PA-VISIT 2567

📣📣📣ขอเรียนเชิญ บุคลากรทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรม การติดตามผลการดำเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA-Visit) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานระหว่างคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล กับคณะผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ ⏰ในวันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.30-12.00 น. (ลงทะเบียนเวลา 10.15 น.) 📌ณ อาคารเรียนรวมตึกกลม ห้อง L01 😊แล้วพบกันนะคะ😊

การตรวจประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ(EdPEx) ประจำปี 2565

การตรวจประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2565 กำหนดจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 8 – วันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2565 หมายเหตุ ช่วงสัมภาษณ์บุคลากรสายสนับสนุนและสายวิชาการ คณะกรรมการจะเป็นผู้คัดเลือกรายชื่อผู้ถูกรับการสัมภาษณ์ และขอความร่วมมือหากท่านได้รับการคัดเลือก  (วันที่ 8 กันยายน 2565 เวลา 15.20 – 16.20 น.) 

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานมหกรรมคุณภาพคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2565

🎞 ร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ “เคล็ดลับการพิจารณาผลงานเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการของสายสนับสนุน” โดย รองศาสตราจารย์ ดร. สมบูรณ์ ศิริสรรหิรัญ 🗓 วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 – 11.45 น.    ณ ห้อง K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ     🟡 ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงาน ได้ที่ https://bit.ly/3CACsvo

MUSC QUALITY FAIR 2022

MUSC QUALITY FAIR 2022 (ขยายวันรับผลงาน) งานมหกรรมคุณภาพคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2565 ขอเชิญชวนอาจารย์ บุคลากร ร่วมส่งผลงานคุณภาพเข้าประกวดในงานมหกรรมคุณภาพ           คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2565 ในหัวข้อ”Good Governance in Digital Era : ธรรมาภิบาลในยุคดิจิทัล“ ประเภทผลงาน 1) ผลงานรับรางวัล Award(Team Good Practice Award, Innovative Teaching Award และ Public Policy Advocacy Award2) Oral Presentation3) Poster Presentation4) Storytelling   กลุ่มผลงาน กลุ่ม A : ผลงานประเภทพันธกิจ (งานทรัพยากรบุคคล, กระบวนการเรียนการสอน การบริหารการศึกษา, การพัฒนานักศึกษา, การบริหารการวิจัย, การบริหารงานทั่วไป บริการวิชาการ, งานคลังและพัสดุ , […]

ร่วมทำแบบสำรวจการรับรู้ของบุคลากรที่มีต่อการนำองค์กรของทีมบริหารคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2564-2565

🛎งานนโยบายฯ ขอความอนุเคราะห์ท่านในการจัดทำและประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในภาควิชา / ศูนย์ / กลุ่มสาขาวิชา 💛เข้าร่วมทำแบบสำรวจการรับรู้ของบุคลากรที่มีต่อการนำองค์กรของทีมบริหารคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2564-2565 ‼️ 💛ที่ URL คือ https://dlink.me/252Y5 หรือ QR code 

การประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปี 2565

               วันที่ 3 พฤษภาคม 2565  งานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้มีการจัดการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปี 2565 รูปแบบ Online ผ่านระบบ Webex Meeting ตั้งแต่เวลา 13.30 – 15.00 น.  โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ • เพื่อให้ภาควิชา/กลุ่มสาขาวิชา/ศูนย์/หลักสูตร จัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) เพื่อวิเคราะห์ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาตามเกณฑ์ EdPEx และผลการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตร ตามเกณฑ์ สกอ. และ AUN-QA • รับทราบข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) จากคณะกรรมการเยี่ยมสำรวจ เพื่อนำข้อมูลสารสนเทศ จุดเด่นและโอกาสพัฒนา มาพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานให้ดียิ่งขึ้นต่อไป    ผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนทั้งสิ้น จำนวน  66 ท่าน Previous Next

สัมมนาทบทวนแผนยุทธศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี พ.ศ. 2563 – 2566

วันศุกร์ที่ 1 – วันเสาร์ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2565 ณ โรงแรม Novotel Marina Sriracha จังหวัดชลบุรี  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้มีการจัดสัมมนาทบทวนแผนยุทธศาสตร์  ประจำปี พ.ศ. 2563 – 2566  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมสมอง และร่วมวางนโยบาย กลยุทธ์ ขับเคลื่อนคณะวิทยาศาสตร์ ให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง   โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.พลังพล คงเสรี คณบดี กล่าวเปิดงานและกล่าวถึงแผนการดำเนินงานในปัจจุบันของมหาวิทยาลัยมหิดล และของคณะฯ เพื่อเน้นการดำเนินงานให้สอดรับกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ต่อด้วยการระดมความคิดเห็น โดยแบ่งออกเป็น 6 กลุ่มย่อย เพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์ทางด้านการศึกษา ด้านการวิจัย ด้านบัณฑิตศึกษา การศึกษาหลักสูตรนานาชาติ ด้านการบริการวิชาการ  People/Digital transformation และความรู้สู่สังคม ภาพลักษณ์องค์กร โดย ผู้บริหาร คณะกรรมการประจำฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ และหัวหน้างาน โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาทั้งหมดจำนวน 41 ท่าน พร้อมสรุปภาพรวมการระดมความคิดเห็นในแต่ละด้าน เพื่อนำมาพัฒนา ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ […]

Solverwp- WordPress Theme and Plugin