โครงการอบรมหลักสูตรบริหารคุณภาพการศึกษา ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ประจำปี 2561

โครงการอบรมหลักสูตรบริหารคุณภาพการศึกษา ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ประจำปี 2561 ที่ โครงการ วันที่ ลงทะเบียน หมายเหตุ 1. การอบรมหลักสูตรเรื่อง Outcome-Based Education (OBE) สำหรับผู้รับผิดชอบหลักสูตร 21-22 เม.ย. 2561 2,000 โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพฯ 2. การอบรมหลักสูตรเรื่อง Outcome-Based Education (OBE) สำหรับผู้สอน รุ่นที่ 1 16-17 มิ.ย.+ 20 ต.ค. 2561 รุ่นที่ 2 29-30 มิ.ย. + 27 ต.ค. 2561 3,000 โรงแรมอโนมา กรุงเทพฯ 3. การอบรมหลักสูตรเรื่อง AUN-QA Implementation and Gap Analysis รุ่นที่ 1 27-28 เม.ย. 2561 รุ่นที่ 2 […]

อบรมการเขียนรายงาน TQA

บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมการอบรมหลักสูตร TQA Application Report Writing 2018 ซึ่งเป็นหลักสูตรการเขียนรายงานประเมินตนเอง (Self Assessment Report: SAR) เพื่อสมัครขอรับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award) ซึ่งคณะวิทยาศาสตร์ มีแผนจะยื่นเพื่อขอรับรางวัลภายในปี 2562 ทั้งนี้ทางหลักสูตรมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สามารถวางแผนและจัดทำรายงาน วิธีการและผลการดำเนินงานขอองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ สถานที่ โรงแรมเซนจูรี พาร์ค กำหนดการ วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2561 รายงานผลการดำเนินการขององค์กรคืออะไร ประโยชน์ของการจัดทำรายงาน การวางแผนการจัดทำรายงาน องค์ประกอบของรายงานที่ดี ความสำคัญของโครงร่างองค์กร โครงร่างองค์กรที่ดี และการจัดทำโครงร่างองค์กร Workshop: การฝึกเขียนโครงร่างองค์กร หลักการเขียน ADLI และ Maturity ขององค์กร หลักการเขียนรายงานหมวดที่ 1-6 รายงานหมวด 1-6 ที่ดี และการบ้านสำหรับ Workshop การเขียนตอนเกณฑ์หมวด 1-6 (กลุ่มของคณะวิทย์ เลือกหมวด 5) วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2561 […]

การพัฒนาบุคลากรด้านคุณภาพ คณะวิทยาศาสตร์

งานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ มีหน้าที่รับผิดชอบการพัฒนาบุคลากรด้านคุณภาพของคณะวิทยาศาสตร์ โดยในปัจจุบันแบ่งเป็น 2 แนวทางใหญ่ ๆ ได้แก่ การพัฒนาบุคลากรเพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ และสามามารถนำความรู้เกณฑ์ EdPEx ไปใช้ในการบริหารจัดการหน่วยงานและองค์การได้ การพัฒนาบุคลาการเพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถนำความรู้เกณฑ์ AUN-QA ไปในการบริหารจัดการหลักสูตรได้ โดยมีเป้าประสงค์ให้ผู้บริหารระดับกลางและระดับต้น เช่น รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี หัวหน้าภาค และหัวหน้างาน ได้มีความรู้ ความเข้าใจในเกณฑ์ EdPEx และสามารถนำไปใช้ให้เกิดประสิทธิผลอย่างมีประสิทธิภาพได้ ในขณะที่ประธานหลักสูตร หรือผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับหลักสูตร ควรมีความรู้ ความเข้าใจ ในแนวทางของ Outcome-based education และการดำเนินการตามแนวทางของเกณฑ์ AUN-QA ทั้งนี้อาจมีบุคลากรส่วนหนึ่งพัฒนาเป็นผู้ตรวจประเมินตามเกณฑ์ทั้งสองให้กับมหาวิทยาลัยได้ เพื่อให้สามารถช่วยประเมินตนเองในองค์กร และนำตัวอย่างหรือแนวทางที่ดีจากการเปิดโลกทัศน์ ที่ได้เห็นจากการดำเนินการของหน่วยงานสถาบันอื่น ๆ แล้วนำปรับเพื่อให้เหมาะกับการดำเนินงานขององค์กรตนเองได้ต่อไป ผู้ผ่านการอบรมทั้งสองเกณฑ์ ผู้ประเมิน และบุคลากรภายในของคณะวิทยาศาสตร์อีกจำนวนหนึ่ง จะมีส่วนร่วมในการช่วยพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์ ผ่านกิจกรรมเยี่ยมสำรวจภาควิชา ตามเกณฑ์ EdPEx และ AUN-QA ทุกปี ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในหน่วยงานตามข้อกำหนดของ สกอ. อีกด้วย ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง กองพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล EdPEx AUN-QA

