เตรียมความพร้อมประธานและผู้ตรวจประเมินตามเกณฑ์ EdPEx 2562

กองพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “เตรียมความพร้อมประธานและผู้ตรวจตามเกณฑ์ EdPEx” ประจำปี 2562 ในวันอังคารที่ 2 เมษายน 2562 ระหว่างเวลา 0830-1615 ณ ห้องทวีวัฒนา ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมศาลายาพาวิลเลียน มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมจากคณะวิทยาศาสตร์ อ.ดร.นพ.ณัฐพล ภาณุพินธุ ภาควิชาสรีรวิทยา อ.ดร.ณัฐพล อ่อนปาน ภาควิชาชีววิทยา รศ.ดร.ดาราวรรณ ปิ่นทอง ภาควิชาเภสัชวิทยา อ.ดร.นิสา ปฏิการมณฑล ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ อ.ดร.พรทิพา กอประเสริฐถาวร ภาควิชาเภสัชวิทยา รศ.ดร.สมบัติ ธนะวันต์ ศูนย์วิจัยเทคโนโลยียาง น.ส.ลีลศร พ่วงศรี ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง เตรียมความพร้อมผู้ตรวจประเมินตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2561

การประเมินผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์

เชิญบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ร่วมประเมินผู้บริหาร ประจำปีงบประมาณ 2561 (ต.ค. 2560 ก.ย. 2561) ตามแบบฟอร์ม นย 01-1 (2561) ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของงานนโยบายฯ (อินทราเน็ต) http://intranet.sc.mahidol/pn/scqd/ กำหนดส่ง ภายในวันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม 2561 โดยท่านสามารถส่งผ่านกล่องรับแบบประเมินของงานนโยบายฯ 5 จุด ทั่วคณะวิทยาศาสตร์ พญาไท ดังนี้ บริเวณหน้าห้องงานบริหาร อาคารเฉลิมพระเกียรติ (K) บริเวณโถงหน้าลิฟท์ อาคารเคมี (C) บริเวณโถงหน้าลิฟท์ อาคารชีววิทยาเก่า (B) บริเวณโรงอาหาร อาคารอเนกประสงค์ (M) บริเวณโถงชั้นหนึ่ง อาคารพรีคลินิก (Pr)

SIPOC & Service Blueprint

งานบริหารและธุรการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “” โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ คุณศุภชัย เมืองรักษ์ (Supachai Munagrux) เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้อง K102 ระหว่างเวลา 0900-1600 กำหนดการ วันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2561 0900 พิธีเปิดและเริ่มการอบรม Workshop: การจัดทำ service blueprint 1600 ปิดการอบรม Homework: การจัดทำ SIPOC จาก service blueprint วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561 0900 เริ่มการอบรม การวิพากษ์ Service Blueprint และ SIPOC model เอกสารประกอบการอบรม เอกสารประกอบการอบรมเรื่อง SIPOC/Blueprint for Process

EdPEx Changing Criteria 2018

กองพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประชุมชี้แจง EdPEx Changing Criteria (รุ่น 1 และ รุ่น 2) ในวันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา กำหนดการ ลงทะเบียน เปิดการประชุมชี้แจงเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence: EdPEx) โดย รศ.ดร.ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รักการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ เอกสารประกอบการประชุม กำหนดการและใบประเมินกิจกรรม เอกสารประกอบการประชุม “EdPEx 2017-2018” ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง กองพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล เฟซบุ๊คกองพัฒนาคุณภาพ

การสัมมนาพัฒนาระบบคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2561

กองพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประชุมสัมมนาเพื่อการพัฒนาระบบคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2561 ระหว่างวันศุกร์ที่ 19 ถึงวันเสาร์ที่ 20 ตุลาคม 2561 ณ โมดัส บีชฟรอนต์ รีสอร์ท พัทยา จังหวัดชลบุรี ผู้เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้มีบุคลากรจากคณะวิทยาศาสตร์ร่วมประชุมด้วย 3 ท่านได้แก่ อ.ดร.ณัฐพล อ่อนปาน (รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ) รศ.ดร.กิตติศักดิ์ หยกทองวัฒนา (รองหัวหน้าภาควิชาชีวเคมีและประธานหลักสูตรชีวเคมี) รศ.ดร.ภญ.กรองทอง ยุวถาวร (เกษียณ) กำหนดการ ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง กองพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล งานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

การตรวจประเมินคุณภาพภายนอก รอบที่ 4 (2559-2563)

มหาวิทยาลัยมหิดลรับการตรวจประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ. 2559-2563) โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์) กำหนดการ วันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2561 ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.)

