กิจกรรมการแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจด้านการบริหารความเสี่ยง

ขอเชิญผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม กิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจด้านการบริหารความเสี่ยง    โดยได้รับเกียรติจาก คุณอุทัยวรรณ แจ่มศักดิ์  ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง มหาวิทยาลัยมหิดล    ในวันที่ 4 กรกฏาคม 2567 เวลา 09.30 – 11.30 น. ณ ห้องประชุม K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ   

การประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 2/2564

             วันที่  23 กรกฎาคม2564  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้มีการจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 2 / 2564 ผ่านระบบ Webex Meeting ตั้งแต่เวลา 13.30 – 16.00 น.  โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนทั้งสิ้น 52 ท่าน             โดยมีประเด็นการประชุม เพื่อสรุปรายงานผลการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง   ประจำปีงบประมาณ 2565  ของคณะวิทยาศาสตร์ เพื่อนำส่งศูนย์บริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยมหิดล ภายในวันที่  30 กรกฎาคม 2564

การประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 1/2564

                 วันที่  21 เมษายน 2564  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มุ่งเน้นเพื่อพัฒนา จัดการในการ บริหารจัดการความเสี่ยง  ได้มีการจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 1 / 2564 ผ่านระบบ Webx Meeting ตั้งแต่เวลา 09.30 – 12.00 น.  โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและหาแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง จำนวนทั้งสิ้น 44 ท่าน โดยมีวาระการประชุม (แจ้งเพื่อทราบและหารือ) ดังนี้ การบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กรสำหรับหน่วยงานของรัฐและการบริหารจัดการความเสี่ยง ของมหาวิทยาลัยมหิดล การรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2564(รอบ 6 เดือน) การวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2565 เรื่องอื่น ๆ          – การประเมินส่วนงานของมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2560-2563 โดยบริษัท TRIS CORPORATION

การประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และรับฟังการบรรยายพิเศษ จากผอ.ศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง

ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น. งานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะวิทยาศาสตร์ และรับฟังบรรยายพิเศษ จาก น.ส.อุทัยวรรณ แจ่มศักดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง มหาวิทยาลัยมหิดล ในหัวข้อ “การดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงตามแนวทางของมหาวิทยาลัยมหิดล” ณ ห้องประชุม K101 อาคารเฉลิมพระเกียรติ พร้อมกับการประชุมร่วมในรูปแบบ Webex Online Meeting เพื่อให้ภาควิชา / ศูนย์ / กลุ่มสาขาวิชา / งาน มีความรู้ ความเข้าใจเรื่อง “การบริหารจัดการความเสี่ยง” ตามแนวทางของมหาวิทยาลัย ใน 3 ประเด็น ได้แก่ 1. มาตรฐานสากลด้านการบริหารความเสี่ยง 2.โครงสร้าง นโยบาย กรอบ และขั้นตอนการบริหารความเสี่ยง 3. การจัดทำรายงานการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงของตนเองได้ถูกต้อง โดยมีจำนวนผู้เข้าร่วม 50 ท่าน                      […]

รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน ปี 2562

งานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ จัดประชุมสรุปผลการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง คณะวิทยาศาสตร์ รอบ 12 เดือน ของปีงบประมาณ 2562 เมื่อวันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2562 ณ ห้อง K101 เวลา 0900-1200 โดยในปีงบประมาณ 2562 มีประเด็นความเสี่ยงภาคบังคับให้ภาควิชา ศูนย์วิจัย และงาน ภายในคณะวิทยาศาสตร์พิจารณา 4 ด้าน ได้แก่ ความเสี่ยงด้านยุทธ์ศาสตร์ (S) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ (O) ความเสี่ยงด้านการเงิน (F) และ ความเสี่ยงด้านการประพฤติปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ (C) โดยภาควิชา ศูนย์ และงานต่าง ๆ สามารถระบุประเด็นความเสี่ยงเฉพาะของตนเองเพิ่มเติมเข้ามาในแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของตนได้ โดยในปีงบประมาณ 2563 ได้เพิ่มประเด็นความเสี่ยงภาคบังคับเพื่อให้ช่วยกันพิจารณาในด้านอัคคีภัยและระบบไฟฟ้าขัดข้องเพิ่มเติมด้วย

การบริหารจัดการความเสี่ยง 2563

งานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง คณะวิทยาศาสตร์ เพื่อสรุปแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุม K101 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เวลา 0900-1200

ผลการบริหารจัดการความเสี่ยง 2562 (รอบ 6 เดือน)

งานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ จัดการประชุมสรุปผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2562 รอบ 6 เดือน (ต.ค. 2561 – มี.ค. 2562) เพื่อหาโอกาสพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงของคณะฯ กำหนดการ วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562 0900 เริ่มการประชุม (ผู้เข้าร่วมประชุมรับเอกสารและของว่างก่อนการประชุม) 0905 เปิดการประชุมโดยรองคณบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ 0910 กรณีศึกษา ผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและภาวะฉุกเฉิน กรณีมลพิษทางอากาศ ฝุ่น PM2.5 ที่นำไปสู่การประกาศหยุดงานในวันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ( https://quality.sc.mahidol.ac.th/airpollution2019/ ) 0930 การรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2562 รอบ 6 เดือน ของภาควิชา ศูนย์ และงานต่าง ๆ 11:30 สรุปการประชุม 12:00 ปิดการประชุมและรับประทานอาหารกลางวัน ทั้งนี้ทางงานนโยบายและพัฒนาคุณภาพจะได้สรุปรายงานเพื่อแจ้งในที่ประชุมกรรมการประจำคณะ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงแนวปฏิบัติที่ดีในการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในส่วนงานกันต่อไป และนำผลการบริหารจัดการความเสี่ยงรอบ 6 เดือน รายงานต่อมหาวิทยามหิดล ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง การบริหารจัดการความเสี่ยง คณะวิทยาศาสตร์ […]

การดำเนินงานภายใต้ภาวะมลพิษทางอากาศ 2562

งานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ โดยรองคณบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ กรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ดำเนินการรวบรวมแผนการดำเนินการในภาวะฉุกเฉินในด้านต่าง ๆ รวมถึงเมื่อเกิดปัญหามลพิษทางอากาศ นำเสนอผ่านการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงและที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2561 และได้รวบรวมนำเสนอเฉพาะด้านการตอบสนองต่อภาวะมลพิษทางอากาศผ่านการสื่อสารทางไลน์กลุ่มกรรมการประจำคณะเมื่อวันจันทร์ที่ 28 มกราคม 2562 อย่างไรก็ตาม การที่จะเปิดทำการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานต่าง ๆ จะเป็นไปตามคำสั่งของมหาวิทยาลัยมหิดล แต่ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยรักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ ออกคำสั่งมหาวิทยาลัยมหิดล ที่ 211/2562 (ลงวันที่ 18 ม.ค. 2562) เรื่องมอบอำนาจให้หัวหน้าส่วนงานมีอำนาจประกาศวันหยุดปฏิบัติงานหรือหยุดการเรียนการสอนตามความจำเป็นเพื่อประโยชน์ของส่วนงานนั้น ๆ โดยให้คำนึงถึงปริมาณเกินกว่าค่ามาตรฐานของฝุ่นละอองในอากาศที่จะเป็นอันตรายต่อสุขภาพของบุคลากรและนักศึกษาเป็นสำคัญ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดเสวนาพิเศษ Science Café ตอน ตื่นรู้ PM2.5 มหันตภัยร้ายจริงหรือ? เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ PM2.5 และการป้องกันตนเอง โดยได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญเข้าร่วมเสวนา ได้แก่ รศ. ดร.ประหยัด โภคฐิติยุกต์ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ พญ.นภารัตน์ อมรพุฒิสถาพร สาขาวิชาโรคระบบการหายใจและเวชบำบัดวิกฤตระบบหายใจ ภาควิชาอายุรศาสตร์ […]

การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง 2562

การประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง คณะวิทยาศาสตร์ ปีงบประมาณ 2562 วันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2561 กำหนดการ 0830 ลงทะเบียน 0900 เริ่มการประชุม 0905 รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ ชี้แจงวัตถุประสงค์และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ 0910 ผู้แทนภาควิชารายงานแผนบริหารความเสี่ยงของภาควิชา ปีงบประมาณ 2562 1030 ผู้แทนส่วนงานในสำนักงานคณบดีรายงานแผนบริหารความเสี่ยงของงาน ปีงบประมาณ 2562 1130 อภิปรายประเด็นความเสี่ยง การบริหาร และแนวทางพัฒนา 1200 ปิดการประชุม ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง การบริหารจัดการความเสี่ยง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Integrity and Transparency Assessment: ITA

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เกณฑ์ EdPEx MUSC SIPOC Process เกณฑ์ประเมิน Integrity and Transparency บทนำ: โครงร่างองค์การ ส่วนที่ 1 ลักษณะองค์การ ส่วนที่ 2 สภาวะการณ์ขององค์การ 1. การนำองค์การ 1.1 การนำองค์การโดยผู้นำระดับสูง A1.1   1.2 การกำกับดูแลและความรับผิดชอบต่อสังคม A1.2   2. กลยุทธ์ 2.1 การจัดทำกลยุทธ์ A2.1   2.2 การนำกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ A2.2   3. ลูกค้า 3.1 เสียงของลูกค้า A3.1   3.2 ความผูกพันของลูกค้า A3.2   4. การวัด […]

Solverwp- WordPress Theme and Plugin