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนรุ่นใหม่

หัวหน้างานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ นางสาวลีลศร พ่วงศรี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมการอบรมหลักสูตร “นักวิเคราะห์นโยบายและแผน รุ่นใหม่” รุ่นที่ 3 ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) เมื่อระหว่างวันที่ 19-23 กุมภาพันธ์ 2561 ซึ่งเป็นหลักสูตรที่มีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาขีดสมรรถนะและยกระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของนักวิเคราะห์นโยบายและแผน เพื่อพัฒนานักวิเคราะห์นักวิเคราะห์นโยบายและแผนให้มีความพร้อมรับสถานการณ์และแนวโน้มในปัจจุบันและอนาคต มีความรู้ความเข้าใจในการจัดกทางด้านการวางแผน และเพื่อเตรียมความพร้อมให้สามารถรับผิดชอบภารกิจที่สูงขึ้น และสามารถแลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณ์ซึ่งกันและกันได้ โดยมีโครงสร้างหลักสูตรที่ประกอบด้วย 3 หมวดวิชา ได้แก่ 1. ความรู้เฉพาะตำแหน่ง ซึ่งประกอบด้วย กระบวนการวางแผนเพื่อพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา กระบวนการจัดทำและการบริหารงบประมาณ การจัดการข้อมูล เพื่อการตัดสินใจของผู้บริหาร และการทำวิจัยขอสถาบันอุดมศึกษา การสัมมนาบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของนักวิเคราะห์นโยบายและแผนรุ่นใหม่ 2. หมวดวิชาความรู้ทั่วไป ได้แก่ การจัดทำเอกสารราชการในการทำงาน การวางแผนการวิเคราะห์และการจัดทำเอกสารโครงการ การคิดทำงานอย่างเป็นระบบ การนำเสนองานอย่างมืออาชีพ และ 3. หมวด กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์และเกมาการบริหาร ได้แก่ กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้เข้ารับการอบรมเพื่อประโยชน์ในการประสานการทำงาน การสื่อสารและการทำงานเป็นทีม (รวมทั้งสิ้น 30 ชั่วโมง) ค่าลงทะเบียน 7,500 บาท  

การฝึกอบรมผู้ตรวจประเมิน MU EdPEx Assessor รุ่นที่ 5

ผู้เข้าอบรม MU EdPEx Assessor รุ่น 5 จากคณะวิทยาศาสตร์ รองคณบดีฝ่ายแพทยศาสตร์และบัณฑิตศึกษา รองคณบดีฝ่ายคลังและพัสดุ หัวหน้าภาควิชาสรีรวิทยา การฝึกอบรมผู้ตรวจประเมินตามเกณฑ์คูณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ MU EdPEx Assessor รุ่นที่ 5 ช่วงที่ 1 การอบรมการกระบวนการตรวจประเมินตามแนวทาง Thailand Quality Award (TQA) วันพฤหัสบดีที่ 12 และวันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2560 ณ ห้องมหาสวัสดี ชั้น 6 โรงแรมศาลายาพาวิลเลียน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา กำหนดการ วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2560 ลงทะเบียน ทดสอบความรู้เกี่ยวกับเกณฑ์ EdPEx พื้นฐานของการตรวจประเมิน วัตถุประสงค์การตรวจประเมิน Code of Ethical Conduct ค่านิยมและแนวคิดหลักของเกณฑ์ การจัดทำ Key Factor การตรวจประเมินกระบวนการ หมวด 1-6 ตามแนวทาง ADLI […]

การประชุมเครือข่ายผู้บริหารด้านพัฒนาคุณภาพ

กองพัฒนาคุณภาพ จัดการประชุมเครือข่ายผู้บริหารด้านพัฒนาคุณภาพ ครั้งที่ 1/2559 ขึ้น ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี ศาลายา วันที่ 20 ตุลาคม 2559 ระหว่างเวลา 0930-1200 โดยมี อ.ดร.ณัฐพล อ่อนปาน รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริหารความเสี่ยง คณะวิทยาศาสตร์ เข้าประชุม รายละเอียดการประชุม การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก มหาวิทยาลัยมหิดลติดตามผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกจาก THE และ QS ซึ่งพบว่า MU อยู่ในลำดับที่ 501-600 และ 283 ตามลำดับ การจัดอันดับของ THE ในเอเซีย MU อยู่ในลำดับที่ 4 ของอาเซียนและอันดับที่ 90 ของเอเซีย ใช้เกณฑ์ที่ประกอบด้วย Asia THE Indicators 2016 Weight Teaching (the learning environment) Reputation survey 10% Staff-to-student […]

