การประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพองค์กรสู่ความยั่งยืนวาระพิเศษ

จากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งที่ 8/2563 วันที่ 20 สิงหาคม 2563 เรื่องการพิจารณาโครงการในข้อตกลงการปฏิบัติงาน (PA) ประจำปี 2564 ระดับส่วนงาน เห็นชอบให้เพิ่มโครงการที่สามารถขับเคลื่อนเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 1 ของคณะวิทยาศาสตร์ งานนโยบายและพัฒนาคุณภาพจึงจัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพองค์กรสู่ความยั่งยืนวาระพิเศษ ในวันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ เพื่อพิจารณาเสนอโครงการที่สอดคล้องเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ภาพการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพองค์กรสู่ความยั่งยืน วาระพิเศษ          

การเยี่ยมชมและรับฟังผลการดำเนินงานของส่วนงาน จากสภามหาวิทยาลัยมหิดล

การเยี่ยมชมและรับฟังผลการดำเนินงานของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยสภามหาวิทยาลัยมหิดล ในวันอังคารที่ 28 มกราคม 2563 เวลา 10.30 – 11.30 น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ห้องประชุม K102

การติดตามผลการดำเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA-Visit) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ทีมบริหารมหาวิทยาลัยมหิดลนำโดยท่านอธิการบดี กำหนดการติดตามผลการดำเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA-Visit) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในวันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2563 เวลา 13.00 – 14.30 น.  ณ ห้องประชุม K101 อาคารเฉลิมพระเกียรติ

การทำข้อตกลงปฏิบัติงานกับคณบดี 2563

หัวหน้าภาควิชา กลุ่มสาขา ศูนย์ เข้าทำข้อตกลงปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2563 กับคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ในวันที่ 1,2,5, และ 6 สิงหาคม 2562 ณ ห้อง K103 โดยเป็นส่วนหนึ่งของการนำกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติและจัดสรรทรัพยากรที่มีเพื่อให้มั่นใจว่าสามารถจะสามารถดำเนินการได้ต่อไป ทั้งนี้ภาควิชา กลุ่มสาขา ศูนย์ ต้องติดตามการดำเนินงานและบริหารจัดการความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ เพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถบรรลุเป้าประสงค์ทั้งในส่วนตัววัด MU KPI ที่นำมาตกลงการปฏิบัติงานร่วมกับโครงการ/แผนปฏิบัติการในครั้งนี้ด้วย

การประชุมจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานระดับส่วนงาน PA 2563

งานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานระดับส่วนงาน (คณบดี ทำข้อตกลงปฏิบัติงานกับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล) หรือเรียกว่า Performance Agreement 2563 วันจันทร์ที่ 1 ก.ค. 2562 เวลา 0900-1200 ห้อง K101

PA-Visit ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

การติดตามผลการดำเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA-Visit) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม 2561  ณ ห้อง K101 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยากำหนดให้มีการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA) เพื่อถ่ายทอดและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของส่วนงาน ตลอดจนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยกับส่วนงาน และมหาวิทยาลัยกำหนดให้มีการเยี่ยมชมและติดตามผลการดำเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA-Visit) เพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการดำเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติงานฯ รูปกิจกรรม

การประเมินผลการปฏิบัติงาน

การประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Evaluation) ของบุคลากรสายสนับสนุน ดำเนินตามแนวทางของมหาวิทยาลัยมหิดล โดยแบ่งเป็นส่วนต่าง ๆ ดังนี้ ส่วนที่ 1 ข้อมูลบุคลากร ส่วนที่ 2 การประเมินผลงาน (Performance) ส่วนที่ 3 การประเมินสมรรถนะ (Competency) ส่วนที่ 3.1 สมรรถนะหลัก (Core Competency) ส่วนที่ 3.2 สมรรถนะเฉพาะตามสายอาชีพ (Functional Competency) ส่วนที่ 3.3 สมรรถนะทางการบริหาร (Managerial Competency) [เฉพาะผู้บริหารระดับต้น/หัวหน้างาน] อัตราส่วนน้ำหนักในการประเมิน การประเมิน น้ำหนัก (ผู้ปฏิบัติงาน) น้ำหนัก (ผู้บริหาร) ส่วนที่ 2 ผลการปฏิบัติงาน (Performance) 80% 60% ส่วนที่ 3 ผลการประเมินสมรรถนะ (Competency) ส่วนที่ 3.1 สมรรถนะหลัก (Core) 10% 20% ส่วนที่ 3.2 สมรรถนะเฉพาะตามสายอาชีพ […]

การพิจารณาโครงการ/แผนปฏิบัติการ MUSC ปีงบประมาณ 2560

ทีมบริหารคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประชุมพิจารณาโครงการตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2560 โดยมีจำนวนโครงการเข้ารับการพิจารณารวม 302 โครงการ (ดังตาราง) ยุทธศาสตร์ โครงการใหม่ โครงการต่อเนื่อง รวม 1. Excellence in Research with Global and Social Impact 19 36 55 2. Excellence in Outcome-based Education for Globally-competent Graduates 23 84 107 3. Excellence in Professional Services and Social Engagement 9 17 26 4. Excellence in Management for Sustainable Organization 47 67 114 รวม 98 204 […]

การทำข้อตกลงปฏิบัติงานภายในคณะวิทยาศาสตร์ 2560

การจัดทำข้อตกลงปฏิบัติการ (Performance Agreement: PA) ภายในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ 2560 มีกำหนดการดังนี้ วันที่ เวลา ส่วนงาน วันจันทร์ที่ 5 กันยายน 2559 13:00-14:30 ภาควิชาสรีรวิทยา 14:30-16:00 ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ วันอังคารที่ 6 กันยายน 2559 09:00-10:30 ภาควิชาพยาธิชีววิทยา 10:30-12:00 ภาควิชาคณิตศาสตร์ 13:00-14:30 ภาควิชาจุลชีววิทยา 14:30-16:00 ภาควิชาเคมี วันพุธที่ 7 กันยายน 2559 09:00-10:30 ภาควิชาฟิสิกส์ 10:30-12:00 ภาควิชาพฤกษศาสตร์ 13:00-14:30 ภาควิชาเภสัชวิทา 14:30-16:00 ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2559 09:00-10:30 ศูนย์วิจัยเทคโนโลยียาง 10:30-12:00 ชีววิทยา 13:00-14:30 ชีวเคมี การดำเนินงาน วัน เดือน ปี ขั้นตอนการดำเนินงาน 29 […]

รายงานผลการดำเนินงานคณะวิทยาศาสตร์ รอบ 6 เดือน

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม แบบฟอร์มการรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กำหนดส่ง วันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2559 ส่งทางอีเมล์ หัวหน้างานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ คุณลีลศร พ่วงศรี leelasorn.pua@mahidol.ac.th หมายเหตุ ไฟล์อยู่ในระบบ Intranet หากดาวน์โหลดนอกคณะวิทยาศาสตร์ โปรดใช้ระบบ VPN พิจารณา Worksheet ที่ 1 “รายงานผล MUKPI2559” ดูคอลัมภ์สุดท้าย “หน่วยงานที่รับผิดชอบ” และกรอกข้อมูลในช่องข้อมูลที่หน่วยงานของท่านเป็นผู้รับผิดชอบ หากมีข้อสงสัยติดต่อ ผู้ประสานงาน คุณลีลศร พ่วงศรี งานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ อีเมล์ leelasorn.pua@mahidol.ac.th โทร 0-2201-5037 ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง การทำข้อตกลงปฏิบัติงาน แบบฟอร์มการรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ข้อเสนอแนะ (suggestion)

Solverwp- WordPress Theme and Plugin