การเยี่ยมสำรวจ MUSC ด้วยเกณฑ์ EdPEx

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับการตรวจประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence: EdPEx) โดยคณะกรรมการจากมหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 16-17 มิถุนายน 2559 ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง กองพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล อัลบั้มภาพ ให้ข้อเสนอแนะแก่คณะฯ เกี่ยวกับ EdPEx (Google Form)

กำหนดการเยี่ยมสำรวจภาควิชา ปีการศึกษา 2558

การเยี่ยมสำรวจภาควิชา คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2558 ภาควิชา/งาน/หน่วย วัน/เวลาที่เยี่ยม รายชื่อ ภาควิชา เบอร์โทร กายวิภาคศาสตร์ (5447) วันพฤหัสบดีที่ 7 ก.ค.59 อาจารย์ ดร.ณัฐพล  อ่อนปาน ชีววิทยา 5003 เวลา 08.30 – 12.00 น. ศาสตราจารย์ ดร.ศุขธิดา  อุบล จุลชีววิทยา 5674 ห้อง B 107 รองศาสตราจารย์ ดร.ชุลีวัลย์  ราษฎร์วิรุฬห์กิจ เคมี 5134 อาจารย์ ดร.ธิติคม  พัวพันสวัสดิ์ สำนักงานคณบดี 5340 คณิตศาสตร์ (5342) วันพฤหัสบดีที่ 7 ก.ค.59 ศาสตราจารย์ ดร.นทีทิพย์  กฤษณามระ สรีรวิทยา 5629 เวลา 13.00 – 16.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.พวงผกา  อัมพันธ์จันทร์ […]

การอบรมผู้เยี่ยมสำรวจภาควิชา ครั้งที่ 2/2559

โครงการอบรมผู้เยี่ยมสำรวจภาควิชา คณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 2/2559 วันพุธที่ 8 มิถุนายน 2559 ณ ห้อง K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ (พญาไท) มหาวิทยาลัยมหิดล 0900-1200

การฝึกเยี่ยมสำรวจหลักสูตร MU AUN-QA

การฝึกตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA แบบการเยี่ยมสำรวจหลักสูตร ระหว่างวันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ 2559 ณ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา  

Solverwp- WordPress Theme and Plugin