การอบรมผู้ประเมินหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA โดย ทปอ.

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA วันเสาร์ที่ 19 มีนาคม 2559 เวลา 0900-1700 ณ ห้องกมลทิพย์ โรงแรม เดอะ สุโกศล กำหนดการ เวลา กิจกรรม 0900 แนะนำเกณฑ์ AUN-QA โดย Associate Professor Nantana Gajaseni, Executive Director of AUN 1015 ทบทวนเกณฑ์ AUN-QA โดย รศ.ดร.กมลวัลย์ ลือประเสริฐ และ รศ.ดร.กัญญดา อนุวงศ์ 1500 กระบวนการตรวจประเมินและข้อปฏิบัติ 1600 SAR Reading and Desktop Assessment โดย ดร.นันทน์ ถาวรังกูร และ รศ.ดร.กัญญดา อนุวงศ์ เอกสารประกอบการอบรม กำหนดการ เอกสารประกอบการบรรยายโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ AUN-QA

กองพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุม AUN-QA Share & Learn เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างส่วนงานที่มีการดำเนินการพัฒนาหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ในวันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2559 ระหว่างเวลา 13:00-15:00 ณ ห้องประชุม 515 ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา หน่วยงานที่มีการวางแนวทางการดำเนินการอย่างเป็นระบบในส่วนงานเพื่อขับเคลื่อนการนำเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร (AUN-QA) ไปใช้ ที่ร่วมประชุมในครั้งนี้มีดังนี้ คณะวิทยาศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะสาธารณสุขศาสตร์ ทั้งนี้คณะวิทยาศาสตร์ โดย อ.ดร.ณัฐพล อ่อนปาน รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริหารความเสี่ยง นำเสนอแนวทางการดำเนินงานการนำ AUN-QA มาใช้สรุปเป็นภาพดังนี้ ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง กองพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

หลักสูตรชีวเคมีรับการตรวจประเมิน AUN-QA

กำหนดการตรวจประเมินหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาชีวเคมี ระหว่างวันที่ 9-11 มีนาคม 2559 หมายเหตุ การดำเนินการทั้งหมดเป็นภาษาอังกฤษ กำหนดการ วันพุธที่ 9 มีนาคม 2559 09:00 พิธีเปิด ห้อง K101 กรรมการตรวจประเมิน AUN-QA Assessor อ.ดร.วีรเดช (Team Lead) และคณะ ผู้แทนมหาวิทยาลัยมหิดล รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ ผู้แทนคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รองคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ รองคณบดีฝ่ายแพทย์ศาสตร์และบัณฑิตศึกษา รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ ผู้แทนภาควิชาเคมี หัวหน้าภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ รองหัวหน้าภาควิชาชีวเคมี ประธานหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชาชีวเคมี ผู้เข้าร่วมอบรมการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA (ชมการถ่ายทอดสดที่ห้อง K102) ผู้เชียวชาญพิเศษ AUN-QA ผู้เข้าอบรมการเป็นผู้ตรวจประเมินตามเกณฑ์ AUN-QA ของมหาวิทยาลัยมหิดล เจ้าหน้าที่กองพัฒนาคุณภาพ แนะนำกระบวนการตรวจประเมิน MU AUN-QA แนะนำคณะวิทยาศาสตร์ แนะนำหลักสูตร การสัมภาษณ์ผู้บริหาร การสัมภาษณ์อาจารย์

การประชุมพัฒนาการเรียนการสอน

การประชุมพัฒนาการจัดการเรียนการสอน รายวิชาของคณะวิทยาศาสตร์ ศิลปศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ เมื่อวันอังคารที่ 8 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมอาคารสตางค์ มงคลสุข และห้องประชุม K101, K102 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีวัตถุประสงค์ให้คู่ความร่วมมือทั้งสามคณะ ได้มีการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ได้เป็นข้อมูลป้อนกลับสำหรับการปรับการเรียนการสนอต่อไป

การประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรปริญญาตรี

รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริหารความเสี่ยง เข้าร่วมประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรระดับปริญญาตรี ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินการของหลักสูตรในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเกณฑ์ AUN-QA ตามแบบฟอร์มการเปิดหลักสูตร หรือปรับปรุงหลักสูตรใหม่ของกองบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล วันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 ห้อง K101 ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง งานการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล งานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล MU AUN-QA การใช้ระบบ AUN-QA ที่มหาวิทยาลัยมหิดล

การฝึกเยี่ยมสำรวจหลักสูตร MU AUN-QA

การฝึกตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA แบบการเยี่ยมสำรวจหลักสูตร ระหว่างวันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ 2559 ณ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา  

หลักสูตรของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ตารางสรุปประเภทหลักสูตรต่าง ๆ ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (2560) ระดับ จำนวน หลักสูตรไทย หลักสูตรนานาชาติ หลักสูตรร่วม ปริญญาตรี 13 7 6 3 ปริญญาโท 17 0 17 TBC ปริญญาเอก 17 0 17 TBC หลักสูตรระดับปริญญาตรีของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (ส่วนงานที่รับผิดชอบ งานการศึกษา)   ปริญญาตรี ประเภท หลักสูตรร่วม 1 วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์) ไทย 2 วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี) ไทย 3 วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา) ไทย 4 วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ) ไทย 5 วิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์) ไทย 6 วิทยาศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรของคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล

หลักสูตรของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (ปีการศึกษา 2559) ที่ ระดับ หลักสูตร ปีที่เปิดสอน/ปรับปรุง 1 ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพฤกษศาสตร์ 2555 (ปรับปรุง) 2 ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ 2555 (ปรับปรุง) 3 ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 2555 (ปรับปรุง) 4 ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 2555 (ปรับปรุง) 5 ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประกันภัย 2556 (ปรับปรุง) 6 ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 2555 (ปรับปรุง) 7 ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 2555 (ปรับปรุง) 8 ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2556

รายวิชาของคณะวิทยาศาสตร์

จำนวนรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2557 ระดับ ภาคต้น (วิชา) ภาคปลาย (วิชา) รวม (วิชา) ปริญญาตรี 220 198 418 ปริญญาโท 127 123 250 ปริญญาเอก 131 120 251 รวม 478 441 919