การประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 2/2564

             วันที่  23 กรกฎาคม2564  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้มีการจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 2 / 2564 ผ่านระบบ Webex Meeting ตั้งแต่เวลา 13.30 – 16.00 น.  โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนทั้งสิ้น 52 ท่าน             โดยมีประเด็นการประชุม เพื่อสรุปรายงานผลการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง   ประจำปีงบประมาณ 2565  ของคณะวิทยาศาสตร์ เพื่อนำส่งศูนย์บริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยมหิดล ภายในวันที่  30 กรกฎาคม 2564

การประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 1/2564

                 วันที่  21 เมษายน 2564  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มุ่งเน้นเพื่อพัฒนา จัดการในการ บริหารจัดการความเสี่ยง  ได้มีการจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 1 / 2564 ผ่านระบบ Webx Meeting ตั้งแต่เวลา 09.30 – 12.00 น.  โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและหาแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง จำนวนทั้งสิ้น 44 ท่าน โดยมีวาระการประชุม (แจ้งเพื่อทราบและหารือ) ดังนี้ การบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กรสำหรับหน่วยงานของรัฐและการบริหารจัดการความเสี่ยง ของมหาวิทยาลัยมหิดล การรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2564(รอบ 6 เดือน) การวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2565 เรื่องอื่น ๆ          – การประเมินส่วนงานของมหาวิทยาลัยมหิดล

การประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และรับฟังการบรรยายพิเศษ จากผอ.ศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง

ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น. งานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะวิทยาศาสตร์ และรับฟังบรรยายพิเศษ จาก น.ส.อุทัยวรรณ แจ่มศักดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง มหาวิทยาลัยมหิดล ในหัวข้อ “การดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงตามแนวทางของมหาวิทยาลัยมหิดล” ณ ห้องประชุม K101 อาคารเฉลิมพระเกียรติ พร้อมกับการประชุมร่วมในรูปแบบ Webex Online Meeting เพื่อให้ภาควิชา / ศูนย์ / กลุ่มสาขาวิชา / งาน มีความรู้ ความเข้าใจเรื่อง “การบริหารจัดการความเสี่ยง” ตามแนวทางของมหาวิทยาลัย ใน 3 ประเด็น ได้แก่ 1. มาตรฐานสากลด้านการบริหารความเสี่ยง 2.โครงสร้าง นโยบาย กรอบ และขั้นตอนการบริหารความเสี่ยง 3. การจัดทำรายงานการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงของตนเองได้ถูกต้อง โดยมีจำนวนผู้เข้าร่วม 50 ท่าน         

รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน ปี 2562

งานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ จัดประชุมสรุปผลการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง คณะวิทยาศาสตร์ รอบ 12 เดือน ของปีงบประมาณ 2562 เมื่อวันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2562 ณ ห้อง K101 เวลา 0900-1200 โดยในปีงบประมาณ 2562 มีประเด็นความเสี่ยงภาคบังคับให้ภาควิชา ศูนย์วิจัย และงาน ภายในคณะวิทยาศาสตร์พิจารณา 4 ด้าน ได้แก่ ความเสี่ยงด้านยุทธ์ศาสตร์ (S) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ (O) ความเสี่ยงด้านการเงิน (F) และ ความเสี่ยงด้านการประพฤติปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ (C) โดยภาควิชา ศูนย์ และงานต่าง ๆ สามารถระบุประเด็นความเสี่ยงเฉพาะของตนเองเพิ่มเติมเข้ามาในแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของตนได้ โดยในปีงบประมาณ 2563 ได้เพิ่มประเด็นความเสี่ยงภาคบังคับเพื่อให้ช่วยกันพิจารณาในด้านอัคคีภัยและระบบไฟฟ้าขัดข้องเพิ่มเติมด้วย

การบริหารจัดการความเสี่ยง 2563

งานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง คณะวิทยาศาสตร์ เพื่อสรุปแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุม K101 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เวลา 0900-1200

ผลการบริหารจัดการความเสี่ยง 2562 (รอบ 6 เดือน)

งานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ จัดการประชุมสรุปผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2562 รอบ 6 เดือน (ต.ค. 2561 – มี.ค. 2562) เพื่อหาโอกาสพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงของคณะฯ กำหนดการ วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562 0900 เริ่มการประชุม (ผู้เข้าร่วมประชุมรับเอกสารและของว่างก่อนการประชุม) 0905 เปิดการประชุมโดยรองคณบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ 0910 กรณีศึกษา ผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและภาวะฉุกเฉิน กรณีมลพิษทางอากาศ ฝุ่น PM2.5 ที่นำไปสู่การประกาศหยุดงานในวันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ( https://quality.sc.mahidol.ac.th/airpollution2019/ ) 0930 การรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2562 รอบ 6 เดือน ของภาควิชา ศูนย์ และงานต่าง ๆ 11:30 สรุปการประชุม 12:00 ปิดการประชุมและรับประทานอาหารกลางวัน ทั้งนี้ทางงานนโยบายและพัฒนาคุณภาพจะได้สรุปรายงานเพื่อแจ้งในที่ประชุมกรรมการประจำคณะ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงแนวปฏิบัติที่ดีในการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในส่วนงานกันต่อไป และนำผลการบริหารจัดการความเสี่ยงรอบ 6

