การเขียนรายงานประเมินตนเองตามเกณฑ์ AUN-QA

งานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเขียนรายงานประเมินตนเอง ตามเกณฑ์ AUN-QA” เมื่อวันพุธที่ 2 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุม K102 กำหนดการ วันพุธที่ 2 สิงหาคม 2560 13:00 ลงทะเบียนและเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ 13:15 เรียนรู้สถานการณ์ AUN-QA ระดับอาเซียน 13:20 สรุปเกณฑ์ AUN-QA และแนวทางการเขียนตอบเกณฑ์ AUN-QA การตอบเกณฑ์ด้วยแนวทาง PDCA การตอบเกณฑ์ด้วยแนวทาง EdPEx (ADLI และ LeTCI) 14:00 กิจกรรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนตอบเกณฑ์ AUN-QA 15:00 การนำเสนอผลการทำกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ 16:00 ปิดการอบรม เอกสารประกอบการอบรม (Intranet Only) เอกสารประกอบ 1 เกณฑ์และแนวทางการเขียน เอกสารประกอบ 2 ใบงาน เอกสารประกอบ

การชี้แจงแนวทางรับการเยี่ยมสำรวจตามเกณฑ์ MU EdPEx ปีงบประมาณ 2559

งานนโยบายและพัฒนาคุณภาพจัดการประชุมเตรียมความพร้อมรับการเยี่ยมสำรวจตามเกณฑ์ MU EdPEx เมื่อวันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม 2560 สำหรับการเยี่ยมสำรวจที่จะเกิดขึ้นในระหว่างวันจันทร์และอังคารที่ 5-6 มิถุนายน 2560 เอกสารประกอบการประชุม รายงานประเมินตนเอง (SAR) ตามเกณฑ์ EdPEx ของคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2559 MUSC Key Factors โดยรองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ ตัวอย่างกระบวนการที่ 4.8 การดำเนินการในภาวะฉุกเฉิน (SIPOC) กระบวนการที่ 4.8.1 แผนปฏิบัติการเหตุไฟฟ้าขัดข้อง กระบวนการที่ 4.8.2 แผนปฏิบัติการเหตุวินาศกรรม แนวทางการประเมินกระบวนการตามแนวทาง ADLI แนวทางการประเมินผลลัพธ์ตามเกณฑ์ LeTCI ผลลัพธ์การดำเนินการของคณะวิทยาศาสตร์ ปีงบประมาณ 2559 ผลการวิเคราะห์ผลลัพธ์การดำเนินการของคณะวิทยาศาสตร์ ปีงบประมาณ 2559 ตามแนวทาง LeTCI ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง MU EdPEx กองพัฒนาคุณภาพ

การบริหารความเสี่ยง 2559

ศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ 2559 เมื่อวันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2559 ณ ห้อง 401 ศูนย์การเรียนรู้ ม.มหิดล ศาลายา เวลา 1300-1600 ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง มหาวิทยาลัยมหิดล ศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง

แนวทางการดำเนินการ MU EdPEx ประจำปี 2559

การประชุมชี้แจงการดำเนินงานตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2559 วันพุธที่ 6 มกราคม 2558 เวลา 13:30-16:00 ณ หอประชุมณัฐ ภมรประวัติ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Solverwp- WordPress Theme and Plugin