพฯ 2. การอบรมหลักสูตรเรื่อง Outcome-Based Education (OBE) สำหรับผู้สอน รุ่นที่ 1 16-17 มิ.ย.+ 20 ต.ค. 2561 รุ่นที่ 2 29-30 มิ.ย. + 27 ต.ค. 2561 3,000 โรงแรมอโนมา กรุงเทพฯ 3. การอบรมหลักสูตรเรื่อง AUN-QA Implementation and Gap Analysis รุ่นที่ 1 27-28 เม.ย. 2561 รุ่นที่ 2 […]

การประเมินคุณภาพระดับสถาบันด้วย CUPT Indicators

รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริหารความเสี่ยง เข้าร่วมฟังการอบรมเรื่องการประเมินคุณภาพระดับสถาบันด้วย CUPT Indicators ณ ห้องกมลทิพย์ โรงแรมเดอะสุโกศล เมื่อวันเสาร์ที่ 13 พฤษภาคม 2560 ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA ฉบับปีการศึกษา 2558-2560

การอบรมผู้ประเมินหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA โดย ทปอ.

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA วันเสาร์ที่ 19 มีนาคม 2559 เวลา 0900-1700 ณ ห้องกมลทิพย์ โรงแรม เดอะ สุโกศล กำหนดการ เวลา กิจกรรม 0900 แนะนำเกณฑ์ AUN-QA โดย Associate Professor Nantana Gajaseni, Executive Director of AUN 1015 ทบทวนเกณฑ์ AUN-QA โดย รศ.ดร.กมลวัลย์ ลือประเสริฐ และ รศ.ดร.กัญญดา อนุวงศ์ 1500 กระบวนการตรวจประเมินและข้อปฏิบัติ 1600 SAR Reading and Desktop Assessment โดย ดร.นันทน์ ถาวรังกูร และ รศ.ดร.กัญญดา อนุวงศ์ เอกสารประกอบการอบรม กำหนดการ เอกสารประกอบการบรรยายโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA ประเด็นจากการอบรม ผู้ประเมินจากการอบรม ขึ้นทะเบียนกับ […]

Solverwp- WordPress Theme and Plugin