การทำข้อตกลงปฏิบัติงานภายในคณะวิทยาศาสตร์ 2560

การจัดทำข้อตกลงปฏิบัติการ (Performance Agreement: PA) ภายในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ 2560 มีกำหนดการดังนี้ วันที่ เวลา ส่วนงาน วันจันทร์ที่ 5 กันยายน 2559 13:00-14:30 ภาควิชาสรีรวิทยา 14:30-16:00 ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ วันอังคารที่ 6 กันยายน 2559 09:00-10:30 ภาควิชาพยาธิชีววิทยา 10:30-12:00 ภาควิชาคณิตศาสตร์ 13:00-14:30 ภาควิชาจุลชีววิทยา 14:30-16:00 ภาควิชาเคมี วันพุธที่ 7 กันยายน 2559 09:00-10:30 ภาควิชาฟิสิกส์ 10:30-12:00 ภาควิชาพฤกษศาสตร์ 13:00-14:30 ภาควิชาเภสัชวิทา 14:30-16:00 ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2559 09:00-10:30 ศูนย์วิจัยเทคโนโลยียาง 10:30-12:00 ชีววิทยา 13:00-14:30 ชีวเคมี การดำเนินงาน

การทำข้อตกลงการปฏิบัติงาน ระหว่างคณะวิทยาศาสตร์และมหาวิทยาลัยมหิดล 2559

กำหนดการวันทำข้อตกลงปฏิบัติงาน (Performance Agreement; PA) ระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดลและคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2559 วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2559 เวลา 08:00 – 09:45 ณ ห้อง K101 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผังที่นั่งห้องประชุม K101 รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม หมายเหตุ กรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ มาพร้อมกันเวลา 07:45 แต่งกายชุดเบลเซอร์คณะวิทยาศาสตร์ เป็นกำหนดวันใหม่ โดยเลื่อนมาจากวันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 เนื่องจากอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ติดภาระกิจด่วน ดาวน์โหลด สไลด์ประกอบการทำข้อตกลงการปฏิบัติงานโดยมหาวิทยาลัย สไลด์ประกอบการทำข้อตกลงการปฏิบัติงานโดยคณะวิทยาศาสตร์

Solverwp- WordPress Theme and Plugin