การอบรมผู้เยี่ยมสำรวจภาควิชา ครั้งที่ 2/2559

โครงการอบรมผู้เยี่ยมสำรวจภาควิชา คณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 2/2559 วันพุธที่ 8 มิถุนายน 2559 ณ ห้อง K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ (พญาไท) มหาวิทยาลัยมหิดล 0900-1200

การอบรมผู้ตรวจประเมินคุณภาพองค์การทางการศึกษาด้วยเกณฑ์ EdPEx

การฝึกอบรมหลักสูตรผู้ตรวจประเมินคุณภาพองค์การทางการศึกษาด้วยเกณฑ์ EdPEx (EdPEx Assessor: EA) ระหว่างวันที่ 28-29 มีนาคม 2559 ณ โรงแรมเซ็นจูรี ปาร์ค กรุงเทพฯ ผู้เข้าอบรมจากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รศ.ดร.ภญ.กรองทอง ยุวถาวร อ.ดร.ณัฐพล อ่อนปาน กำหนดการ วันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2559 0830 ลงทะเบียน 0900 วัตถุประสงค์โครงการ EdPEx200 0915 EdPEx Overview 1030 การประเมินหมวด 1 และ 7.4 1300 การประเมินหมวด 2 และ 7.5 1500 การประเมินหมวด 3 และ 7.2 วันอังคารที่ 28 มีนาคม 2559 0800 ลงทะเบียน 0830 การประเมินหมวด 4 1015 การประเมินหมวด 5 และ […]

การอบรม TQA Criteria 2016

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีโครงการพัฒนา MUSC Assessor เพื่อพัฒนาบุคลากร และให้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายในคณะ ตรวจประเมินการดำเนินงานของหน่วยงานและภาควิชาต่าง ๆ ได้ ในแต่ละปีได้สนับสนุนงบประมาณเพิ่มให้บุคลากรเข้ารับการอบรมเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award หรือ TQA Criteria) เสมอมา โดยในปี พ.ศ. 2559 นี้ได้ส่งผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชา และบุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์ เข้าอบรมเกณฑ์ดังกล่าว ตามที่รวบรวมไว้ดังนี้ ผู้ผ่านการอบรมเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยากร เชษฐพงศ์ สินธารา ณัฐพัชร ล้อประดิษฐ์พงศ์ วลีพร ธนาธิคม เอกสารประกอบการอบรม หนังสือเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ เอกสารประกอบการบรรยาย เอกสารอื่นๆ เอกสารแนะนำการอบรมโปรแกรมอื่น ๆ เส้นทางสู่ความเป็นเลิศขององค์กร ปี 2557 Public Training Program 2016 ใบสมัครการอบรม สร้างการแข่งขันที่ยั่งยื่นด้วย core competency ขององค์กร เอกสารแนะนำการอบรม เจาะลึก 8 เครื่องมือสำคัญ ด้านการบริหารจัดการ จาก […]

โครงการพัฒนานักบริหารระดับต้น มหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่ 16

โครงการพัฒนานักบริหารระดับต้น มหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่ 16 (MU-SUP #16) ระหว่างวันอังคารที่ 29 มีนาคม ถึง 28 เมษายน 2559 ณ ห้องทวีวัฒนา ชั้น 6 ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมศาลายาพาวิลเลียน วิทยาลัยนานาชาติ, สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา, โรงแรมการ์เด้น ซีวิว รีสอร์ท พัทยา จ.ชลบุรี และศึกษาดูงาน ณ สถาบันวิทยสิริเมธี โรงเรียนกำเนิดวิทย์ และสถาบันปลูกป่า ปตท. โครงการป่าวังจันทร์ จ.ระยอง กำหนดการ วันอังคารที่ 29 มีนาคม 2559 พิธีเปิดโดยรองอธิกรบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล แนะนำโครงการและหลักสูตรโดยผู้อำนวยการกองทรัพยากรบุคคล การนำเสนอผลการศึกษาดูงานจาก MU-SUP #15 บันทึกจากดอยตุง สู่ ม.มหิดล ที่ยั่งยืน วันพุธที่ 30 มีนาคม 2559 การบรรยายเรื่อง การจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานรายบุคคล การบรรยายเรื่อง การประเมินผลงานและการให้ผลสะท้อนการปฏิบัติงาน (feedback) วันศุกร์ที่ 1 […]

Solverwp- WordPress Theme and Plugin