การดำเนินงานภายใต้ภาวะมลพิษทางอากาศ 2562

งานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ โดยรองคณบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ กรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ดำเนินการรวบรวมแผนการดำเนินการในภาวะฉุกเฉินในด้านต่าง ๆ รวมถึงเมื่อเกิดปัญหามลพิษทางอากาศ นำเสนอผ่านการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงและที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2561 และได้รวบรวมนำเสนอเฉพาะด้านการตอบสนองต่อภาวะมลพิษทางอากาศผ่านการสื่อสารทางไลน์กลุ่มกรรมการประจำคณะเมื่อวันจันทร์ที่ 28 มกราคม 2562 อย่างไรก็ตาม การที่จะเปิดทำการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานต่าง ๆ จะเป็นไปตามคำสั่งของมหาวิทยาลัยมหิดล แต่ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยรักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ ออกคำสั่งมหาวิทยาลัยมหิดล ที่ 211/2562 (ลงวันที่ 18 ม.ค. 2562) เรื่องมอบอำนาจให้หัวหน้าส่วนงานมีอำนาจประกาศวันหยุดปฏิบัติงานหรือหยุดการเรียนการสอนตามความจำเป็นเพื่อประโยชน์ของส่วนงานนั้น ๆ โดยให้คำนึงถึงปริมาณเกินกว่าค่ามาตรฐานของฝุ่นละอองในอากาศที่จะเป็นอันตรายต่อสุขภาพของบุคลากรและนักศึกษาเป็นสำคัญ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดเสวนาพิเศษ Science Café ตอน ตื่นรู้ PM2.5 มหันตภัยร้ายจริงหรือ? เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ PM2.5 และการป้องกันตนเอง โดยได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญเข้าร่วมเสวนา ได้แก่ รศ. ดร.ประหยัด โภคฐิติยุกต์ ภาควิชาชีววิทยา

การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง 2562

การประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง คณะวิทยาศาสตร์ ปีงบประมาณ 2562 วันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2561 กำหนดการ 0830 ลงทะเบียน 0900 เริ่มการประชุม 0905 รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ ชี้แจงวัตถุประสงค์และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ 0910 ผู้แทนภาควิชารายงานแผนบริหารความเสี่ยงของภาควิชา ปีงบประมาณ 2562 1030 ผู้แทนส่วนงานในสำนักงานคณบดีรายงานแผนบริหารความเสี่ยงของงาน ปีงบประมาณ 2562 1130 อภิปรายประเด็นความเสี่ยง การบริหาร และแนวทางพัฒนา 1200 ปิดการประชุม ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง การบริหารจัดการความเสี่ยง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Integrity and Transparency Assessment: ITA

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เกณฑ์ EdPEx MUSC SIPOC Process เกณฑ์ประเมิน Integrity and Transparency บทนำ: โครงร่างองค์การ ส่วนที่ 1 ลักษณะองค์การ ส่วนที่ 2 สภาวะการณ์ขององค์การ 1. การนำองค์การ 1.1 การนำองค์การโดยผู้นำระดับสูง A1.1   1.2 การกำกับดูแลและความรับผิดชอบต่อสังคม A1.2   2. กลยุทธ์ 2.1 การจัดทำกลยุทธ์ A2.1   2.2 การนำกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ A2.2   3. ลูกค้า 3.1 เสียงของลูกค้า A3.1   3.2

ประชุมและจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2561

ที่ ศธ 0517.091/ นย 261   วันที่  27  มิถุนายน 2560 เรื่อง ขอเชิญประชุม และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2561 ตามที่มหาวิทยาลัย ขอให้ส่วนงานดำเนินการวิเคราะห์และประเมินเหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น หรือเหตุการณ์ตามความเสี่ยงที่ต้องดำเนินการต่อเนื่องบประมาณ 2561 เพื่อวางแผนบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ตามแนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงปีงบประมาณ 2561 ของศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง มหาวิทยาลัยมหิดลนั้น ในการนี้ งานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงในวันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม K101 อาคารเฉลิมพระเกียรติ และขอความร่วมมือจัดทำเอกสารล่วงหน้า เพื่อนำเสนอที่ประชุม ดังนี้ เอกสารประกอบ 2  แบบสำรวจประเด็นความเสี่ยง 2561 หมายเหตุ : หากระดับความเสี่ยงเป็น “สูง” หรือ “สูงมาก” ให้ทำการวิเคราะห์ความเสี่ยงในแบบฟอร์มรายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยง (เอกสารประกอบ 4) และแบบฟอร์มแผนปฏิบัติการและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง (เอกสารประกอบ 5)

Solverwp- WordPress Theme and Plugin