AAR เยี่ยมสำรวจภาควิชาและหลักสูตร 2561

งานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ จัดกิจกรรมทบทวนหลังปฏิบัติการ กระบวนการเยี่ยมสำรวจภาควิชาและหลักสูตร ตามเกณฑ์คุณภาพเพื่อการศึกษาที่เป็นเลิศ (EdPEx) และเกณฑ์ AUN-QA ระดับส่วนงาน ที่ภาควิชา ศูนย์ กลุ่มสาขา และหลักสูตรต่าง ๆ ของคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561 ขึ้น ในวันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุม K102 กำหนดการ 0900 เปิดการประชุม 0905 ทบทวนกระบวนการเยี่ยมสำรวจภาควิชาและหลักสูตร ปีงบประมาณ 2561 0915 ผลการดำเนินงาน การเยี่ยมสำรวจภาควิชาและหลักสูตรฯ สถิติประสิทธิภาพการดำเนินการ (เวลา ความถูกต้อง ความคุ้มค่า) สถิติผลการประเมินภาควิชาตามเกณฑ์ EdPEx สถิติผลการประเมินภาควิชาตามเกณฑ์ AUN-QA 0945 แนวปฏิบัติที่ดี (สรุปตัวอย่างจากรายงานผลการเยี่ยมสำรวจฯ) 1000 ผลการประเมินกระบวนการเยี่ยมสำรวจภาควิชา โดยผู้รับเยี่ยมสำรวจ 1005 ประชุมกลุ่มย่อย เพื่อทบทวนและปรับปรุงกระบวนการเยี่ยมสำรวจฯ 2562 กลุ่มที่ 1 ประธานคณะกรรมการเยี่ยมสำรวจ

After Action Review (AAR) การตรวจประเมินส่วนงานตามเกณฑ์ EdPEx/AUN-QA 2561

กำหนดการเสวนาผู้ตรวจประเมิน “After Action Review (AAR) การตรวจประเมินส่วนงานตามเกณฑ์ EdPEx/AUN-QA และเลี้ยงขอบคุณผู้ตรวจประเมินคุณภาพมหาวิทยาลัย ประจำปี 2561” วันพฤหัสบดีที่  30  สิงหาคม  2561 ณ ห้องประชาสังคมอุดมพัฒน์  สถาบันวิจัยประชากรและสังคม  มหาวิทยาลัยมหิดล ——————————————————-   13.00 – 13.30.น.       ลงทะเบียน/รับของที่ระลึก 13.30 – 13.35 น.            กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน   โดย  :   รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.สมภพ  ประธานธุรารักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ   13.35 – 15.00 น.       กล่าวขอบคุณ/มอบเกียรติบัตรแก่ผู้ตรวจประเมินฯ                              โดย  :   ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง  มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล   15.00

มหกรรมคุณภาพการศึกษา เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาพญาไท ครั้งที่ 1

มหกรรมคุณภาพการศึกษา เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาพญาไท ครั้งที่ 1 และมหกรรมคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า ประจำปี 2561 ณ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า วันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2561 นิทรรศการ “กิจกรรมพัฒนาคุณภาพและนวัตกรรมทางการศึกษา” บรรยายพิเศษ “แนวทางพัฒนาอาจารย์ในระดับอุดมศึกษาในยุค Thailand 4.0” การประชุมย่อย “การประชุมหารือระหว่างคณบดีหรือผู้แทนจากเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาพญาไท” การอภิปรายหมู่ Outcome-Based Assessment Transformative Education: Student’s Perspective Poster Walk Around ณ บริเวณโถงด้านหน้าห้องนิรันดร์วิชย ชั้น 2 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวิทยา Free Paper Presentation Role of gamification for student learning in basic medical science โดย พันตรีธนกฤต วิชาศิลป์ Learning in

ประชุมเตรียมความพร้อมรับเยี่ยม MU EdPEx 2018

งานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ จัดการประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับการรับเยี่ยมสำรวจตามเกณฑ์ EdPEx โดยคณะกรรมการจากมหาวิทยาลัยมหิด ที่จะเกิดขึ้นระหว่างวันที่ 21 – 22 มิถุนาย 2561 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล   ตารางการจัดกิจกรรม วันที่ กลุ่ม จำนวน (คน) 14 มิถุนายน 2561 เวลา 0900-1200 กลุ่มพันธกิจหลัก (งานการศึกษา, งานแพทยศาสตร์และบัณฑิตศึกษา, งานศาลายา, งานวิจัย, งานพันธกิจพิเศษ, และงานสารสนเทศ) 21 14 มิถุนายน 2561 เวลา 1300-1600 กลุ่มพันธกิจสนับสนุน (งานบริหารและธุรการ, งานคลังและพัสดุ, งานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ, โครงการจัดตั้งงานแผนและพัฒนา, งานความร่วมมือระหว่างประเทศ, งานพัฒนาระบบและเทคโนโลยี, งานตรวจสอบภายใน, งานสื่อสารองค์กร) 18 18 มิถุนายน 2561 เวลา 0900-1030 ภาควิชา กลุ่มสาขา และศูนย์ฯ

Solverwp- WordPress Theme and Plugin