เสวนาผู้ตรวจประเมินคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล 2562

กองพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานเสวนาผู้ตรวจประเมินคุณภาพมหาวิทาลัยมหิดล 2562 และเลี้ยงขอบคุณผู้ตรวจประเมินคุณภาพมหาวิทยาลัย ประจำปี 2562 ขึ้นในวันอังคารที่ 29 ตุลาคม 2562 ระหว่างเวลา 1300-1600 ณ ห้องประชุมประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

MU Quality Forum: AUN-QA

กองพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงาน MU Quality Forum: AUN-QA เพื่อให้ส่วนงานต่าง ๆ ได้รับทราบแนวทางด้านคุณภาพระดับหลักสูตรและสถาบัน ตามแนวทางของเกณฑ์ AUN-QA และเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน โดยเชิญผู้เกี่ยวข้องกับการรับการตรวจประเมินตามเกณฑ์ ASEAN AUN-QA มาเป็นผู้ร่วมเสวนา โดยจัดขึ้นที่ห้องประชุมประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันจันทร์ที่ 9 เมษายน 2561 เวลา 09:00-12:00 กำหนดการ 0830 ลงทะเบียน 0900 กล่าวต้อนรับและพิธีเปิด และการบรรยายเรื่อง “การพัฒนาคุณภาพระดับหลักสูตรของมหาวิทยาลัยมหิดล” โดย รศ.ดร.ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รักการการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล 0945 รับประทานอาหารว่าง 1000 Share & Learn: Experiences from AUN-QA Assessment at Programme Level โดยวิทยากรผู้ร่วมเสวนาดังนี้ รศ.ชวลิต วงษ์เอก AUN-QA Expert and Assessor for AUN […]

ทบทวนการดำเนินงาน MU AUN-QA 2016

AAR: MU AUN-QA Final Report วันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2559 เวลา 0830-1200 ณ ห้องประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา กำหนดการ 0830 ลงทะบียน 0900 กล่าวเปิดการเสวนาพร้อมชี้แจงนโยบายและแผนการดำเนินการในอนาคตโดยรองอธิการฝ่ายพัฒนาคุณภาพ 0905 สรุปภาพรวมการดำเนินการโครงการนำร่อง ตามเกณฑ์ AUN-QA โดยผู้อำนวยการกองพัมนาคุณภาพ 0930 แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการดำเนินการด้านการตรวจประเมินคุณภาพ การศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA โดยมีประเด็นแลกเปลี่ยน กระบวนการตรวจประเมินตามเกณฑ์ AUN-QA ทักษะของผู้ตรวจประเมินที่ควรพัฒนา อุปสรรคในการเป็นผู้ตรวจประเมินระดับมหาวิทยาลัยและส่วนงาน จำนวนหลักสูตรที่จะรับตรวจประเมินได้ต่อปี กระบวนการฝึกอบรมผู้ตรวจประเมิน 1045 แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและสรุปผล 1150 ปิดการเสวนา ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง อัลบั้มภาพการทบทวนการดำเนินการ MU AUN-QA 2016 กองพัฒนาคุณภาพ ม.มหิดล FB กองพัฒนาคุณภาพ

Solverwp- WordPress Theme and Plugin