กำหนดการและกรรมการเยี่ยมสำรวจภาควิชา/หลักสูตร ปี 2560

ภาควิชา/งาน/หน่วย วัน/เวลาที่เยี่ยม รายชื่อคณะกรรมการเยี่ยมสำรวจฯ ภาควิชา กายวิภาคศาสตร์ (5447) วันศุกร์ที่ 30 มิ.ย.60 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมคิด  อมรสมานกุล คณิตศาสตร์ เวลา 08.30 – 12.00 น. อาจารย์ ดร.ณัฐพล  อ่อนปาน ชีววิทยา ห้อง B 107 รองศาสตราจารย์ ดร.ปราณี  ภิญโญชีพ หนภ.เคมี รองศาสตราจารย์ ดร.สุภีนันท์  อัญเชิญ เภสัชวิทยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวีณา  ไตรเพิ่ม พฤกษศาสตร์ อาจารย์ ดร.พรทิพย์  ชัยชมภู พยาธิชีววิทยา คณิตศาสตร์ (5342) วันพฤหัสบดีที่ 6 ก.ค.60 อาจารย์ ดร.ณัฐพล  อ่อนปาน ชีววิทยา เวลา 13.00 – 16.00 น. รองศาสตราจารย์ กัลลยานี  ดวงฉวี พยาธิชีววิทยา ห้อง […]

การประชุมเครือข่ายผู้บริหารด้านพัฒนาคุณภาพ

กองพัฒนาคุณภาพ จัดการประชุมเครือข่ายผู้บริหารด้านพัฒนาคุณภาพ ครั้งที่ 1/2559 ขึ้น ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี ศาลายา วันที่ 20 ตุลาคม 2559 ระหว่างเวลา 0930-1200 โดยมี อ.ดร.ณัฐพล อ่อนปาน รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริหารความเสี่ยง คณะวิทยาศาสตร์ เข้าประชุม รายละเอียดการประชุม การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก มหาวิทยาลัยมหิดลติดตามผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกจาก THE และ QS ซึ่งพบว่า MU อยู่ในลำดับที่ 501-600 และ 283 ตามลำดับ การจัดอันดับของ THE ในเอเซีย MU อยู่ในลำดับที่ 4 ของอาเซียนและอันดับที่ 90 ของเอเซีย ใช้เกณฑ์ที่ประกอบด้วย Asia THE Indicators 2016 Weight Teaching (the learning environment) Reputation survey 10% Staff-to-student […]

การทำข้อตกลงปฏิบัติงานภายในคณะวิทยาศาสตร์ 2560

การจัดทำข้อตกลงปฏิบัติการ (Performance Agreement: PA) ภายในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ 2560 มีกำหนดการดังนี้ วันที่ เวลา ส่วนงาน วันจันทร์ที่ 5 กันยายน 2559 13:00-14:30 ภาควิชาสรีรวิทยา 14:30-16:00 ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ วันอังคารที่ 6 กันยายน 2559 09:00-10:30 ภาควิชาพยาธิชีววิทยา 10:30-12:00 ภาควิชาคณิตศาสตร์ 13:00-14:30 ภาควิชาจุลชีววิทยา 14:30-16:00 ภาควิชาเคมี วันพุธที่ 7 กันยายน 2559 09:00-10:30 ภาควิชาฟิสิกส์ 10:30-12:00 ภาควิชาพฤกษศาสตร์ 13:00-14:30 ภาควิชาเภสัชวิทา 14:30-16:00 ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2559 09:00-10:30 ศูนย์วิจัยเทคโนโลยียาง 10:30-12:00 ชีววิทยา 13:00-14:30 ชีวเคมี การดำเนินงาน วัน เดือน ปี ขั้นตอนการดำเนินงาน 29 […]

การทำข้อตกลงการปฏิบัติงาน ระหว่างคณะวิทยาศาสตร์และมหาวิทยาลัยมหิดล 2559

กำหนดการวันทำข้อตกลงปฏิบัติงาน (Performance Agreement; PA) ระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดลและคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2559 วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2559 เวลา 08:00 – 09:45 ณ ห้อง K101 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผังที่นั่งห้องประชุม K101 รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม หมายเหตุ กรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ มาพร้อมกันเวลา 07:45 แต่งกายชุดเบลเซอร์คณะวิทยาศาสตร์ เป็นกำหนดวันใหม่ โดยเลื่อนมาจากวันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 เนื่องจากอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ติดภาระกิจด่วน ดาวน์โหลด สไลด์ประกอบการทำข้อตกลงการปฏิบัติงานโดยมหาวิทยาลัย สไลด์ประกอบการทำข้อตกลงการปฏิบัติงานโดยคณะวิทยาศาสตร์

หลักสูตรชีวเคมีรับการตรวจประเมิน AUN-QA

กำหนดการตรวจประเมินหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาชีวเคมี ระหว่างวันที่ 9-11 มีนาคม 2559 หมายเหตุ การดำเนินการทั้งหมดเป็นภาษาอังกฤษ กำหนดการ วันพุธที่ 9 มีนาคม 2559 09:00 พิธีเปิด ห้อง K101 กรรมการตรวจประเมิน AUN-QA Assessor อ.ดร.วีรเดช (Team Lead) และคณะ ผู้แทนมหาวิทยาลัยมหิดล รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ ผู้แทนคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รองคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ รองคณบดีฝ่ายแพทย์ศาสตร์และบัณฑิตศึกษา รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ ผู้แทนภาควิชาเคมี หัวหน้าภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ รองหัวหน้าภาควิชาชีวเคมี ประธานหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชาชีวเคมี ผู้เข้าร่วมอบรมการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA (ชมการถ่ายทอดสดที่ห้อง K102) ผู้เชียวชาญพิเศษ AUN-QA ผู้เข้าอบรมการเป็นผู้ตรวจประเมินตามเกณฑ์ AUN-QA ของมหาวิทยาลัยมหิดล เจ้าหน้าที่กองพัฒนาคุณภาพ แนะนำกระบวนการตรวจประเมิน MU AUN-QA แนะนำคณะวิทยาศาสตร์ แนะนำหลักสูตร การสัมภาษณ์ผู้บริหาร การสัมภาษณ์อาจารย์ การชมสถานที่ การสัมภาษณ์บุคลากรสายสนับสนุน วันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม […]

Solverwp- WordPress Theme and Plugin