การประเมิน EdPEx มหาวิทยาลัยมหิดล 2562

คณะวิทยาศาสตร์ จะเข้ารับการเยี่ยมสำรวจตามแนวทางเกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ในวันอังคารที่ 24 กันยายน 2562 โดยคณะกรรมการเยี่ยมสำรวจมหาวิทยาลัยมหิดล ดังนี้ กำหนดการ

การเยี่ยมสำรวจภาควิชา 2562

งานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ จัดงานเยี่ยมสำรวจภาควิชา กลุ่มสาขา และศูนย์ เพื่อนำแนวทางเกณฑ์คุณภาพทางการศึกษา เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ และเกณฑ์คุณภาพหลักสูตรระดับอาเซียน AUN-QA ไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดการพัฒนาได้ทั่วทั้งองค์กร โดยการลงพื้นที่เยี่ยมส่วนงานภายในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-12 กรกฎาคม 2562 ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง การเยี่ยมสำรวจภาควิชา

คณะวิทยาศาสตร์ รับการเยี่ยมสำรวจ MU EdPEx 2562

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับการเยี่ยมสำรวจตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) จากคณะกรรมการจากมหาวิทยาลัยมหิดล ได้แก่ รองศาสตราจารย์ พญ.ปรียานุช แย้มวงศ์ รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงรัตน์ อินทร รองศาสตราจารย์ ดร.ปาหนัน พิชยภิญโญ รองศาสตราจารย์ นพ.พงศธร ฉันท์พลากร รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศร ลีลาสันติธรรม อาจารย์ พญ.พิชญ์สุชา สงวนวิทย์ ในระหว่างวันที่ 25-26 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ K101 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง การประชุมเตรียมความพร้อมรับการเยี่ยมสำรวจตามเกณฑ์ MU EdPEx

ประชุมเตรียมความพร้อม MUSC EdPEx 2562

งานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ คณะวิทยาศาสตร์ จัดประชุมเตรียมความพร้อมรับการเยี่ยมสำรวจตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx/TQA) ประจำปีงบประมาณ 2562 ที่จะเกิดขึ้นในระหว่างวันที่ 25-26 มิถุนายน 2562 โดยแบ่งการประชุมเป็นสองรอบ และมีเอกสารประกอบการประชุม ดังนี้ กำหนดการเยี่ยมสำรวจ วันที่ 25-26 มิถุนายน 2562 เอกสารที่ทางคณะกรรมการเยี่ยมสำรวจขอเพิ่มเติม เอกสารสรุปลักษณะองค์กรของคณะวิทยาศาสตร์และกระบวนการทำงานตามเกณฑ์ EdPEx/TQA พร้อมตัวอย่างคำถาม

ประชุมชี้แจงการจัดทำ SAR เยี่ยมภาควิชา 2562

งานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ จัดการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำรายงานประเมินตนเอง สำหรับการเยี่ยมสำรวจภาควิชา/กลุ่มสาขา/ศูนย์/หลักสูตร ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยจะส่วนหนึ่งของการประกันคุณภาพและพัฒนาคุณภาพภายในส่วนงานที่นำไปปฏิบัติครอบคลุมทุกภาควิชา/เทียบเท่าและหลักสูตรทั้งหมด โดยใช้เกณฑ์มาตรฐานระดับสากล ได้แก่ EdPEx/TQA และเกณฑ์ระดับหลักสูตร สกอ. และ AUN-QA ดำเนินการประชุมชี้แจงรายละเอียดโดยรองคณบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ อ.ดร.ณัฐพล อ่อนปาน วันอังคารที่ 30 เมษายน 2562 ณ ห้อง K102 ระหว่างเวลา 09:00 – 12:00 ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง การเยี่ยมสำรวจภาควิชา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

การประชุมกรรมการเยี่ยมสำรวจภาควิชา/หลักสูตร 2561

งานนโยบายและพัฒนาคุณภาพจัดประชุมคณะกรรมการเยี่ยมสำรวจภาควิชา ประจำปีงบประมาณ 2561 ขึ้น ณ ห้องประชุม K102 ในวันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2561 ระหว่างเวลา 0900-1200 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะกรรมการได้รับทราบการเปลี่ยนแปลงบางส่วนของรายงานประเมินตนเอง (Self Assessment Report) จากภาควิชาและหลักสูตร เกณฑ์การประเมิน สกอ. EdPEx และ AUN-QA ตลอดจนแนวทางการสัมภาษณ์ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล วิทยากร อ.ดร.ณัฐพล อ่อนปาน รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ เอกสารประกอบการประชุม คู่มือกรรมการเยี่ยมสำรวจภาควิชา 2561 คู่มือการสัมภาษณ์ 2561 ร่างกำหนดการและกรรมการเยี่ยมภาควิชาและหลักสูตร 2561 เอกสารเพิ่มเติบ แบบแสดงความจำนงรับเอกสารเป็นไฟล์หรือเป็นเล่มรายงานประเมินตนเอง ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง การเยี่ยมสำรวจภาควิชา

การประชุมทบทวนการเยี่ยมสำรวจภาควิชา/หลักสูตร ปีงบประมาณ 2560

งานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประชุมทบทวนการเยี่ยมสำรวจภาควิชาและหลักสูตร ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหาจุดแข็งและโอกาสพัฒนา กระบวนการเยี่ยมสำรวจภาควิชาในประเด็นต่าง ๆ เพื่อให้การเยี่ยมสำรวจภาควิชาและหลักสูตรในปีงบประมาณหน้า สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ นำไปสู่ผลการดำเนินงานที่ทำให้ภาควิชาและหลักสูตรได้รับผลการเยี่ยมที่นำไปใช้ในการวางแผนปรับปรุงพัฒนาภาควิชาและหลักสูตรได้อย่างแท้จริง กำหนดการ วันพุธที่ 9 สิงหาคม 2560 0830 ลงทะเบียน 0900 เริ่มการประชุม 0905 สรุปภาพรวมและกระบวนการเยี่ยมสำรวจภาควิชาและหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2560 1000 กิจกรรมกลุ่มย่อย กลุ่มที่ 1 ประธานเยี่ยมสำรวจ กลุ่มที่ 2 หัวหน้าภาควิชา กลุ่มที่ 3 กรรมการเยี่ยมสำรวจ กรรมการใหม่ กรรมการเก่า 1100 การนำเสนอผลการประชุมกลุ่มย่อย 1150 อภิปราย 1200 ปิดการประชุม ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง การเยี่ยมภาควิชาของคณะวิทยาศาสตร์

แบบประเมินกระบวนการเยี่ยมสำรวจภาควิชา/หลักสูตร 2560

การเยี่ยมสำรวจภาควิชาด้วยเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) และการเยี่ยมสำรวจหลักสูตรด้วยเกณฑ์ สกอ. ตัวบ่งชี้ 1.1 และเกณฑ์ AUN-QA version 3 (2017) เมื่อระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน – 7 กรกฎาคม 2560 กำลังโหลด… ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง การเยี่ยมสำรวจภาควิชา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล งานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

การชี้แจงแนวทางรับการเยี่ยมสำรวจตามเกณฑ์ MU EdPEx ปีงบประมาณ 2559

งานนโยบายและพัฒนาคุณภาพจัดการประชุมเตรียมความพร้อมรับการเยี่ยมสำรวจตามเกณฑ์ MU EdPEx เมื่อวันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม 2560 สำหรับการเยี่ยมสำรวจที่จะเกิดขึ้นในระหว่างวันจันทร์และอังคารที่ 5-6 มิถุนายน 2560 เอกสารประกอบการประชุม รายงานประเมินตนเอง (SAR) ตามเกณฑ์ EdPEx ของคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2559 MUSC Key Factors โดยรองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ ตัวอย่างกระบวนการที่ 4.8 การดำเนินการในภาวะฉุกเฉิน (SIPOC) กระบวนการที่ 4.8.1 แผนปฏิบัติการเหตุไฟฟ้าขัดข้อง กระบวนการที่ 4.8.2 แผนปฏิบัติการเหตุวินาศกรรม แนวทางการประเมินกระบวนการตามแนวทาง ADLI แนวทางการประเมินผลลัพธ์ตามเกณฑ์ LeTCI ผลลัพธ์การดำเนินการของคณะวิทยาศาสตร์ ปีงบประมาณ 2559 ผลการวิเคราะห์ผลลัพธ์การดำเนินการของคณะวิทยาศาสตร์ ปีงบประมาณ 2559 ตามแนวทาง LeTCI ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง MU EdPEx กองพัฒนาคุณภาพ

เยี่ยมสำรวจภาควิชา ปีงบประมาณ 2559

งานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ จัดการประชุมชี้แจงกระบวนการเยี่ยมสำรวจภาควิชาและหลักสูตร ประจำปีงบประมาณ 2559 ในวันพุธที่ 17 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุม K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เอกสารประกอบการประชุม (อินทราเน็ต) สไลด์ประกอบการชี้แจง แผนดำเนินงาน MUSC Key Factors ฐานข้อมูลผู้ผ่านการอบรมเกณฑ์คุณภาพ/ผู้ประเมิน ของคณะวิทยาศาสตร์ ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง การประกันคุณภาพภายในคณะวิทยาศาสตร์ การเยี่ยมสำรวจภาควิชาและหลักสูตร ด้วยเกณฑ์ EdPEx และ AUN-QA ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ภาควิชา ประจำปี 2560

Solverwp- WordPress Theme and Plugin